NYTEKNIK SKA HALKVARNA

Bil - - FRAMVAGNEN -

Tra­fik­ver­ket hop­pas att ny tek­nik ska ge bätt­re halk­be­kämp­ning och fär­re olyckor. I vin­ter testas tek­ni­ken på ung­e­fär 200 bi­lar, bland an­nat i Stock­holm och i Västsve­ri­ge. Hal­kvar­nings­sy­ste­met kal­las RSI, vil­ket står för Ro­ad Sta­tus In­for­ma­tion. Sy­ste­met kom­bi­ne­rar kli­mat­mo­del­ler, da­ta från for­don som ana­ly­se­ras med avan­ce­rad me­to­dik, samt en de­tal­je­rad, sta­tis­tisk analys av väg­av­snitt. Ge­nom att de upp­kopp­la­de bi­lar­na skic­kar da­tan som de sam­lat ihop vi­da­re, kan Tra­fik­ver­ket, ge­nom att kom­bi­ne­ra med vä­derin­for­ma­tion få en bätt­re bild av väg­kli­ma­tet. Sy­ste­met ska för­ut­se och be­skri­va var och när det blir halt på vägar­na. På så sätt kan halk­be­kämp­ning skic­kas ut på rätt plats, vid rätt till­fäl­le. Tan­ken är att tek­ni­ken ska le­da till bätt­re vin­ter­väg­håll­ning, ökad tra­fik­sä­ker­het och mins­kad mil­jöpå­ver­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.