SÅ FUN­GE­RAR PSY­KE­DE­LIS­KA DRO­GER

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lyck­lig -

På mo­le­kylär ni­vå ver­kar psi­lo­cy­bin ge­nom att på­ver­ka se­ro­tonin­sy­ste­met i hjär­nan. Se­ro­to­nin är ett sig­naläm­ne som skic­kar sig­na­ler mel­lan nerv­cel­ler. Det bru­kar kal­las för ”lyc­ko­hor­mo­net”, men fak­tum är att kopp­ling­en mel­lan se­ro­to­ni­net och hu­mö­ret är kom­plex och in­te fullt klar­lagd.

Psi­lo­cy­bin fäs­ter vid se­ro­to­nin 2A-re­cep­torn – 1 av 14 oli­ka se­ro­to­n­inre­cep­to­rer som finns på nerv­cel­ler­na – och ver­kar ge en plas­ti­ci­tet som gör att sy­stem och nerv­ba­nor i hjär­nan kan åter­stäl­las. Ett av de vik­ti­gas­te sy­ste­men som psi­lo­cy­bin på­ver­kar är de­fault mo­de-nät­ver­ket, som är ak­tivt när hjär­nan vi­lar och som bland an­nat spe­lar roll för vår själv­upp­fatt­ning och den be­rät­tel­se vi kon­stru­e­rar om vår iden­ti­tet och vår plats i värl­den.

De­pres­sion kän­ne­teck­nas av påträng­an­de, re­pe­ti­ti­va tan­kar och onor­mal ak­ti­vi­tet i de­fault mo­de-nät­ver­ket. Un­der på­ver­kan från psi­lo­cy­bin tycks det här nät­ver­ket till­fäl­ligt lö­sas upp och bry­tas ner, vil­ket le­der till en sva­ga­re iden­ti­tets­käns­la och en stark käns­la av att va­ra för­bun­den med res­ten av värl­den. Det är sin­nes­vid­gan­de i bok­stav­lig be­mär­kel­se.

Ge­nom att bry­ta ner de in­bäd­da­de sy­ste­men i hjär­nan att lå­ta dem åter­bil­das på ett nytt sätt kan psi­lo­cy­bin ”åter­stäl­la” hjär­nan. Det kan hjäl­pa män­ni­skor att bry­ta sig ur en de­pres­sion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.