Opel Grand­lan­dx­of­fi­ci­ell

Bil - - FRAMVAGNEN -

Opel tar sig an det stek­he­ta kom­paktsuv-seg­men­tet. Grand­land X gör de­but i Frank­furt i höst – men här är förs­ta bil­der­na och da­ta.

Nu ger sig Opel in i det glöd­he­ta kom­paktsuv-seg­men­tet. El­ler snart, rät­ta­re sagt. Un­der hös­tens bil­sa­long i Frank­furt kom­mer man näm­li­gen att pre­sen­te­ra Grand­land X som blir mär­kets tred­je bil i X-fa­mil­jen. Se­dan ti­di­ga­re finns där Mok­ka X och Cross­land X, den först nämn­da de­bu­te­ra­de för­ra året och den and­ra står i saluhallen när som helst.

Grand­land X kom­mer emel­ler­tid in­te som nå­gon över­rask­ning. Re­dan i hös­tas med­de­la­de Opel att bi­len var på gång.

Den är en av 29 nya mo­del­ler som Opel pla­ne­rar att lan­se­ra de när­mas­te fy­ra åren. El­ler pla­ne­ra­de kans­ke vi ska sä­ga, det­ta var in­nan PSA köp­te mär­ket.

Bi­len mä­ter 447,7 cen­ti­me­ter på läng­den (267,5 cm mel­lan hju­lax­lar­na), 184,4 cen­ti­me­ter på bred­den och 163,6 cen­ti­me­ter på höj­den vil­ket gör att Opel pla­ce­rar den i sam­ma stor­leks­klass som Ast­ra och Za­fi­ra.

Ba­ga­geut­rym­met är på 514 el­ler 1 652 li­ter be­ro­en­de på om bak­sä­tet är fällt el­ler ej.

Grand­land X kom­mer om­fat­tas av sam­ma ut­bud fö­ra­ras­si­ste­ran­de sy­stem som Ast­ra, det vill sä­ga sa­ker som ad­ap­tiv fart­hål­la­re med fot­gäng­ar­de­tek­tor och au­tobroms samt trött­hets­var­na­re och par­ke­rings­hjälp. Grand­land X har även lik­som Ast­ra dy­na­miskt kurv­ljus och au­to­ma­tisk hel­ljus­funk­tion.

På kom­fort­fron­ten finns funk­tio­ner som upp­värmd ratt, elupp­värm­da sä­ten även bak och bak­luc­ka som öpp­nas med en fotvift­ning samt upp­kopp­ling och tråd­lös ladd­ning för din smar­ta te­le­fon.

Form­mäs­sigt choc­ke­rar knap- past Grand­land X, fron­ten lik­nar den hos Mok­ka X och Cross­land X me­dan bak­par­ti­et har ett li­te eget stuk som med si­na ut­drag­na bak­lam­por mer på­min­ner om Ast­ra även om for­men hos C-stol­par­na är unik. In­vän­digt är Cross­land X i det när­mas­te iden­tisk med Opel-mo­del­ler av se­na­re snitt.

Cross­land X ger fö­ra­ren fem körlä­gen att väl­ja på men or­det fyr­hjuls­drift nämns in­te i press­med­de­lan­det, dä­re­mot ”elektro­nisk grepp­kon­troll” ett sy­stem som för­de­lar kraft mel­lan fram­hju­len. Att Cross­land X har iden­tis­ka mått mel­lan hju­lax­lar­na med nya kon­cern­kol­le­gan Peu­geot 3008 nämns in­te hel­ler men bi­len ba­se­ras på den frans­ka mo­del­len som in­te hel­ler har fyr­hjuls­drift i sor­ti­men­tet.

Strax ef­ter de­bu­ten på Frank­furt­sa­long­en, som hålls den 14-24 sep­tem­ber ska Grand­land X stå hos Opel-för­säl­jar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.