EN FRÅ­GA OM HOR­MO­NER

Så kan tekniken på­ver­ka dig psy­kiskt

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Så Blir Du Lycklig -

Fors­ka­re har vi­sat att det finns en tyd­lig kopp­ling mellan om­fat­tan­de in­ter­ne­tan­vänd­ning och de­pres­sion, sär­skilt när man tit­tar på so­ci­a­la me­di­er. Det kom in­te som nå­gon över­rask­ning för häl­so­ex­per­ten Aric Sig­man, som me­nar att so­ci­a­la me­di­er kan få oss att kän­na oss otill­räck­li­ga. ”Det finns ett sam­band mellan tiden man äg­nar åt so­ci­a­la me­di­er och kropps­miss­nö­je. En hög ex­po­ne­ring för ide­al­bil­der ak­ti­ve­rar amyg­da­la och nerv­nät som är kopp­la­de till räds­la och oro.”

Sig­man be­rät­tar om en stu­die som vi­sa­de att flic­kor som kom­mu­ni­ce­ra­de med si­na mam­mor via chatt­med­de­lan­den ut­sönd­ra­de stress­hor­mo­net kor­ti­sol, istäl­let för må-bra-hor­mo­net ox­y­to­cin som brukar fri­sät­tas vid kon­takt an­sik­te mot an­sik­te. ”Kanske är vårt nerv­sy­stem an­pas­sat till en viss mängd kon­takt med vå­ra nä­ra och kä­ra. Om vi in­te får den mänsk­li­ga kon­takt vi be­hö­ver kan det le­da till häl­so­pro­blem.”

So­ci­a­la me­di­er ver­kar med andra ord in­te kun­na fyl­la vårt so­ci­a­la be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.