Ford Mustang får en upp­rykt­ning

Bil - - FRAMVAGNEN -

FORDS MUSKELBIL Mustang halv­tidsupp­da­te­ras med om­bo­nat ut­se­en­de, men det är in­te allt. Ford har ock­så pas­sat på att slänga ut V6-mo­torn och gjort rum för mär­kets ti­oste­ga­de au­to­mat­lå­da.

Det är i fron­ten som tyd­li­gast syns när vi le­tar ef­ter för­änd­ring­ar på ”nya mus­sen”. Strål­kas­tar­na har fått ny form och ser om möj­ligt än­nu ar­ga­re ut än ti­di­ga­re. Gril­len har ju­ste­rats nå­got men det är par­ti­et un­der den som ge­nom­gått stör­re för­änd­ring­ar. Frontspoi­lern är näm­li­gen helt om­ar­be­tad med ett be­tyd­ligt bre­da­re luftin­släpp i mit­ten. De run­da dim­lju­sen har för­svun­nit och i stäl­let är funk­tio­nen in­te­gre­rad med kör­rikt­nings­vi­sar­na som är pla­ce­ra­de en bit un­der strål­kas­tar­na.

Ny mu­le för Mustang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.