GE BORT DET

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

För ett tag se­dan dök det upp märk­li­ga ban­ko­ma­ter i någ­ra spans­ka stä­der. De ma­ta­de ut ku­vert med hund­ra eu­ro, ut­an att va­re sig kort el­ler pin-kod be­höv­des. Det en­da som kräv­des var att de som tog ut peng­ar tryck­te ”ja” när de fick frå­gan om de kun­de tän­ka sig att läg­ga peng­ar­na på nå­gon an­nan. Ban­ko­ma­ter­na ha­de ställts ut av Coca-co­la, och de som stöt­te på dem an­vän­de den ovän­ta­de be­håll­ning­en på en mängd oli­ka sätt. Någ­ra av de­ras go­da gär­ning­ar fång­a­des på film: en ung man läm­na­de en tre­hju­ling på trös­keln till en barn­fa­milj, en an­nan gav te­a­ter­bil­jet­ter till ett äld­re par i en park. De små ut­sla­gen av ge­ne­ro­si­tet blev ett ef­fekt­fullt sätt att vin­na ge­nom­slag för Coca- Co­las kam­panj ”de­la gläd­jen”.

Fö­re­ta­gets på­hitt med ban­ko­ma­ter­na som de­la­de ut peng­ar har en del ge­men­samt med ett ex­pe­ri­ment vi ge­nom­för­de för någ­ra år se­dan. En av vå­ra fors­kar­stu­den­ter, La­ra Ak­nin, gick fram till män­ni­skor i Van­cou­ver i Ka­na­da

och er­bjöd dem 5 el­ler 20 dol­lar som hon bad dem gö­ra av med fö­re da­gens slut. Hon sa åt hälf­ten av dem att läg­ga peng­ar­na på andra och hälf­ten att läg­ga dem på sig själ­va. Sam­ma kväll kon­tak­ta­de vi per­so­ner­na i ex­pe­ri­men­tet för att frå­ga om de­ras dag. De som ha­de lagt peng­ar­na på andra kän­de sig lyck­li­ga­re än dem som lagt dem på sig själ­va.

Det hän­der för­stås in­te så of­ta att ban­ko­ma­ter el­ler stu­den­ter vill ösa peng­ar över en, men forsk­ning vi­sar att man blir lyck­lig av att läg­ga peng­ar på andra även om man har fått job­ba ihop dem själv. Fak­tum är att gläd­jen över att ge finns även i fat­ti­ga län­der där många har svårt att kla­ra ens si­na grund­läg­gan­de be­hov. Det ta­lar för att ten­den­sen att bli glad av att ge är ett mänsk­ligt grund­drag.

GIVANDETS GÅVA

Om så är fal­let kanske till och med små barn kan upp­le­va gläd­je över att hjäl­pa andra. För att ta re­da på det tog vi hjälp av ut­veck­lings- psy­ko­lo­gen Ki­ley Ham­lin. Vi bör­ja­de med att ge en grupp små­barn guld­fiskkex. De sken upp när de fick de fisk­for­ma­de kex­en, men de blev än­nu gla­da­re när de fick chan­sen att ge bort dem till en gul­lig hund­valp.

Men du som har sett tå­rar­na spru­ta när du bett en treå­ring att de­la med sig tviv­lar kanske på att barn – el­ler vux­na för den de­len – all­tid kän­ner gläd­je över att ge till andra. Vår forsk­ning vi­sar att givandets gläd­je in­te är själv­klar. De po­si­ti­va käns­lor­na är tyd­li­gast när man kan se vilken skill­nad ens giv­mild­het gör för nå­gon an­nan. Som små­bar­nen i vårt ex­pe­ri­ment som kun­de se val­pen smas­ka be­lå­tet på guld­fiskkex­en.

Gläd­jen över att ge kan va­ra ett mänsk­ligt grund­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.