TAK­TI­KEN

NU: vill va­ra flex­i­bel men läc­ker bak­åt

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Arsè­ne Weng­er går in­te i brä­schen för tak­tis­ka ny­mo­dig­he­ter. Han har vis­ser­li­gen bytt for­ma­tion ett fler­tal gång­er sis­ta de­cen­ni­et: först från 4–4–2 till 4–3–3, och där­ef­ter från 4–3–3 till ett på se­na­re tid stän­digt ­skif­tan­de mel­lan 5–2–3/3–4–2–1/4–2–3–1. Käns­lan är att Weng­er med ryg­gen mot ­väg­gen tving­ats till pa­nikar­ta­de åt­gär­der sna­ra­re än att han pro­ak­tivt och lång­sik­tigt ar­be­tat med ut­veck­ling­en av Ar­se­nals spel. De sis­ta åren är det som att Arsenal om­fam­nat bol­l­in­ne­ha­vet för bol­l­in­ne­ha­vets skull. Myc­ket går ut på att – via ett högt pass­nings­tem­po och myc­ket rö­rel­se – hit­ta mel­lan mot­stån­dar­nas mitt­fält och back­lin­je och där­i­från ska­pa chan­ser. Det är of­ta fram­gångs­ri­ka på Emi­ra­tes, men har de se­nas­te åren fram­stått som skö­ra och lät­ta att pressasön­der på bor­ta­plan. Det sto­ra pro­ble­met är fort­fa­ran­de för­svars­spe­let. Weng­er spe­lar säl­lan med en ­sit­tan­de mitt­fäl­ta­re med hu­vud­fo­kus på ­de­fen­si­ven och ald­rig med två, vil­ket gör back­lin­jen kon­stant sår­bar för kont­ring­ar. Un­der vin­ter­fönst­ret tog han in Pi­er­re-emerick Aubameyang och Hen­rich Mchitar­jan, men ig­no­re­ra­de för­svars­pro­ble­men och vär­va­de var­ken en de­fen­siv mitt­fäl­ta­re el­ler någ­ra nya för­sva­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.