… OCH HUR KÄNNS DET NU?

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Tankeväckande -

Får du skuld­käns­lor? Det är för­stå­e­ligt. De här bil­der­na väc­ker myc­ket ne­ga­ti­va käns­lor. Skä­let är att vi in­ser att alla de här dju­ren li­der på grund av män­ni­skors hand­ling­ar, oav­sett om män­ni­skor har ska­dat dem di­rekt, som ge­nom tjuv­jakt, el­ler in­di­rekt ge­nom vår livs­stil, som gör att vi pum­par ut växt­hus­ga­ser som vär­mer upp pla­ne­ten el­ler för­stör den med av­fall.

Skuld är en i högs­ta grad mänsk­lig käns­la och gör oss olyck­li­ga. Forsk­ning vi­sar rentav att skuld spe­lar en cen­tral roll vid de­pres­sion. Det po­si­ti­va är att forsk­ning har vi­sat att skuld­käns­lor också är vik­ti­ga för att vi ska ta hand om varand­ra och att de får många av oss att gö­ra bra sa­ker. Så vad kom­mer de här bil­der­na att få dig att gö­ra – el­ler in­te gö­ra?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.