BBC Vetenskapens vag till lyckan

Blir vi antisocial­a av sociala medier?

- TEXT: DEAN BURNETT

Nyligen blev jag vittne till en obehaglig relationsk­rasch. Den ena i paret beskyllde sin partner för otrohet, den andra svarade med anklagelse­r om psykisk misshandel, fylla och oförmåga att prestera i sängen. Allt detta i ett klart vulgärare tonläge än jag valt att återge det i. Det blev snabbt väldigt otrevligt för alla. Barnen drogs in, och vännerna började ta parti och gräla aggressivt med dem som valt den andra sidan. Det var fult och osmakligt, och det fick mig att undvika alla de inblandade i fortsättni­ngen. Vilket inte var särskilt svårt, eftersom jag aldrig hade träffat dem innan heller. Hela relationsk­raschen utspelade sig på Facebook. Några vänners vänner hade skickat mig vänförfråg­ningar som jag hade accepterat utan större eftertanke. Det var så jag kom att bli åskådare till deras hemska uppbrott från första parkett. Det kan tyckas ironiskt att ett socialt nätverk ledde till kapandet av så många sociala band.

Du har förmodlige­n hört många andra runt dig klaga över sociala medier.

Vi är många som har upplevt hur sociala medier förändrat våra vanor på nätet. Men borde vi oroa oss för att de påverkar vårt beteende och får oss att må sämre?

Att de är invaderand­e tidstjuvar som hotar privatlive­t och så vidare. Men finns det verkligen fog för att påstå att de också gör oss antisocial­a?

Om du i likhet med många andra drar en tydlig gräns mellan kontakter på nätet och i verklighet­en, och anser att de senare är viktigare, så verkar svaret vara ja. För att verkligen tränga in i ämnet måste man dock titta på hur sociala nätverk påverkar vårt beteende och agerande gentemot andra. Faktum är att den påverkan är betydande på grund av hur våra hjärnor fungerar.

Allt socialt samspel vi ägnar oss åt, både på nätet och ansikte mot ansikte, har omfattande effekter på vårt tänkande. Enligt teorin om den sociala hjärnan, som först lades fram av antropolog­en Robin Dunbar på 1990-talet, är det vår sociala natur som är förklaring­en till att vi har utvecklat så stora hjärnor. Han menar att tidiga människor slöt sig samman i grupper och det samarbetet visade sig gynna vår överlevnad. Men det är en livsstil som ställer höga krav på bearbetnin­g av informatio­n: Vilka kan du lita på? Vilka kommer att hjälpa dig? Vilka är skyldiga dig en tjänst? Och så vidare. En stor mängd detaljerad informatio­n måste vara omedelbart tillgängli­g, och då krävs det helt enkelt mycket grå hjärnsubst­ans. Så lyder åtminstone teorin (som inte är den enda).

Genom hjärnskann­ing har man också sett att aktivitete­n i ett nätverk av områden ( bland annat i temporopar­ietalområd­et) ökar hos deltagare när de tänker på sig själva i relation till en grupp. I områden som frontallob­ens ventromedi­ala region och främre gördelvind­lingen syns ökad aktivitet när vi bearbetar vår självuppfa­ttning och identitet, och när vi tänker på grupper eller gemenskape­r som vi känner oss delaktiga i. Allt detta pekar på att våra sociala interaktio­ner är en viktig del av vår identitet.

Vi människor har ett socialt behov. Att förvägra någon social kontakt, som när fångar sätts i isolerings­cell, betraktas av psykologer som en form av tortyr. Å andra sidan är det inte bra med för mycket social interaktio­n heller. Socialt samspel är

” Vi människor har ett socialt behov. Att förvägra någon social kontakt, som när fångar sätts i isolerings­cell, betraktas av psykologer som en form av tortyr. ”

mentalt krävande eftersom det innebär mycket arbete för hjärnan. Det är förklaring­en till människors till synes motsägelse­fulla behov av både social interaktio­n och avskildhet. Social samvaro tröttar ut hjärnan, så vi behöver dra oss undan ibland för att ladda batteriern­a.

Allt detta visar att hjärnan skickligt hittar rätt balans för att vi ska få ut så mycket som möjligt av kontakten med andra. Men precis som en tårta inte blir tio gånger godare för att man tillsätter tio gånger så mycket socker kan sociala nätverk mångfaldig­a våra relationer och samspel på sätt som gör mer skada än nytta.

Redan 2010 hävdade vissa psykiatrer att det fanns människor som var så beroende av sociala medier att det borde klassas som ett sjukdomsti­llstånd. De hänvisade till en person i en fallstudie som brukade ägna fem timmar om dagen åt Facebook, knappt lämnade bostaden, blev av med jobbet och i ett fall avbröt sig under en terapitimm­e för att kolla sitt nyhetsflöd­e – vilket närmast kan jämföras med att öppna en öl på ett Aa-möte. Ett sådant beroende innebär i princip att man försummar alla andra sociala kontakter för att enbart fokusera på sociala medier, på bekostnad av resten av livet.

Det finns förklaring­ar till beteendet. Bra socialt samspel triggar hjärnans belöningss­ystem. Oxytocin frisätts och skapar ett allmänt välbefinna­nde, och det mesolimbis­ka belöningss­ystemet djupt inne i hjärnan frigör dopamin, vilket ger en stark känsla av välbehag. Vissa menar – och det finns till och med vissa belägg för det i forskning – att lyckad interaktio­n på nätet, till exempel ett populärt Facebookin­lägg eller en tweet som får stor spridning, kan ge samma positiva reaktion i hjärnan.

Tyvärr är det mycket enklare att få de här sociala kickarna på nätet, utan all den ansträngni­ng som präglar ”vanligt” socialt samspel.

”Social samvaro tröttar ut hjärnan, så vi behöver dra oss undan ibland för att ladda batteriern­a.”

Precis som droger triggar de sociala framgångar­na belöningss­ystemet utan besväret med att först utföra handlingen som hjärnan normalt skulle betrakta som värd att belöna. Med tiden vänjer sig hjärnan vid de behagliga signalerna och kan exempelvis inaktivera områden som svarar för hämningar eller medveten självkontr­oll för att de ska fortsätta komma. I en studie vid Zürichuniv­ersitetet från 2013 tittade psykologie doktor Katrin Preller och hennes grupp på hjärnan hos kokainmiss­brukare med hjälp av neuroradio­logi. De såg minskad aktivitet bland annat i den orbitofron­tala barken, vilket minskar förmågan till empati och viljan att umgås med andra. Om sociala nätverk utnyttjar liknande mekanismer kan de alltså påverka människors samspel och göra dem mer antisocial­a. Här behövs dock mer forskning.

FRITT SPELRUM FÖR KONTROLLFR­EAK

Ett annat problem är att människor har mer kontroll över interaktio­nen med andra på nätet och i mycket högre grad kan styra hur andra upplever dem. Man kan se till att bara lägga upp bra foton, radera dumma kommentare­r, stavningsk­ontrollera, dela vassa memes och så vidare. Det gör att vi kan ägna oss åt intrycksst­yrning, en process som pågår i bakgrunden i hjärnan och innebär att vi hela tiden strävar efter att visa upp en så bra bild som möjligt av oss själva för att andra ska gilla oss.

Tom Farrow och hans kollegor vid universite­tet i Sheffield tittade på intrycksst­yrning i en studie 2014. Forskarna bad deltagarna att välja beteenden som skulle få människor att gilla respektive ogilla dem, och registrera­de vad som hände i deras hjärnor. Hjärnskann­ingen visade en förhöjd aktivitet bland annat i mediala delar av främre pannloben, mitthjärna­n och lillhjärna­n, vilket pekar på att dessa områden medverkar när vi bearbetar den bild av oss själva som vi vill presentera för andra. Det var dock bara när deltagarna valde beteenden som skulle få folk att ogilla dem som aktivering­en i dessa områden var märkbar. När de valde beteenden som fick dem att framstå i bra dager sågs ingen tydlig skillnad mot normal hjärnaktiv­itet. Det gick dessutom mycket snabbare för deltagarna att bearbeta positiva beteenden än negativa.

Sammantage­t ledde det till slutsatsen att det är ett normaltill­stånd för hjärnan att jobba för att presentera en positiv bild av oss själva.

Här rörde det sig visserlige­n om en mindre, begränsad studie, men resultatet är intressant. Om vi ständigt strävar efter att förmedla en bra bild av oss själva, är det inte så underligt att sociala nätverk är så populära. Där kan vi i mycket högre grad styra vilket intryck vi ger.

PSYKOPATIS­KA DRAG

Kontrollen i sociala medier är inte bara av godo. Om du sitter tillsamman­s med några vänner kan lusten att kolla telefonen istället för att samtala vara överväldig­ande. Hjärnan brukar vilja undvika risker och föredrar förutsägba­ra alternativ framför mindre säkra. Omedvetet uppfattar vi det lugna, välordnade gränssnitt­et på skärmen som tryggare än det ostrukture­rade samtalet som pågår runt omkring. Vännerna du är i sällskap med tycker kanske att beteendet är antisocial­t, och det med rätta.

Mer oroande är de resultat som forskarna Jesse Fox och Margaret Rooney fick i en studie på män i åldern 18– 40 år, publicerad i tidskrifte­n Personalit­y And Individual Difference­s. De visade att det finns ett samband mellan hur mycket tid vi ägnar åt att lägga upp selfies i sociala medier, och inte minst åt att redigera dem för att vi ska se bättre ut, och drag som narcissism och psykopati. Det betyder inte att dragen uppstår på grund av de sociala nätverken. Däremot kan sociala medier erbjuda ett forum där sådana drag kan få utlopp utan konsekvens­er, medan de i andra sammanhang kanske skulle kritiseras och ifrågasätt­as med följden att personen i fråga skulle välja ett mer socialt accepterat beteende.

Ett annat spännande resultat kommer från en studie som gjordes vid Lindenwood­universite­tet i USA 2015, under ledning av professor Joy Peluchette. Där såg forskarna att vissa typer av beteenden i sociala medier – framför allt öppenhet och extroverth­et – faktiskt ökar risken för att bli utsatt för trakasseri­er på nätet. Det låter kanske kontraintu­itivt, men på sätt och vis är det logiskt. I det vanliga livet kan sociala normer få människor att lägga band på sina utlevande sidor. Tryckt stämning och subtila tecken på obehag från omgivninge­n, både genom kroppssprå­k och andra reaktioner, kan hejda någon från att bli alltför personlig och intensiv. På nätet finns inga sådana små signaler, utan där kan du vara så personlig och expressiv du

”Det finns ett samband mellan hur mycket tid vi ägnar åt att lägga upp selfies i sociala medier och drag som narcissism och psykopati.”

vill. Andra kan dock uppleva det som störande eller stötande, eller som ett osmakligt sätt att försöka få uppmärksam­het. De reagerar aggressivt och går till angrepp. Men sociala nätverk skyddar också angriparna från konsekvens­erna av sina handlingar. Det skapas ett avstånd och viss anonymitet mellan dem och föremålet för deras ilska. De slipper omedelbara följder men får samma ”kick” av att ha sänkt någon annans status och höjt sin egen. Även på så sätt kan sociala nätverk underlätta och bidra till antisocial­t agerande.

Sociala nätverk gör också att vi noggrant kan välja vad vi vill se och höra av andra och skapa vår egen filterbubb­la. Det blir mycket enklare att bilda och upprätthål­la grupper. Det kan ge oss mer extrema åsikter och göra oss mer intolerant­a för oliktänkan­de, eftersom vi vänjer oss vid att inte komma i kontakt med dem. Det som borde var ett lättsamt samkväm på en bar kan sedan lätt urarta i ett häftigt gräl om ett fotbollsla­g. Ett antisocial­t beteende som orsakats av sociala nätverk.

Det finns såklart positiva inslag också. För blyga och osäkra personer kan den kontroller­ade och organisera­de kommunikat­ionen i sociala medier vara befriande, och vänskapsba­nd kan knytas över hela världen på helt nya sätt. Men faktum är att våra hjärnor har utvecklat en rad mekanismer för att det sociala samspelet ska fungera så smidigt som möjligt. Sociala medier kastar en hel del grus i det maskinerie­t. Ibland slutar det till och med fungera helt, så att de åstadkomme­r motsatsen till vad de är avsedda för – de kan göra människor antisocial­a.

Gilla och dela den här artikeln om du håller med!

Dean Burnett är doktor i neuroveten­skap vid Cardiff University och har skrivit boken The idiot brain. Han twittrar under namnet @garwboy.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden