Arsenal

Al­la tiders re­sul­tat

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

SÄMST LIGAFACIT PÅ TJUGO ÅR

För förs­ta gång­en un­der Weng­e­re­ran ham­na­de Arsenal ut­an­för topp fy­ra i li­gan. Fem­te­plat­sen in­ne­bar att det blev spel i Eu­ro­pa Le­a­gue 2017/2018 i stäl­let för Cham­pi­ons Le­a­gue. Det som smär­ta­de sup­port­rar­na än­nu mer var att an­ta­go­nis­ten i nor­ra Lon­don, Tot­ten­ham, ham­na­de hög­re upp i ta­bel­len för förs­ta gång­en se­dan sä­song­en 1994/1995. En ny tung smäll blev det i Cl-åt­ton­de­len, där Bay­ern Mün­chen vann dub­bel­mö­tet med he­la 10–2. Plås­ter på så­ren fick klub­ben och dess sup­port­rar när Chel­sea ­be­seg­ra­des med 2–1 i Fa-cup­fi­na­len ef­ter mål av Alex­is Sán­chez och Aaron Ram­sey.

TUNG FANSKRITIK MOT WENG­ER

Här up­pen­ba­ra­de sig den sto­ra chan­sen att bli li­ga­mäs­ta­re för förs­ta gång­en se­dan sä­song­en 2003/2004. Su­per­kee­pern Petr Cech anslöt från Chel­sea och spet­sa­de en re­dan slag­kraf­tig trupp, sam­ti­digt som de värs­ta kon­kur­ren­ter­na in­te ­ha­de byggt klart si­na trup­per. Men allt ut­veck­la­de sig ef­ter känd ma­nu­al: Arsenal vek ned sig gång ef­ter an­nan i skarpt lä­ge och fick nöja sig med ­andra­plat­sen bakom su­per­sen­sa­tio­nen Lei­ces­ter. Sup­port­rar­na ra­sa­de och kräv­de Weng­ers ­hu­vud på ett fat. In­sat­sen i Cham­pi­ons Le­a­gue följ­de ock­så ett känt möns­ter: ut i åt­ton­de­len mot en gam­mal be­kant, FC Bar­ce­lo­na.

LÄG­GER VANTARNA PÅ SÁN­CHEZ

Han var på väg till Li­ver­pool, men när Arsè­ne Weng­er fick re­da på att Alex­is Sán­chez fanns till­gäng­lig på mark­na­den skred Ar­se­nal­ma­na­gern snabbt till ver­ket och vär­va­de chi­le­na­ren från Bar­ce­lo­na för cir­ka 30 mil­jo­ner pund. Sán­chez gjor­de ing­en be­svi­ken, men ett ska­dedrab­bat lag ha­de svårt att få spe­let att stäm­ma och var i de­cem­ber ne­re på åt­ton­de plats i ta­bel­len. Fa-cup­trofén för­sva­ra­des ef­ter en en­kel 4–0-se­ger mot Aston ­Vil­la i fi­na­len, men i CL gick det som van­ligt: ­res­pass i åt­ton­de­len, den här gång­en mot ett på papp­ret be­tyd­ligt enklare motstånd än fö­re­gå­en­de år, frans­ka un­der­do­gen Mo­naco.

TAP­PA­DE BORT MÄS­TER­SKA­PET

Ba­ra tim­mar­na in­nan som­ma­rens trans­fer­föns­ter slog igen an­non­se­ra­des värv­ning­en av Mesut Özil från Re­al Madrid för re­kord­sum­man 42,5 mil­jo­ner pund, och plöts­ligt bör­ja­de sup­port­rar­na att väd­ra mor­gon­luft igen. Arsenal ­led­de ock­så li­gan un­der sto­ra de­lar av sä­song­en, men en formdipp och – fram­för allt – ska­dor på nyc­kel­spe­la­re gjor­de att la­get till slut lan­da­de på den vid det här la­get väl­be­kan­ta fjär­de­plat­sen. Den nio år långa ti­tel­tor­kan fick än­då sitt slut när Fa-cup­buck­lan spe­la­des in. Hull be­seg­ra­des i fi­na­len i en för­läng­nings­ry­sa­re som Aaron Ram­sey av­gjor­de i 109:e mi­nu­ten.

LÄM­NA­DE OCH VANN MED UNI­TED

Ro­bin van Per­sie ha­de mer el­ler mind­re en­sam bu­rit Ar­se­nals of­fen­siv un­der ett par år, så där­för kom det som en chock för sup­port­rar­na när klub­ben val­de att säl­ja ho­nom för 25 mil­jo­ner pund till Man Uni­ted – av al­la klub­bar. Det hjälp­te fö­ga att Arsenal un­der som­mar­fönst­ret hand­la­de in spe­la­re som Lu­kas Po­dol­ski, Oli­vi­er Giroud, San­ti Cazorla och Nacho Monreal – ma­na­gern Arsè­ne Weng­er möt­te ba­ra för­akt bland fan­sen. Re­la­tio­nen sup­port­rar/ma­na­ger blev knap­past bätt­re av att van Per­sie led­de Uni­ted till li­ga­ti­teln. An­nars? Ste­ve Bould er­sat­te iko­nen Pat Rice som Weng­ers hög­ra hand.

JU­BEL NÄR HENRY ÅTER­VÄN­DE

Klub­ben fi­ra­de 125-års­ju­bi­le­um, men någ­ra tan­kar på att er­öv­ra nya tit­lar fanns knap­past. Tvärtom, spel­ge­ni­et Fà­bre­gas åter­vän­de till ­Bar­ce­lo­na och Nas­ri för­svann till Man Ci­ty. Det dröj­de till in i au­gusti in­nan Arsenal age­ra­de i som­ma­rens trans­fer­föns­ter, men då köp­te man å and­ra si­dan sju spe­la­re, bland dem Ox­la­deC­ham­ber­lain från Sout­hamp­ton, Mertesacker från Wer­der Bre­men och Ar­te­ta från Ever­ton. I vin­ter­fönst­ret åter­vän­de Thi­er­ry Henry på kort lån från New York, och frå­gan är om det nå­gon gång har jub­lats li­ka myc­ket på Emi­ra­tes som när han av­gjor­de Fa-cup­mat­chen mot Leeds.

FÖR­LO­RAD CUP PÅ JÄTTEFADÄS

Läng­tan ef­ter en ny tung ti­tel var stor bå­de i klub­ben och bland sup­port­rar­na och till­fäl­let att ta en kom i li­gacup­fi­na­len mot ett så pass ­be­sked­ligt motstånd som Bir­ming­ham. Ro­bin van Per­sie kvit­te­ra­de Bir­ming­hams 1–0-led­ning i förs­ta halv­lek och de fles­ta på Wem­bley och fram­för te­ve­ap­pa­ra­ter­na trod­de att Ar­se­nals kva­li­té skul­le bli av­gö­ran­de i and­ra halv­lek. I stäl­let gjor­de nye in­ner­bac­ken Lau­rent Koscielny, ­häm­tad från Lo­ri­ent, ett jät­te­miss­tag i näst sis­ta mi­nu­ten, vil­ket led­de till att Bir­ming­ham kun­de gö­ra 2–1 och vin­na mat­chen. Ett blytungt bak­slag för al­la med an­knyt­ning till klub­ben.

ADEBAYORS FLYTT VÄCKTE ILS­KA

Li­ga­spe­let in­led­des med en 6–1-se­ger bor­ta mot Ever­ton, vil­ket fick sup­port­rar­na att bör­ja hop­pas igen, men ef­ter för­lus­ter mot de bå­da Man­ches­ter­la­gen i tred­je och fjär­de om­gång­en däm­pa­des op­ti­mis­men på­tag­ligt. Och nä, det blev ing­en li­ga­ti­tel den­na sä­song hel­ler. I stäl­let en ny tred­je­plats med en bra bit fram till ­mäs­tar­na Chel­sea och Man Uni­ted. Att ve­te­ra­nen Ko­lo Touré ha­de läm­nat för ny­ri­ka Man Ci­ty ac­cep­te­ra­des fullt ut, dä­re­mot ha­de sup­port­rar­na ­svå­ra­re att smäl­ta att Em­ma­nu­el Ade­bay­or gick sam­ma väg. To­go­le­sen be­skrevs som en gi­rig svi­ka­re och är än i dag en im­po­pu­lär fi­gur bland Goo­ners.

NEDERLAG I FYRFRONTSKRIGET

Ve­te­ra­ner som Jens Leh­mann och Gil­ber­to Sil­va för­svann, sam­ti­digt som Weng­er köp­te in rys­sen An­drej Arsjavin som ha­de gjort stor ­suc­cé i Em-slut­spe­let 2008. Frans­ke strul­put­ten ­Sa­mir Nas­ri och Aaron Ram­sey var två and­ra ny­för­värv med po­ten­ti­al. En bit in i sä­song­en slogs Arsenal på fy­ra fron­ter, men nå­gon ti­tel blev det in­te, myc­ket be­ro­en­de på ska­dor i mas­sor. I li­gan slu­ta­de man fy­ra, i li­gacu­pen blev det res­pass i kvarts­fi­na­len mot Burn­ley, i Fa-cu­pen blev det för­lust i se­mi­fi­na­len mot Chel­sea och i Cham­pi­ons Le­a­gue tog det ock­så slut i se­mi­fi­na­len, där Man­ches­ter Uni­ted vann dub­bel­mö­tet med 4–1.

BYE-BYE, HENRY & LJUNG­BERG

25 ju­ni 2007… säg det till en Gun­ners­sup­por­ter och ve­der­bö­ran­de får ga­ran­te­rat en tår i ögonvrån. Det var då Thi­er­ry Henry, klub­bens bäs­te spe­la­re ge­nom ti­der­na, sål­des till Bar­ce­lo­na för 16 mil­jo­ner pund. Att klubb­che­fen David De­an slu­ta­de och att det fanns en viss osä­ker­het kring ma­na­gern Arsè­ne Weng­ers fram­tid i klub­ben på­ver­ka­de Henry i sitt be­slut att by­ta lag, land och li­ga. Fredrik Ljung­berg följ­de Thi­er­ry Hen­rys ex­em­pel och läm­na­de för West Ham. ­Arsenal top­pa­de länge PL, men blev till slut trea, två poäng bakom ta­belltvå­an Chel­sea och yt­ter­li­ga­re två poäng bakom mäs­tar­na Man Uni­ted.

PREMIÄRSÄSONG PÅ EMI­RA­TES

Förs­ta sä­song­en på ny­bygg­da Emi­ra­tes, med ka­pa­ci­tet för 60 000 åskå­da­re, blev ing­en suc­cé – myc­ket be­ro­en­de på att Den­nis Berg­kamp ­ha­de slu­tat, att Ro­bert Pirès ha­de läm­nat för ­Vil­lar­re­al, att Sol Camp­bell och Lau­ren ha­de gått till Ports­mouth och att Thi­er­ry Henry drab­ba­des av den ena ska­dan ef­ter den and­ra. Det förs­ta må­let i täv­lings­sam­man­hang på Emi­ra­tes gjor­des av Olof Mell­berg, men Arsenal fick i al­la fall med sig en poäng från li­gapre­miä­ren mot Aston Vil­la ef­ter ett sent kvit­te­rings­mål sig­ne­rat Gil­ber­to Sil­va. Det blev en fjär­de­plats i li­gan och ­ut­tåg i åt­ton­de­len i CL, mot PSV Eind­ho­ven.

BARÇA SPRÄCKTE CL-DRÖMMEN

Sis­ta sä­song­en på Hig­h­bu­ry, som bygg­des 1913, bjöd på ömsom vin, ömsom vat­ten. Lag­kap­te­nen Pa­trick Vi­ei­ra läm­na­de för Ju­ven­tus, men i gengäld ha­de Weng­er vär­vat Em­ma­nu­el Ade­bay­or från Mo­naco, Alex Hleb från Stuttgart och su­per­löf­tet Theo Walcott från Sout­hamp­ton. Allt fo­kus låg på att vin­na Cham­pi­ons Le­a­gue och det bar he­la vägen fram till fi­na­len på Sta­de de Fran­ce i Pa­ris. Trots att Arsenal fick mål­vak­ten Jens Leh­mann ut­vi­sad ti­digt i mat­chen höll man länge en 1–0-led­ning, men un­der slut­kvar­ten gjor­de Bar­ce­lo­na bå­de 1–1 och 2–1. In­byt­te Hen­rik Larsson ha­de en fot med i bå­da må­len.

ÅRET FÖR BATTLE OF THE BUFFET

Tro­tjä­na­re som Mar­tin Ke­own och Ray Par­lour läm­na­de till­sam­mans med Kanu och Wiltord, men i öv­rigt var trup­pen in­takt. Det spe­ku­le­ra­des vilt i att Pa­trick Vi­ei­ra skul­le läm­na för Re­al Madrid, men så blev det in­te. Sviten om 49 ra­ka li­ga­mat­cher ut­an för­lust fick ett slut i mö­tet med Man Uni­ted, som vann det glöd­he­ta mö­tet på Old Trafford med 2–0. I spelar­tun­neln ef­teråt kas­ta­des en piz­za­bit på Alex Fergu­son och för en kort tid se­dan fram­kom det att Fà­bre­gas var den skyl­di­ge. Gunners kom tvåa i li­gan ef­ter Chel­sea, men be­seg­ra­de ett spel­mäs­sigt över­läg­set Man Uni­ted i Fa-cup­fi­na­len ef­ter straf­far.

OBE­SEG­RA­DE HE­LA SÄ­SONG­EN

Uni­ted var fort­fa­ran­de star­ka och Chel­sea ­rus­ta­de som ald­rig förr med nye äga­ren Ro­man Abra­mo­vitj – men ing­en av klub­bar­na ha­de skug­gan av en chans mot Arsenal den­na sä­song. ­La­get gjor­de det ing­en trod­de var möj­ligt och gick obe­seg­rat ge­nom li­gan ef­ter 26 seg­rar och 12 kryss. I 4–2-se­gern hem­ma mot Li­ver­pool i april gjor­de Henry sitt, en­ligt ho­nom själv, vack­ras­te mål i kar­riä­ren då han fin­ta­de upp Sa­mi Hyypiä och Ja­mie Car­rag­her i korv­kön in­nan han rul­la­de in bol­len. Jens Leh­mann kom från Dort­mund, Ro­bin van Per­sie från Fey­e­no­ord och en 16-årig Ce­sc Fà­bre­gas på fri trans­fer från Barça.

KAP­TENS­BIN­DELN TILL VI­EI­RA

Klub­bi­ko­nen Tony Adams tac­ka­de för sig ef­ter lång och trogen tjänst och ny lag­kap­ten blev Pa­trick Vi­ei­ra. Arsenal gjor­de sig ock­så av med två mål­vak­ter, Man­ning­er och Wright, vil­ket led­de till att Rami Shaaban över­ras­kan­de köp­tes in från Djur­går­den da­gen fö­re de­ad­li­ne day. Ri­va­li­te­ten mel­lan sir Alex Fergu­son och Arsè­ne Weng­er ha­de es­ka­le­rat yt­ter­li­ga­re och det var med ett brett le­en­de på läp­par­na skot­ten med ar­be­tar­klass­bak­grund his­sa­de li­ga­buck­lan mot skyn ef­ter ett par år i skug­gan av den mer in­tel­lek­tu­el­le frans­man­nen. I Fa-cup­fi­na­len fi­nal­be­seg­ra­de Gunners Sout­hamp­ton med 1–0 ef­ter mål av Pires.

AND­RA DUB­BELN UN­DER WENG­ER

För and­ra gång­en un­der Weng­ers led­ning tog la­get ”en dub­bel”. I li­gan för­lo­ra­des en­dast tre mat­cher och mar­gi­na­len till ta­belltvå­an Li­ver­pool blev till slut sju poäng. I Fa-cup­fi­na­len i Car­diff be­seg­ra­des Chel­sea med 2–0. Fredrik Ljung­berg sat­te sis­ta spi­ken i den blå kis­tan ge­nom att sli­ta sig loss från John Ter­ry och vac­kert cur­la in bol­len bakom Clau­dio Cu­di­ci­ni. Ljung­berg blev där­med den förs­te på 40 år att gö­ra mål i två ra­ka FAcup­fi­na­ler. Sol Camp­bell gjor­de den för­bjud­na flyt­ten från Tot­ten­ham och för en kost­nad av fut­ti­ga 1,5 mil­jo­ner kro­nor kom Ko­lo Touré från Mi­mo­sas i El­fen­bens­kus­ten.

TRED­JE RA­KA ANDRA­PLAT­SEN

Pro­fi­ler som Over­mars och Pe­tit läm­na­de för Bar­ce­lo­na och ve­te­ra­nen Ni­gel Win­ter­burn gick på fri trans­fer till West Ham. I stäl­let val­de Weng­er att kö­pa yt­ter­li­ga­re två frans­män – Sylvain Wiltord från Bor­deaux och Ro­bert Pirès från Olym­pi­que Mar­seil­le. In­te hel­ler den här sä­song­en ha­de Gunners nå­got att sät­ta emot Fergu­sons Man Uni­ted ut­an det blev en and­ra plats i PL – tio poäng bakom ri­va­len. Mitt­fälts­maestron Pa­trick Vi­ei­ra fick sy­na det rö­da kor­tet i de bå­da in­le­dan­de li­ga­mat­cher­na och i Fa-cup­fi­na­len mot Li­ver­pool blev det – trots spelö­ver­tag – stryk med 2–1 ef­ter två se­na Mi­chael Owen-mål.

MÖT­TE AIK I CHAM­PI­ONS LE­A­GUE

4 au­gusti sål­des skyt­te­kung­en Ni­co­las Anel­ka till Re­al Madrid för 23,5 mil­jo­ner pund, men ­re­dan da­gen in­nan ha­de Arsenal gjort klart med Anel­kas er­sät­ta­re. Thi­er­ry Henry anslöt från en miss­lyc­kad se­jour i Ju­ven­tus för 11 mil­jo­ner pund, och det stod rätt snabbt klart att Arsenal ha­de gjort en drö­m­af­fär. Det tog för­vis­so li­te tid att in­te­gre­ra Henry i el­van, men när väl det var gjort blev frans­man­nen med tröj­num­mer 14 snudd på ostopp­bar. Arsenal blev tvåa i li­gan – 18 poäng bakom tidernas kanske bäs­ta Man Uni­ted. I CL åk­te Arsenal ut i grupp­spe­let, trots se­ger bå­de hem­ma och bor­ta mot AIK.

SNÖP­LIGT NÄ­RA TA HEM LI­GAN

Klub­bi­ko­nen Ian Wright sål­des till West Ham, men i stäl­let vär­va­de Weng­er ni­ge­ri­a­nen Nwankwo Kanu från In­ter. Dess­utom köp­te frans­man­nen en viss Fredrik Ljung­berg från Halm­stads BK för mot­sva­ran­de 40 mil­jo­ner kro­nor. Ljung­berg fick en ka­nonstart i klub­ben. I de­bu­ten mot Man Uni­ted den 20 sep­tem­ber kom han in i and­ra halv­lek och lob­ba­de is­kallt in 3–0-må­let över su­per­kee­pern­pe­ter Sch­meichel. Trots se­gern ham­na­de Arsenal på and­ra plats i PL, en poäng bakom Uni­ted. Chan­sen till li­ga­se­ger för­svann i näst sis­ta om­gång­en, då Leeds 1–0-be­seg­ra­de Gunners på El­land Ro­ad.

DI­SCI­PLIN GAV RE­SUL­TAT DI­REKT

Weng­er to­le­re­ra­de ing­et an­nat än su­per­pro­fes­sio­nel­la spe­la­re med allt vad det in­ne­bar när det till ex­em­pel gäll­de mat- och dryc­kesva­nor, och han för­änd­ra­de ock­så la­gets sätt att spe­la. ”Bo­ring Arsenal” blev ”Sco­ring Arsenal” och ­li­ga­ti­teln togs hem med en po­ängs mar­gi­nal till Uni­ted. Nya spe­la­re var hol­län­da­ren Marc Over­mars, som till­för­de speed, och frans­man­nen Em­ma­nu­el Pe­tit, som bi­drog med fy­sik och ­spel­skick­lig­het. I Fa-cup­fi­na­len på Wem­bley ­be­seg­ra­des Newcast­le med 2–0 ef­ter mål av Over­mars och Anel­ka. Paul Mer­son, nu­me­ra en ­svu­ren Weng­er­fi­en­de, sål­des till Midd­les­brough.

EN VISS FRANS­MAN GÖR EN­TRÉ

Arsè­ne who? För förs­ta gång­en i klub­bens histo­ria häm­ta­des en ma­na­ger ut­an­för brit­tis­ka öar­na och de eng­els­ka tid­ning­ar­na und­ra­de vem i all­sin dar Arsè­ne Weng­er var. Sva­ret: han ha­de trä­nat Mo­naco och kom när­mast från Na­goya. Johan Cruyff var fa­vo­rit att ta över ef­ter Ri­och, som spar­ka­des med en vec­ka kvar till li­gastart, men i sep­tem­ber skrev klub­ben kon­trakt med Weng­er. Gar­de och Vi­ei­ra anslöt från Stras­bourg re­spek­ti­ve Mi­lan och i vin­ter­fönst­ret anslöt en tred­je frans­man, Anel­ka, från PSG. Ef­ter en för­lust på de tolv in­le­dan­de mat­cher­na tap­pa­de Arsenal i fart, men det blev lik­väl en tred­je plats i PL.

RE­JÄLT AKTERSEGLADE I LI­GAN

Kräft­gång­en fort­sat­te un­der nye ma­na­gern Bru­ce Ri­och, och det trots att klub­ben vär­vat såväl Den­nis Berg­kamp från In­ter som David Platt från Sampdo­ria. Sea­man i må­let och den vid det här la­get be­prö­va­de back­lin­jen höll alltjämt måt �tet, sam­ti­digt som Ian Wright fort­sat­te att pro­du­ce­ra si­na mål, men i öv­rigt var det in­te myc­ket som fun­ge­ra­de. Det blev en fem­te­plats i PL, 18 poäng bakom mäs­tar­na Man Uni­ted, ett ti­digt ut­tåg i Fa-cu­pen och en se­mi­fi­nal i li­gacu­pen, där Aston Vil­la drog för­del av bor­t­amåls­re­geln i dub­bel­mö­tet. Ste­fan Sch­warz ha­de in­te gjort nå­gon suc­cé ut­an sål­des till Fi­o­ren­ti­na.

SÄMS­TA PLA­CE­RING­EN SEN 1976

En sä­song som de fles­ta med an­knyt­ning till klub­ben helst vill glöm­ma. Ma­na­gern Ge­or­ge Gra­ham fick spar­ken i feb­ru­a­ri se­dan det kom­mit fram att han ta­git emot 425 000 pund i mu­tor i sam­band med värvningarna av John ”Faxe” Jen­sen och Pål Ly­der­sen. Gra­ham stäng­des av från all fotboll i ett år. Dess­utom fick la­get un­der tre må­na­der kla­ra sig ut­an Paul Mer­son, som la­des in på kli­nik för att få bukt med sitt drog- och spel­miss­bruk.

TAR HEM EN TI­TEL UTE I EU­RO­PA

För förs­ta gång­en se­dan 1970 lyc­ka­des klub­ben ta en ti­tel ute i Eu­ro­pa. To­mas Bro­lins Par­ma be­seg­ra­des med 1–0 i Cup­vin­nar­cups­fi­na­len. Alan Smith av­gjor­de till­ställ­ning­en i den 22:a mi­nu­ten. An­ders Lim­par sål­des un­der brin­nan­de se­ri­e­spel till Ever­ton, men i slu­tet av sä­song­en vär­va­de Gra­ham en an­nan svensk, Ste­fan Sch­warz från Ben­fi­ca. Det blev sor­ti i fjär­de ­om­gång­en i såväl Li­ga- som Fa-cu­pen och i Pre­mi­er Le­a­gue slu­ta­de la­get på fjär­de plats.

1Straf­fa­des med tre po­ängs av­drag ef­ter att ha ställt in en match.

DUB­BELT UPP I FA- OCH LIGACUP

En sä­song som väckte blan­da­de käns­lor bland sup­port­rar­na. Gläd­je över att såväl ligacup- och Fa-cup­buck­lan spe­la­des hem. Vid bå­da till­fäl­le­na var det Ro­land Nils­sons Shef­fi­eld Wed­nes­day som fi­nal­be­seg­ra­des. Men ock­så be­svi­kel­se över att det in­te gick bätt­re i ny­star­ta­de Pre­mi­er Le­a­gue, där det blev en ti­on­de plats. David O’leary gjor­de sin 19:e och sis­ta sä­song i klub­ben. Det blev 722 A-lags­mat­cher för in­ner­bac­ken. Ing­en har gjort fler.

MELLANÅR MED FA-CUPSFIASKO

Lag­kap­ten Tony Adams var till­ba­ka i la­get ef­ter fy­ra må­na­der i fäng­el­se för att ha kört bil be­ru­sad och dess­utom ha­de Crys­tal P:s skyt­te­kung Ian Wright vär­vats för re­kord­sum­man 2,5 mil­jo­ner pund. Än­då blev sä­song­en nå­got av en be­svi­kel­se. Man för­lo­ra­de mot Ben­fi­ca i Eu­ro­pacu­pens and­ra om­gång och i li­gan blev det en ­fjär­de­plats – tio poäng bakom mäs­tar­na Leeds. Det sto­ra fi­askot var än­då 2–1-för­lus­ten i FAcu­pen mot di­vi­sion 4-la­get Wrex­ham.

GUNNERS TILL­BA­KA PÅ TOP­PEN

För att blid­ka fan­sen och få fart på trup­pen gjor­de Gra­ham två sto­ra värv­ning­ar den­na ­sä­song. Mål­vak­ten David Sea­man anslöt från Qu­e­ens PR och yt­tern An­ders Lim­par köp­tes in från Cre­mo­ne­se. Man kan lugnt sä­ga att bå­da ­bi­drog verk­samt till att det blev en ny li­ga­ti­tel. Sea­man ge­nom att en­dast släp­pa in 18 mål på 38 ­li­ga­mat­cher och Lim­par ge­nom att gö­ra 11 mål på 34 li­ga­mat­cher. Lim­par blev med sin spek­ta­ku­lä­ra spel­stil snabbt en fans­gunst­ling. För­sä­songsläg­ret för­la­des till Sve­ri­ge och där vän­ta­de motstånd i form av Var­berg (2–0), ­Väst­ra Frölun­da (4–0) och IFK Vär­na­mo (2–2).

EN TRUPP SOM IN­TE RÄCK­TE TILL

En på många sätt rätt in­tets­ä­gan­de sä­song. Ma­na­gern Ge­or­ge Gra­ham gjor­de in­te en en­da värv­ning ut­an för­li­ta­de sig helt och fullt på trup­pen som ha­de vun­nit li­gan året dess­förin­nan. Ett miss­tag, skul­le det vi­sa sig. Arsenal för­lo­ra­de Cha­ri­ty Shield-mö­tet med Li­ver­pool med 1–0 och sprang sen på pum­pen re­jält i li­gapre­miä­ren vec­kan där­på, då Man Uni­ted vann hem­ma på Old Trafford med 4–1. Det blev till slut en fjär­de­plats i li­gan se­dan man tors­kat 10 bor­ta­mat­cher av 19 möj­li­ga. Li­ver­pool åter­tog mäs­tar­ti­teln. Det blev ti­di­ga ut­tåg i såväl li­gacu­pen som Fa-cu­pen mot Old­ham re­spek­ti­ve Qu­e­ens Park Rang­ers.

1Ar­se­nal fick två po­ängs av­drag och Uni­ted ett po­ängs av­drag som straff för slags­må­let i mö­tet la­gen emel­lan den 20 ok­to­ber

OSANNOLIKT GULDAVGÖRANDE

Ett dra­ma ut­an dess li­ke av­slu­ta­de sä­song­en i li­gan. Arsenal var pis­kat att vin­na med två måls mar­gi­nal i epilogen bor­ta mot Li­ver­pool för att pas­se­ra LFC i ta­bel­len och ta förs­ta li­ga­ti­teln på 18 år. Alan Smith gjor­de 1–0 i 52:a mi­nu­ten, men sen dröj­de det till förs­ta tilläggs­mi­nu­ten ­in­nan Mi­chael Tho­mas kun­de fräl­sa al­la Goo­ners med sitt 2–0-mål. Tho­mas läm­na­de Arsenal 1991 för just Li­ver­pool, som han spe­la­de för fram till 1998. Det var för­res­ten förs­ta gång­en på åt­ta år som li­ga­ti­teln ham­na­de ut­an­för Li­ver­pool. En­da ny­för­vär­vet den­na sä­song var Ste­ve Bould, i dag as­si­ste­ran­de ma­na­ger i klub­ben.

SMITH BLIR SKYT­TE­KUNG DI­REKT

Li­gacup­ti­teln fanns åter­i­gen in­om räck­håll, men vid led­ning 2–1 brän­de hö­ger­bac­ken Ni­gel Win­ter­burn en straff och Lu­ton kun­de vän­da och vin­na fi­na­len med 3–2 in­för drygt 95 000 åskå­da­re på Wem­bley. Win­ter­burn, mer be­kväm som väns­ter­back, var ny för sä­song­en och kom från Wim­ble­don för att er­sät­ta Viv An­der­son, som ha­de läm­nat för Man Uni­ted. Nya i klub­ben var även Lee Dix­on, som ha­de häm­tats från Sto­ke, och Alan Smith, som kom från Lei­ces­ter och ­di­rekt vann in­ter­na skyt­te­li­gan. Tony Adams ­er­sat­te Ken­ny Sansom som lag­kap­ten.

ÄNT­LI­GEN TRIUMF I LI­GACU­PEN

För­re spe­la­ren Ge­or­ge Gra­ham tog över som ma­na­ger. Gra­ham fanns med i det le­gen­da­ris­ka lag som tog dub­beln 1971. Klub­ben led­de li­gan vid jul, men ef­ter tio ra­ka mat­cher ut­an vinst lan­da­de man till slut på fjär­de plats. 20-åri­ge in­ner­bac­ken Tony Adams spe­la­de samt­li­ga 42 li­ga­mat­cher och blev ut­sedd till li­gans bäs­te unge spe­la­re. För förs­ta gång­en lyc­ka­des klub­ben vin­na li­gacu­pen ef­ter fi­nal­se­ger, 2–1, mot Li­ver­pool. Char­lie Nicho­las gjor­de bå­da må­len.

Sam­man­ställ­ning: Gö­ran Bo­lin

13 15 2 1 15 Li­gan FA- Li­gacu­pen CUPVINARCUPEN COMMUNITY SHIELD cu­pen

Per Mertesacker. Petr Cech. Alex­is Sán­chez. Mesut Özil. Foto: IBL Foto: IBL Foto: AP Foto: IBL

Oli­vi­er Giroud. Nacho Monreal. Lau­rent Koscielny. Em­ma­nu­el Ade­bay­or. Foto: IBL Foto: GETTY IMAGES Foto: GETTY IMAGES Foto: AP

Aaron Ram­sey & Em­ma­nou­el Eboué. Theo Walcott. Ko­lo Touré. Jens Leh­mann. Foto: AP Foto: IBL Foto: IBL

Newcast­le Uni­ted Chel­sea Li­ver­pool Black­burn Ro­vers Ever­ton Sout­hamp­ton Man­ches­ter Ci­ty Tot­ten­ham Hotspur Midd­les­brough Charl­ton Athle­tic Bir­ming­ham Ci­ty Ful­ham Leeds Uni­ted Aston Vil­la Bol­ton Wan­de­rers West Ham Uni­ted West Bromwich Al­bion Sun­der­land

Fà­bre­gas och van Per­sie. Thi­er­ry Henry. Pa­trick Vi­ei­ra. Fredrik Ljung­berg. Foto: AP Foto: GETTY IMAGES Foto: GETTY IMAGES Foto: MAGNUS WENN­MAN

Ray Par­lour. Den­nis Berg­kamp. Nwankwo Kanu. Ni­co­las Anel­ka. Foto: IBL Foto: ULF HÖ­JER Foto: GETTY IMAGES Foto: IBL

Arsè­ne Weng­er. David Sea­man. Ste­fan Sch­warz. Alan Smith. Foto: IBL Foto: IBL Foto: IBL Foto: IBL

David O’leary. An­ders Lim­par. Ge­or­ge Gra­ham och Tony Adams. David Rocast­le. Foto: IBL Foto: IBL Foto: IBL Foto: IBL

Mi­chael Tho­mas. Ni­gel Win­ter­burn. Viv An­der­son. Foto: IBL Foto: IBL Foto: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.