7 FREDRIK LJUNG­BERG

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

– Det finns myc­ket att sä­ga om Fredrik. Vi var väl­digt go­da vän­ner un­der ti­den i Arsenal. Han är fa­mil­je­kär och släp­per in­te in så många i den in­ners­ta sfä­ren. Enorm vin­nar­skal­le. Allt hand­lar om att vin­na och Fredrik tog stryk fy­siskt för det. Vi­sa­de all­tid i ka­rak­tär i de sto­ra mat­cher­na och väx­te då. I dag sak­nar klub­ben den ty­pen av män­ni­skor. En le­gen­dar. Fredrik var för­stås ock­så spe­ci­ell med sitt mo­de­in­tres­se.

Han gil­la­de upp­märk­sam­he­ten och var väl­digt stolt när han fick kon­trakt med Cal­vin Kle­in. Fredrik gil­la­de det li­vet. Äls­ka­de Lon­don och det este­tis­ka.

Den si­dan pas­sa­de ju klub­ben för mark­nads­vär­det och an­ta­let sål­da trö­jor öka­de ju med en spe­la­re som ho­nom. Vi såg ald­rig mat­cher ihop ut­an för Fredrik var det mer bi­lar och mo­de som gäll­de. Ibland sko­ja­de kil­lar­na om hans klä­der i om­kläd­nings­rum­met – det fanns en skön jar­gong – men han var så grymt bra att han kom un­dan med sin stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.