TRANSFERMARKNADEN

NU: me­del­måt­tig på mark­na­den

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

Är Arsè­ne Weng­er fort­fa­ran­de lyc­ko­sam på transfermarknaden? Al­la kän­ner till att frans­man­nen fick en be­grän­sad spelar­bud­get i sam­band med att Emi­ra­tes bygg­des (och be­ta­la­des av), men de se­nas­te åren har Weng­er de facto haft möj­lig­he­ten att betala dy­ra peng­ar för nya spe­la­re. Ar­se­nals åt­ta dy­ras­te köp i histo­ri­en har kom­mit un­der de fy­ra se­nas­te sä­song­er­na då spe­lar­pri­ser­na i världs­fot­bol­len ske­nat. Som­li­ga mås­te för­stås be­trak­tas som fram­gångs­ri­ka (Alex­is Sán­chez, Mesut Özil och Pi­er­re-emerick Aubameyang) me­dan and­ra är långt mer tvek­sam­ma för att in­te sä­ga miss­lyc­ka­de (Gra­nit Xha­ka, Alex­an­dre Laca­zet­te, Ca­lum Cham­bers och Dan­ny Wel­beck).

Över­lag så har det va­rit klart fler me­di­ok­ra re­kry­te­ring­ar som Lucas Pé­rez, Mat­hi­eu De­buchy, Rob Hol­ding, Jo­el Camp­bell, Se­ad Ko­la­si­nac än re­na fynd de se­nas­te tre, fy­ra åren.

Förr kun­de Weng­er trol­la med knä­na på transfermarknaden trots att hans börs ­in­te var sär­skilt fet. Se­dan dess har kon­kur­ren­sen om guld­kor­nen hård­nat och Weng­ers spe­ci­al­kom­pe­tens ur­hol­kats. För de se­nas­te åren har hans trans­ferin­sat­ser in­te va­rit us­la, men... me­del­måt­ti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.