Mi­ni Country­man

Mi­ni Country­man by­ter ge­ne­ra­tion och har bli­vit klart stör­re. Nu bör­jar den växa ur Mi­ni­ko­sty­men och ut­ma­nar su­var som Se­at Ateca stor­leks­mäs­sigt.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: OS­KAR KRÜGER FO­TO: MI­NI

Nya Country­man har vux­it 20 cen­ti­me­ter på läng­den, 3 cen­ti­me­ter på bred­den och en cen­ti­me­ter på höj­den vil­ket gör den till den störs­ta Mi­nin hit­tills. Vid prov­kör­ning­en av nya Mi­ni Country­man be­ger vi oss till Norge och får kän­na på skut­ti­ga, is­bar­ka­de och kur­vi­ga skogs­vä­gar som blan­das med blixt­hal­ka. Längs fjor­dar­na klätt­rar vi upp på hög­re höj­der med hjälp av vägar på bergs­kan­ter­na.

Ut­an liv­li­na?

Jag bru­kar kö­ra av­slapp­nat men när stu­pen är di­rekt vid vägre­nen och någ­ra räc­ken in­te finns, blir mi­na kno­gar vi­ta när jag kra­mar hårt om rat­ten. En väg för den även­tyrs­lyst­ne. Pas­sar Mi­nin här?

Ing­en bil går tyst och be­kvämt på de här vägar­na men Mi­nin känns trygg. När det är halt lå­ter an­tisladd­sy­ste­met bi­len gli­da li­te men gri­per in in­nan det blir obe­hag­ligt. Bi­len känns in­te alls ”su­vig”. Styr­ning­en är skarp och he­la bi­len känns åt det spor­ti­ga­re hål­let. Det känns att Mi­ni Country­man trivs här.

I själ­va ver­ket har Country­man kom­mit när­ma­re en van­lig

crosso­ver, suv el­ler vad man nu vill kal­la en bil med hög­re mark­fri­gång och plast­skär­mar. Den har ock­så kom­mit när­ma­re BMW. Mi­ni Country­man de­lar näm­li­gen platt­form med bå­de X1 och 2-se­rie Acti­ve Tou­rer samt Grand Tou­rer. Myc­ket känns igen från BMW, men för­pack­ning­en är an­norlun­da.

Egen ka­rak­tär

Mi­nis in­te­ri­ör är all­tid spe­ci­ell och nya Country­man är ing­et un­dan­tag. Många de­tal­jer är run­da och det känns klart ro­li­ga­re än i många tys­ka kon­kur­ren­ter.

Även stor­leks­mäs­sigt har Mi­ni gått läng­re ifrån just mi­ni. Nya Country­man mä­ter in på 430 cm. En ök­ning med he­la 20 cm mot förs­ta ge­ne­ra­tio­nen och Mi­ni Country­man är nu till ex­em­pel ba­ra 6 cm kor­ta­re än su­ven Se­at Ateca. Även bred­den och höj­den har ökat till 182 cm (+3) re­spek­ti­ve 156 cm (+1). Den störs­ta för­de­len med läng­dök­ning­en är att ba­ga­ge­vo­ly­men har ökat med 100 li­ter och nu ryms 450 li­ter med upp­fällt bak­sä­te. Som till­val går det att få ett juster­bart bak­sä­te. Lut­ning­en på rygg­stö­det går att änd­ra och he­la bak­sä­tet går att skju­ta i längd­led.

Fyr­hjuls­drift på is

Ef­ter en natts väl­be­höv­lig vi­la för bå­de chauf­för och bil är det en ti­dig start på da­gen. So­len är på väg upp över ho­ri­son­ten och jag sit­ter bakom rat­ten på den star­kas­te ben­si­na­ren till­gäng­lig, Country­man Cooper S. Vi står på Ti­selfjor­den och för­hål­lan­de­na är per­fek­ta. Någ­ra mi­nus­gra­der, klar him­mel och 70 cm tjock is.

Nu får nya Mi­ni Country­man be­kän­na färg. Mi­nin är fram­hjuls­dri­ven i grun­den men samt­li­ga prov­bi­lar­na är ut­rus­ta­de med fyr­hjuls­drift. Mi­ni kal­lar sin fyr­hjuls­drift för All4 men det är i själ­va ver­ket en Haldex-kopp­ling från Borg War­ner. En le­ve­ran­tör som många and­ra bil­mär­ken an­vän­der.

På is­ba­nan går det att kö­ra rik­tigt brett. Fyr­hjuls­drif­ten känns per­ma­nent fast den in­te är det. Mi­nin släp­per hell­re ut rum­pan än un­der­styr och bju­der till med rik­tigt ro­li­ga kö­re­gen­ska­per. Country­man Cooper S med si­na 192 häst­kraf­ter räc­ker väl till på isen. Dä­re­mot häng­er in­te väx­ellå­dan med helt. Den blir li­te seg och lig­ger kvar på vis­sa väx­lar li­te för länge. Det­ta är dä­re­mot ingen­ting som märks i tra­fi­ken ut­an ba­ra när man pres­sar bi­len, ex­em­pel­vis på en sjö­is. Nå­gon ma­nu­ell lå­da finns in­te att pro­va ut­an det är 8-väx­lad au­to­mat för he­la slan­ten på prov­bi­lar­na. Samt­li­ga mo­tor­ver­sio­ner går dock att få med ma­nu­ell lå­da för­u­tom den star­kas­te die­seln, SD, med 190 häst­kraf­ter.

Förs­ta bi­lar­na är re­dan här och i april kom­mer Country­man John Cooper Works som är ett än­nu spor­ti­ga­re al­ter­na­tiv med 231 häst­kraf­ter och prislap­pen 369 900 kr. Se­na­re un­der ju­ni må­nad kom­mer även en ladd­hy­brid, Cooper S E, som de­lar kon­struk­tion med BMW 225xe Acti­ve Tou­rer. Kom­bi­ne­ra­de ef­fektut­ta­get lig­ger på 224 häst­kraf­ter och pri­set på 375 000 kr. Mi­ni upp­ger en elekt­risk räck­vidd på 40 km men den siff­ran kom­mer bli mind­re vid verk­lig kör­ning.

Trots att nya Mi­ni Country­man är mer BMW än ti­di­ga­re är det fort­fa­ran­de en an­norlun­da bil med ka­rak­tär. Det är en kom­pe­tent och ro­lig bil som nu är be­tyd­ligt stör­re.

450 li­ter får plats i ba­ga­geut­rym­met.

Många in­te­ri­ör­de­tal­jer känns igen från BMW.

20 cen­ti­me­ter läng­re och tre cen­ti­me­ter bre­da­re. Mi­ni är stör­re än nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.