SMÅ MEN STAR­KA

Bak­te­ri­er är ba­ra någ­ra mikro­me­ter i di­a­me­ter – det är till och med mind­re än rö­da blod­krop­par.

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Vetenskaplig Lycka -

Bak­te­ri­er är of­tast encel­li­ga, men den en­da cel­len är väl­digt an­norlun­da mot cel­ler­na i krop­pen. Bak­te­rie­cel­ler har ing­en mem­bra­nom­slu­ten kär­na. För­u­tom kro­mo­so­malt dna kan bak­te­ri­er även in­ne­hål­la ic­ke-kro­mo­so­ma­la dna-mo­le­ky­ler, så kal­la­de plasmi­der. De sak­nar också mem­bra­nom­slut­na or­ga­nel­ler som mi­to­kond­ri­er – vå­ra cel­lers ”bat­te­ri­er” – och näs­tan alla bak­te­rie­cel­ler har en cell­vägg.

Vis­sa bak­te­ri­er kan an­vän­da lju­se­n­er­gi, me­dan andra an­vän­der ke­mis­ka re­ak­tio­ner som in­ne­fat­tar or­ga­nis­ka el­ler ic­ke-or­ga­nis­ka för­e­ning­ar för att ge bräns­le åt pro­ces­ser i cel­len. Bak­te­rie­cel­ler är of­tast ba­ra någ­ra mikro­me­ter ( μm) långa. Lak­to­ba­cil­ler har till ex­em­pel celler som är runt 3 μm långa. Vå­ra eg­na celler kan där­e­mot variera en hel del i storlek. Rö­da blod­krop­par brukar ha en di­a­me­ter på 7 μm. Ägg­cel­ler, som är de störs­ta mänsk­li­ga cel­ler­na, kan bli upp till 120 μm – un­ge­fär sam­ma di­a­me­ter som ett hårstrå.

3 mikro­me­ter är stor­le­ken på celler i lak­to­ba­cil­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.