DEN­NIS BERG­KAMP OM...

Arsenal - - Sport Krönika Karlsson -

HUR KUN­DE ICE­MAN, SOM HAN KALLADES, ALL­TID VA­RA SÅ KY­LIG PÅ PLA­NEN?

– Jag är en fo­ku­se­rad per­son. Jag vi­sar in­te mi­na käns­lor för al­la, ba­ra män­ni­skor jag job­bar med och fa­mil­jen.jag var ald­rig ner­vös. Jag för­sök­te hål­la mig på en ni­vå: de bra sa­ker­na var in­te så bra, och de då­li­ga in­te så då­li­ga. När jag trä­nar unga poj­kar så sä­ger jag ”spe­la med ett le­en­de på läp­par­na”, men de sva­rar ba­ra: ”det gjor­de in­te du!”. När jag spe­la­de var jag så kon­cen­tre­rad att jag såg is­kall ut, men på in­si­dan var jag lyck­lig.

OM SITT EGET FAVORITMÅL GE­NOM ­TI­DER­NA:

– Må­let un­der VM 1998, mot Ar­gen­ti­na, är mitt bäs­ta. Att få gö­ra det må­let med min egen stil och på den ni­vån. Jag äls­kar fin fotboll, men det be­hö­ver be­ty­da nå­got och det där må­let tog oss till se­mi­fi­nal i VM. Jag fick ögon­kon­takt med Frank de Bo­er – som är på väg att slå lång­bol­len till mig. Sen ryc­ker jag i djupled och får tio me­ter på ­för­sva­ra­ren. Bol­len kom­mer över min ax­el. Jag spring­er rakt, hop­par för att mö­ta

­bol­len och dö­dar den på fo­ten. And­ra touchen tar mig in­nan­för för att för­säk­ra mig om att Ro­ber­to Ay­a­la (för­sva­ra­ren) är bor­ta, och jag får en bätt­re vin­kel på må­let. Jag sik­tar på bort­re och lå­ter den skru­vas in. Det var som att jag levt he­la mitt liv för att lyc­kas med det må­let. Det var li­te mer tur mot Newcast­le.

BÄS­TA ANFALLSPARTNERN I ARSENAL:

– För mig hand­la­de det om att ­an­pas­sa sig till nå­gon an­nans spel. Med Ni­co­las Anel­ka var det en­kelt, han var så snabb. Gå ba­ra för­bi back­lin­jen så får du bol­len av mig och ham­nar i fri­lä­ge. Thi­er­ry Henry var fan­tas­tisk med al­la si­na för­må­gor. Ian Wright var enormt bra. Men om jag ba­ra får väl­ja en så sä­ger jag Thi­er­ry på grund av att vi gick obe­seg­ra­de en sä­song. Det är skill­nad mel­lan för­må­ga och funk­tio­nel­la för­må­gor. Thi­er­rys för­må­gor var per­fekt funk­tio­nel­la. Det fanns all­tid en tan­ke bakom var­je rö­rel­se.

VÄRS­TA FÖR­SVA­RAR­NA ATT MÖ­TA:

– Jag tyc­ker att de bäs­ta bac­kar­na är spe­la­re som Sol Camp­bell och Jaap Stam – hår­da, nog­gran­na för­sva­ra­re med fart som kan lä­sa spe­let. Men jag äls­ka­de att mö­ta så­na som Mar­co Ma­te­raz­zi och Si­ni­sa Mi­haj­lo­vic. Spe­la­re med stor mun som gör fu­la tack­ling­ar, tram­par dig på tår­na och arm­bå­gar dig när ing­en an­nan tit­tar. Det gick jag i gång på. Då vil­le man spe­la bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.