5 TIPS MOT VIN­TER­DE­PRES­SION

Om du blir dep­pig på vint­rar­na så finns det fle­ra sa­ker du kan gö­ra för att li­vet ska kän­nas lät­ta­re.

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

Få be­hand­ling

Lju­ste­ra­pi, an­ti­de­pres­si­va lä­ke­me­del av ty­pen SSRI och kog­ni­tiv be­te­en­de­te­ra­pi är tre ty­per av be­hand­ling­ar som re­kom­men­de­ras för per­so­ner med års­tids­bun­den de­pres­sion.

Rör på dig

Re­gel­bun­den mo­tion, i syn­ner­het ut­om­hus, kan få dig att må bätt­re. Det är ett bra sätt att sking­ra tan­kar­na och kan öka mäng­den hu­mör­hö­jan­de en­dor­fi­ner i hjär­nan.

Und­vik stress

Få hjälp att han­te­ra stress. Und­vik to­bak, al­ko­hol och nar­ko­ti­ka – det finns ett starkt sam­band mellan can­na­bis­rök­ning och de­pres­sion.

Ät bätt­re

Hop­pa in­te över fru­kosten! Ät re­gel­bun­det och välj lång­sam­ma kol­hyd­ra­ter som full­korns­bröd och söt­po­ta­tis för ener­gi som räc­ker länge. Rött kött och grö­na blad­grön­sa­ker in­ne­hål­ler myc­ket järn och kan mot­ver­ka trött­het.

Var so­ci­al

Att kom­ma ut och um­gås med folk kan få dig att må bätt­re. Ge­nom att hål­la kon­tak­ten med vän­ner och fa­milj har du dess­utom nå­gon att pra­ta med när du mår då­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.