SOMMARDEPRESSION: Sam­ma sak, fast tvärtom

En del drab­bas av års­tids­bun­den de­pres­sion när det är so­ligt istäl­let.

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

Uppskatt­nings­vis 5–10 pro­cent av alla som har års­tids­bun­den de­pres­sion drab­bas av symp­to­men på som­ma­ren istäl­let. De blir de­pri­me­ra­de på vå­ren och som­ma­ren när dagarna blir var­ma­re, lju­sa­re och läng­re. I län­der nä­ra ekva­torn är det för­hål­lan­de­vis van­ligt med års­tids­bun­den de­pres­sion på som­ma­ren istäl­let för på vintern, för vin­ter­de­pres­sion är säll­synt i om­rå­den där an­ta­let dags­ljustim­mar är det­sam­ma året runt. Per­so­ner som drab­bas av sommardepression för­lo­rar ap­ti­ten och kän­ner sig oro­li­ga – in­te or­kes­lö­sa och ned­stäm­da som många med vin­ter­de­pres­sion.

”Sommardepression är ett gans­ka nytt fe­no­men som drab­bar för­hål­lan­de­vis få, så vi vet in­te så myc­ket om det än­nu”, säger Na­tasha Bij­la­ni. ”Det är möj­ligt att det häng­er ihop med vär­mestress.”

En del psy­ki­a­ter me­nar att oron i sam­band med sommardepression kan le­da till själv­ska­de­be­te­en­de el­ler själv­mord. I en stu­die från 2014 som pub­li­ce­rats i tid­skrif­ten JAMA Psychi­a­try tit­ta­de man på döds­tal och vä­der­möns­ter i Ös­ter­ri­ke un­der en fyr­tio­års­pe­ri­od. Fors­kar­na såg att fler män­ni­skor tog li­vet av sig när de se­nas­te tio dagarna ha­de va­rit so­li­ga. Ef­ter två veckor med sol­sken sjönk dock själv­mords­ta­len igen. Man ska in­te dra för sto­ra väx­lar på des­sa rön ef­tersom det finns många oli­ka fak­to­rer som kan le­da till de­pres­sion och själv­mord, men kopp­ling­en mellan dags­ljus och psy­kisk häl­sa är in­tres­sant.

Pre­cis som vid vin­ter­de­pres­sion är det viktigt att få rätt di­a­gnos och be­hand­ling.

”Att mins­ka ex­po­ne­ring­en för sol­sken och hål­la sig sval ge­nom att ta en sim­tur, an­vän­da luft­kon­di­tio­ne­ring el­ler ta ett kallt bad kan lind­ra symp­to­men”, säger Na­tasha Bij­la­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.