Lyc­ko­te­o­rin

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Sidan 1 -

Al­bert Eins­te­in må va­ra mest känd för sin re­la­ti­vi­tetste­o­ri, men du och jag har kanske mer nyt­ta av hans lyc­ko­te­o­ri. Un­der ett be­sök i To­kyo 1922 skrev han ner si­na tan­kar om lyc­ka på ho­tel­lets brev­pap­per. För­ra året sål­des an­teck­ning­ar­na för smått otro­li­ga 14 mil­jo­ner kro­nor (1,19 mil­jo­ner pund). Vem sa att lyc­ka in­te kan kö­pas för peng­ar?!

Hur löd då vis­domsor­den som var vär­da mil­jo­ner? ”Ett lugnt och mått­fullt liv ger stör­re lyc­ka än den stän­di­ga rast­lös­het som föl­jer med ja­gan­det ef­ter fram­gång.”

Klo­ka ord. Näs­tan ett se­kel se­na­re bör­jar forsk­ning­en vi­sa var­för ett lugnt och mått­fullt liv fak­tiskt är den ve­ten­skap­li­ga vägen till lyc­kan. I det här bo­ka­si­net för­kla­rar ex­per­ter den star­ka kopp­ling­en mellan livs­stil och hur vi mår: hur stads­li­vet på­ver­kar vår psy­kis­ka häl­sa, hur bak­te­ri­er för­änd­rar vå­ra käns­lor, var­för viss smär­ta är bra och hur so­ci­a­la me­di­er kan gö­ra oss olyck­li­ga.

Ex­per­ter­na be­rät­tar också om forsk­ning­ens svar på vad som gör oss lyck­li­ga. Ta re­da på hur du får mest lyc­ka för peng­ar­na, hur du und­vi­ker vin­ter­depp och hur du kan mins­ka mäng­den stress i din var­dag. Dess­utom får du ve­ta hur du ska­par ”hyg­ge” i hem­met, han­te­rar de­pres­sion, hit­tar ditt in­re zen och dan­sar dig lyck­lig.

En an­nan höjd­punkt är att vi häl­sar på hos de lyck­li­gas­te män­ni­skor­na på jor­den. De bor in­te sär­skilt långt bort …

Trev­lig läs­ning!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.