I DEN ME­DI­TE­RAN­DE HJÄR­NAN

Mag­net­ka­me­ra­n­un­der­sök­ning­ar av budd­his­tis­ka mun­kar som me­di­te­rar vi­sar vil­ka om­fat­tan­de ef­fek­ter mind­ful­ness kan ha.

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

För att ta re­da på vad som hän­der i hjär­nan när man me­di­te­rar sam­la­de Zo­ran Jo­sipo­vic, fors­ka­re vid New York Uni­ver­si­tys la­bo­ra­to­ri­um för kog­ni­tiv neu­ro­fy­si­o­lo­gi, ti­be­tans­ka budd­hist­mun­kar från klos­ter runt i New York för att skan­na de­ras hjär­nor me­dan de me­di­te­ra­de.

Men ett pro­blem var att mag­net­ka­me­ror är gans­ka bull­ri­ga och knap­past bi­drar till en lugn och na­tur­lig me­di­ta­tions­mil­jö.

”Olju­det lig­ger på runt 110 db och man mås­te lig­ga ner i ett be­grän­sat ut­rym­me med hu­vu­det helt stil­la", säger Jo­sipo­vic.

Del­ta­gar­na för­sågs med an­sikts­mask och hör­sel­kå­por som stäng­de ute det hög­ljud­da då­net från ap­pa­ra­ten. De om­bads se­dan att an­vän­da me­di­ta­tions­me­to­den ”fo­ku­se­rad upp­märk­sam­het” me­dan man mät­te blod­flö­det – och där­med ak­ti­vi­te­ten – i hjär­nan.

Re­sul­ta­ten vi­sa­de på ökad ak­ti­vi­tet i de om­rå­den i hjär­nan som är in­blan­da­de i att ut­fö­ra upp­gif­ter och be­ar­be­ta in­for­ma­tion från om­giv­ning­en. In­tres­sant nog var ak­ti­vi­te­ten sam­ti­digt lägre i de de­lar av hjär­nan som ak­ti­ve­ras när man tän­ker på sig själv.

1 Ak­ti­vi­te­ten i me­di­a­la främ­re pann­lo­ben, hjäss­lo­ben och tem­po­ro­pa­ri­e­tal­om­rå­det ökar hos män­ni­skor som fun­de­rar över sig själ­va. Ak­ti­vi­te­ten i des­sa om­rå­den – hjär­nans in­re nät­verk – mins­kar vid fo­ku­se­rad mind­ful­nes­sme­di­ta­tion.2 Fle­ra om­rå­den i hjär­nan ak­ti­ve­ras av ar­bets­min­net el­ler när vi utför upp­gif­ter. Des­sa om­rå­den är ak­ti­va un­der fo­ku­se­rad mind­ful­nes­sme­di­ta­tion.3 An­nan forsk­ning har vi­sat att mind­ful­ness ökar den­si­te­ten i den del av hipp­ocam­pus som är vik­tig för min­net. Den­si­te­ten i amyg­da­la, som ak­ti­ve­ras vid räds­la, ång­est och stress, mins­kar där­e­mot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.