Vol­vo V90 Cross Country

Vi prov­kör XC70:S ef­ter­trä­da­re.

Bil - - IN­NE­HÅLL - TEXT: HANS HED­BERG FO­TO: GLENN LIND­BERG

Cross Country-fi­e­ring­en av V90 är tyd­lig, bi­len står sta­digt med 21 cen­ti­me­ters mark­fri­gång, bred spår­vidd och plast­be­kläd­nad runt hjul­hus och på stöt­fång­ar­na. Svar­ta rutram­lis­ter, an­norlun­da front­grill och kral­lig fälg­de­sign är klart till­räck­ligt för att ba­su­ne­ra ut vild­markssti­len. Men jäm­fört med XC70 är nya V90 Cross Country be­tyd­ligt fi­na­re, lyx­i­ga­re – och mind­re skogs­fä­hig. Åt­minsto­ne vid ett förs­ta ögon­kast.

Bra ljud­kom­fort

Prov­bi­len är, som bruk­ligt, re­jält ex­tra­ut­rus­tad, har bå­de luft­fjäd­ring och stort pa­no­ra­maglas­tak. De sto­ra och bre­da hju­len har ibland svårt att få fäs­te när un­der­la­get kär­var till sig. Ljud­kom­for­ten är bra med läg­re bull­ni­vån än det stör­re sys­ko­net XC90. Dä­re­mot lyc­kas in­te V90 Cross Country pas­se­ra väg­skar­var, pott­hål och is­bark obe­märkt. I stäl­let är det rock ´n roll som gäl­ler, bi­len rul­lar obe­kvämt stö­tigt. Mins­ta däck­di­men­sion på V90 Cross Country är 235/55 R18, prov­bi­len rul­lar dock på 19-tums No­ki­an dubb­däck 235/50-pro­fil.

Styr­nings­mäs­sigt har Vol­vo­tek­ni­ker­na fått till en ka­non­fin käns­la men ”fin får li­da pin” blir sum­me­ring­en av den snof­si­ga hju­l­ut­rust­ning­en på rik­tig sör­jigt väg­un­der­lag el­ler då­lig kör­ba­na. Till­ba­ka på torr lands­väg do­mi­ne­rar V90 Cross Country.

Är du fost­rad av tjäns­te­bilså­kan­de i ny­a­re Au­di A6 och BMW 5-se­rie är ny­kom­ling­en V90 Cross Country som en li­sa för sjä­len med sin kom­mu­ni- ka­ti­va styr­ning och be­stäm­da chas­si­rö­rel­ser. Men för­hopp­ning­ar­na om att Vol­vo­fol­ket skul­le vå­ga hål­la en egen lin­je och ge V90 Cross Country de mju­ka­re kö­re­gen­ska­per som pas­sar bil­ty­pen kom ty­värr på skam.

Bekväm in­te­ri­ör

Sitt­kom­for­ten i fram­sä­tet är fin, man sit­ter som gju­ten. Ka­ross­höj­ning­en på sex cen­ti­me­ter gör gott för in­ste­get till V90 Cross Country, sär­skilt i bak­sä­tet vars sof­fa är lågt pla­ce­rad i för­hål­lan­de till golv­ni­vån. Nu sit­ter man rakt in i stäl­let för att ram­la ned.

In­te­ri­ört är det kol­svart i prov­bi­len och när vi stu­de­rar färg- och ma­te­ri­al­kar­tan fort­sät­ter det mör­ka. Det finns lju­sa kläds­lar att väl­ja till men trä­pa­nel­va­len är fort­satt natt­svar­ta. Även uni­ka em­blem, grepp­hand­tag el­ler an­nan Cross Country-per­so­ni­fi­e­ring sak­nas helt i ku­pén vil­ket känns li­te fat­tigt. Här bor­de Vol­vo kun­nat krä­ma i li­te ext­ra, man har kun­ska­per­na men det ver­kar som att sälj går fö­re käns­lor, inga ud­da kon­stel­la­tio­ner tillåts stic­ka ut.

Die­sel­mo­torn D5, be­teck­ning D4204T23, är se­nas­te och star­kas­te ver­sio­nen med Po­wer Pul­se-tek­nik som pneu­ma­tiskt för­byg­ger ladd­tryck och där­i­ge­nom mi­ni­me­rar tur­bo­för­dröj­ning. Ef­fek­ten blir en bot­ten­stark ka­rak­tär, in­te långt från pre­mi­um­tys­kar­nas die­sel­sex­or.

To­talt 235 häst­kraf­ter och 480 Newton­me­ter flyt­tar den snudd på två ton tunga Cross Countryn-bi­len på ett bra vis. Ac­ce­le­ra­tion 0-100 km/h upp­ges till 7,5 se­kun­der och topp­far­ten är be­grän­sad till 230 km/h, ti­di­ga­re

ha­de Vol­vo fart­lå­set in­ställt på 210 km/h för XC70. De vas­sa­re väge­gen­ska­per­na är en bi­dra­gan­de or­sak till höj­ning­en.

Bräns­le­för­bruk­ning­en 0,53 l/ mil och kol­di­ox­id­ut­släpp på 139 g/km är god­kän­da med tan­ke på fart­pre­stan­da. Den sva­ga­re V90 CC D4 AWD har 190 hk (twin­tur­bo­tek­nik ut­an Po­wer Pul­se) och ben­si­nar­na he­ter T5 (tur­bo, 254 hk) samt T6 (kom­pres­sor och tur­bo, 320 hk).

4x4 stan­dard

Fyr­hjuls­drift AWD är stan­dard på Cross Country, men det vo­re när­mast tjäns­te­fel om in­te fram­hjuls­dri­vet Fwd-al­ter­na­tiv kom­mer in­om snar fram­tid.

V90 Cross Country krav­lar på fint, men nå­gon skogs­jeep är det ju in­te tal om.

Li­kaså ladd­hy­brid­ver­sion Twin Engi­ne.

Åtta­väx­lad au­to­mat­lå­da Ge­artro­nic är stan­dard hos D5 AWD, kör­pro­gram­met Dri­ve Se­lect (ext­ra) går att ju­ste­ra i Eco, Com­fort, Off­ro­ad och Dy­na­mic.

Ter­räng­lä­get fun­ge­rar i upp till 40 km/h och an­pas­sar driv­li­nan till kör­ning på lö­sa­re un­der­lag med start-i-bac­ke­hjälp och ut­förs­lö­pebroms Hill De­scent Con­trol. V90 Cross Country krav­lar på fint, men nå­gon skogs­jeep är det ju in­te tal om, mer så kal­lad all­roun­der. Jämt­lands vack­ra fjäll­na­tur för­blir i prin­cip orörd – och okörd – den­na gång.

Eko­no­miskt har V90 Cross Country pin­nat på re­jält från XC70. Bil­li­gas­te V90 CC D4 AWD med sex­väx­lad ma­nu­ell lå­da har ett start­pris på 378 000 kro­nor, el­ler 8,11 bas­belopp för tjäns­te­bils­fö­ra­ren. Jäm­fört med V90 AWD är prispåsla­get 20 000 kro­nor för Cross Country-chas­si/de­sign/tek­nik.

Utrust­ningsni­vå­er­na he­ter Plus och Pro samt pa­ket­lös­ning­ar­na ”Tek­nik”, ”Kli­mat”, ”Lounge” och ”Bu­si­ness” i sed­van­lig Vol­vo­an­da.

Bätt­re med luft­fjäd­ring

Ett sista råd in­nan du gör ett köp. Då re­kom­men­de­rar vi en re­jäl prov­kör­ning med luft­fjäd­ring bak kont­ra den kon­ven­tio­nel­la tvär­ställ­da blad­fjä­dern samt 18-tums­hjul för kom­for­tens skull. Det gör bi­len så myc­ket bätt­re.

Snyggt och pryd­ligt, men in­te myc­ket Cross Country-käns­la. Som van­li­ga V90.

En­da skill­na­den från van­li­ga V90 är en söm på sto­len. Bätt­re in­steg i V90CC.

Volvos D5-mo­tor har en bot­ten­stark ka­rak­tär med mi­ni­mal tur­bo­lagg.

Al­la V90 Cross Country är ut­rus­ta­de med AWD. Men FWD kom­mer 2018, var så sä­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.