AL­LA 215 ARSENALSPELARE WENG­ER AN­VÄNT I TÄVLINGSMATCHER

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson - Per Boh­man per.boh­[email protected]

­bort­sett från en li­ten mi­no­ri­tet, att Arsenal i sam­band med byg­gan­det och be­kostan­det av Emi­ra­tes Sta­di­um för­blev ti­tel­lö­sa un­der åt­ta sä­song­er. Det är först ef­ter de se­nas­te fem, sex åren, när Arsenal verk­li­gen sat­sat mäng­der av mil­jo­ner i spe­lar­för­värv igen, som för­däm­ning­ar­na har räm­nat. Resultaten har helt en­kelt va­rit un­der­kän­da och in­te en en­da gång har Arsenal på all­var ut­ma­nat om li­ga­ti­teln. ­In­te ens 2015/2016 när res­ten av stor­la­gen un­der­pre­ste­ra­de och Lei­ces­ter slank ige­nom ­kun­de Arsenal hänga på. De tre Fa-cup­tit­lar­na på 2010-ta­let är ­na­tur­ligt­vis or­dent­li­ga plås­ter på så­ren, men tap­par be­ty­del­se som bro­byg­ga­re mel­lan Weng­er och sup­port­rar­na när Arsenal sam­ti­digt ser ut att mis­sa Cham­pi­ons Le­a­gue­plat­ser­na för and­ra året på ra­ken.

Hur blir fram­ti­den ut­an Weng­er?

Arsè­ne Weng­er ver­ka­de i bör­jan av ja­nu­a­ri må­nad ha sjun­kit så djupt ner i träs­ket att han in­te skul­le or­ka krav­la sig upp igen. ­Värvningarna av Au­be­mey­ang och Mchitar­jan har dock köpt ho­nom tid och in­led­nings­vis har of­fen­si­ven sett oe­mot­stånd­lig ut med de nya spe­lar­na. Men Weng­er ba­lan­se­rar på en knivs­egg och är he­la ti­den blott en för­lust ifrån att åter­i­gen så­gas, för­löj­li­gas och dö­mas ut. Se­ger i li­gacu­pen och Eu­ro­pa Le­a­gue skul­le för­stås räd­da sä­song­en, men vad hän­der sen? Arsenal har för förs­ta gång­en på länge ­vi­sat hand­lings­kraft och en tyd­lig fing­er­vis­ning in­för fram­ti­den. Klub­ben har age­rat för att stad­ga upp fle­ra stra­te­gis­ka om­rå­den där Weng­ers kom­pe­tens sva­jat. Bar­ce­lo­nas fö­re det­ta sport­chef Raul San­l­le­hi har ­vär­vats in som ”fot­bolls­chef” och väl­re­nom­me­ra­de Sven Mislin­tat från ­Bo­rus­sia Dort­mund är ny värv­nings­chef. Dess­utom kom Dar­ren Bur­gess, som ska upp­gra­de­ra och för­bätt­ra Ar­se­nals me­di­cins­ka och fot­bolls­ve­ten­skap­li­ga kun­ska­per, in i som­ras. Weng­er har fort­fa­ran­de kon­trakt över näs­ta sä­song men de tunga ­re­kry­te­ring­ar­na är ett tyd­ligt ­tec­ken för att Arsenal fak­tiskt pla­ne­rar för en fram­tid ut­an de­ras störs­te trä­na­re ge­nom ti­der­na och att hans om­vitt­nat allom­fat­tan­de makt till viss del re­dan kring­sku­rits.

Weng­er är starkt ifrå­ga­satt i många sup­por­ter­läger. Fo to : GE TT Y I M AG ES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.