Där­för gör smär­ta dig lyck­li­ga­re

BBC Vetenskapens vag till lyckan - - Innehåll - INTERVJU: JA­MES LLOYD

Den bä­ran­de tan­ken i din bok är att ett bra liv mås­te in­ne­hål­la viss smär­ta … Den väs­ter­länds­ka kul­tu­ren har ett tyd­ligt lyc­ko­fo­kus. För många av oss är lyc­kan ett viktigt mål i li­vet, men vi kan in­te va­ra stän­digt lyck­li­ga. Det är egentligen en själv­klar­het. Vi be­hö­ver de smärt­sam­ma och ne­ga­ti­va upp­le­vel­ser­na för att ve­ta vad lyc­ka är – för svär­tan ger kon­trast och me­ning åt vå­ra liv. Vi mås­te ac­cep­te­ra det ne­ga­ti­va istäl­let för att för­sö­ka ut­plå­na det el­ler me­di­ci­ne­ra bort det.

Nor­malt vill vi slip­pa smär­ta. Vil­ka är nack­de­lar­na med att ta bort den?

Vi är duk­ti­ga på att ta fram smärt­stil­lan­de me­del som lå­ter oss ta kon­troll över smär­tan. I den ut­veck­la­de de­len av värl­den är det fy­sis­ka väl­be­fin­nan­det stör­re än nå­gon­sin. Men vi bör­jar bli för be­kvä­ma av oss. Vår för­må­ga att han­te­ra obe­hag mins­kar, och ibland har vi in­ställ­ning­en att vi in­te bor­de be­hö­va stå ut med nå­gon smär­ta alls. En stu­die har vi­sat att smärt­lind­ran­de lä­ke­me­del in­te ba­ra däm­par vå­ra ne­ga­ti­va upp­le­vel­ser, ut­an också vå­ra po­si­ti­va. När vi mins­kar mot­tag­lig­he­ten för smär­ta mins­kar vi sam­ti­digt för­må­gan till njut­ning.

Vi be­hö­ver kon­tras­ter i li­vet. Se­mes­ter är un­der­bart om vi har job­bat hårt för den. Mat sma­kar ald­rig så gott som ef­ter en lång vand­ring. Ge­nom att gå in i mo­ti­ga och job­bi­ga upp­le­vel­ser ökar vi vår för­må­ga att kän­na gläd­je och njut­ning. Trots

I all­män­het är li­dan­de nå­got vi vill und­vi­ka, och lyc­ka brukar för­knip­pas med väl­be­fin­nan­de. Men i sin nya bok ar­gu­men­te­rar psy­ko­lo­gen Brock Basti­an för att smär­ta kan va­ra den hem­li­ga in­gre­di­en­sen i livstillfredsställelse.

det ned­vär­de­ras den här ty­pen av upp­le­vel­ser i vårt sam­häl­le. Vår forsk­ning vid uni­ver­si­te­tet i Mel­bour­ne i Austra­li­en har vi­sat att li­vet i ett sam­häl­le där vi för­vän­tas va­ra lyck­li­ga hela tiden fak­tiskt ver­kar öka ris­ken för de­pres­sion. I en vå­ra stu­di­er fick del­ta­gar­na fö­ra dag­bok un­der en må­nad, och där såg vi att so­ci­a­la för­vänt­ning­ar var en bi­dra­gan­de or­sak till de­pres­si­va symp­tom.

Vil­ka är för­de­lar­na med smär­ta?

Först och främst är smär­tan för­stås en vik­tig fy­sisk sig­nal som till ex­em­pel säger åt oss att lyf­ta han­den från en varm spis­plat­ta, men den har också mer psy­ko­lo­gis­ka för­de­lar. Li­dan­de får oss till ex­em­pel att ta hand om varand­ra. När jag fors­ka­de i det här äm­net 2011 drab­ba­des Bris­ba­ne av sto­ra över­sväm­ning­ar, och 55 000 per­so­ner kom för att hjäl­pa till med röj­nings­ar­be­tet. Så li­dan­de gör oss mer ge­ne­rö­sa? Un­ge­fär ett år innan den så kal­la­de ishinks­ut­ma­ning­en för att upp­märk­sam­ma ALS spreds som en löp­eld i so­ci­a­la me­di­er 2014, kom en stu­die som vi­sa­de att män­ni­skor vil­le skän­ka mer till väl­gö­ran­de än­da­mål om de just dop­pat han­den i is­kallt vat­ten. Det var som om smär­tan gjor­de gi­van­det mer me­nings­fullt. Jag tror in­te att ishinks­ut­ma­ning­en ha­de fått sam­ma ef­fekt om män­ni­skor ha­de fått kas­ta kon­fet­ti över sig själ­va. Smär­ta gör oss också mer ut­hål­li­ga. Forsk­ning vi­sar att ju mer smär­ta vi får ut­här­da i li­vet, desto bätt­re blir vi på att han­te­ra den.

Men hur är det med kro­nisk smär­ta, det kan väl ald­rig va­ra bra? Nej, jag vill ab­so­lut in­te på­stå att nå­gon som le­ver med kro­nisk smär­ta ska va­ra tack­sam för det. Den brit­tis­ka smärt­för­e­ning­en bjöd in mig att gäst­fö­re­lä­sa för nar­ko­slä­ka­re som be­hand­lar kro­nisk smär­ta och jag var li­te oro­lig för hur mitt bud­skap skul­le tas emot. Men åhö­rar­na var verkligen in­tres­se­ra­de av hur det här bre­da­re per­spek­ti­vet kan ge män­ni­skor verk­tyg att han­te­ra smär­tan. Till och med per­so­ner med kro­nisk smär­ta kan upp­le­va någ­ra av de po­si­ti­va ef­fek­ter­na.

Hur kan vi om­sät­ta dina tan­kar i prak­ti­ken?

Först och främst mås­te vi slu­ta låt­sas att vå­ra ne­ga­ti­va upp­le­vel­ser in­te finns. Ibland su­ger li­vet helt en­kelt. Näs­ta steg är att för­stå vad vi kan få ut av de här upp­le­vel­ser­na. Man spring­er in­te ma­ra­ton för njut­ning­ens skull, ut­an för den skö­na käns­lan ef­teråt. Lyc­kan över att kla­ra en pröv­ning finns ba­ra tack va­re ris­ken för att miss­lyc­kas. Vi mås­te gå in mer i de här upp­le­vel­ser­na och ta till oss dem. Jag me­nar in­te att man ska ska­da sig själv – smär­ta är in­te sam­ma sak som ska­dor. Men myc­ket av gläd­jen i li­vet kom­mer av att vi pus­har oss själ­va och vå­gar ta ris­ker. Det tror jag är nyc­keln till ett me­nings­fullt liv.

” Forsk­ning vi­sar att ju mer smär­ta vi får ut­här­da i li­vet, desto bätt­re blir vi på att han­te­ra den.”

Brock Basti­an är uni­ver­si­tets­lek­tor vid in­sti­tu­tio­nen för psy­ko­lo­gi vid Uni­ver­si­ty of Mel­bour­ne och har skri­vit boken The ot­her si­de of hap­pi­ness: Em­bra­cing a mo­re fear­less ap­pro­ach to living.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.