Mer­ci och bye-bye, Arsè­ne?

Från äls­kad och ­be­und­rad till hå­nad och ut­skälld. ”Le Pro­fes­seur” har fått en dumstrut på hu­vu­det. Hål­ler Arsè­ne Weng­er på att för­stö­ra sitt arv?

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson - Text: Per Boh­man

Mant­rat ”Arsè­ne knows”, Arsè­ne vet, är nu­me­ra lätt att gö­ra sig lus­tig över, men var un­der frans­man­nens tio in­le­dan­de år i klub­ben en själv­klar san­ning. För vil­ken ­an­nan slut­sats skul­le en hän­gi­ven Ar­se­nal­sup­por­ter kun­na kom­ma fram till?

De brit­tis­ka ta­blo­i­der­na skäm­ta­de vis­ser­li­gen om ”Arsè­ne who?” när David De­in 1996 häm­ta­de in 46-åring­en från den ja­pans­ka klubb­lags­fot­bol­len, men Weng­er be­vi­sa­de snabbt vad han kun­de. En fler­språ­kig fot­bollsin­tel­lek­tu­ell, sym­pa­tisk med­män­ni­ska och dri­ven eko­nom i en och sam­ma trä­na­re.

Weng­er om­struk­tu­re­ra­de he­la Arsenal och lyc­ka­des med, ja... allt. Ing­en skul­le ens kom­ma på tan­ken att vå­ga kri­ti­se­ra Weng­er. Nu? Nu är det öpp­na spjäll.

Står i kö för att få kri­ti­se­ra

Sto­ra de­lar av sup­por­ter­kol­lek­ti­vet, jour­na­lis­ter och fö­re det­ta Ar­se­nal­stjär­nor täv­lar se­dan ett par år till­ba­ka om att vrä­ka ur sig den frä­nas­te kri­ti­ken mot Weng­er. Ett ax­plock. Alan Smith: – Jag an­ser att vi är i slu­tet av en era och att det är dags för en ny man med en ny röst och nya me­to­der Ian Wright: – Som jag ser det har la­get slu­tat spe­la för ho­nom. De käm­par in­te för hans sak läng­re. För­re lag­kap­te­nen Tony Adams: – Arsè­ne är i grun­den ing­en bra coach. Han vill in­te ha mig i klub­ben för att jag sa i en ­in­ter­vju att han in­te är sär­skilt bra på att coacha. Han skul­le in­te kun­na coacha sig ur en pap­per­spå­se. Vad har egent­li­gen gått fel?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.