Ci­troën lan­se­rar ny­suv

Bil - - FRAMVAGNEN -

Att en fjär­de­del av al­la bi­lar som säljs är av ty­pen suv gör att Ci­troën nu lan­se­rar C5 Aircross

C5 Aircross är 450 cen­ti­me­ter lång, 184 cen­ti­me­ter bred och 167 cen­ti­me­ter hög och har ett ax­elav­stånd på 273 cen­ti­me­ter samt ett ba­ga­geut­rym­me på 482 li­ter.

C5 Aircross om­fat­tas av den nya fi­lo­so­fin Ci­troën Ad­van­ced Com­fort och är ut­rus­tad med Pro­gres­si­ve Hyd­rau­lic Cus­hion som man själ­va ser som en upp­föl­ja­re till mär­kets klas­sis­ka gashyd­rau­lis­ka fjäd­ring. Kom­fort är C5 Aircross led­ord, bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na ska ha mark­nads­le­dan­de benut­rym­me och fram­sto­lar­na har mas­sage­funk­tion. Ku­pén känns luf­tig tack va­re glas­tak.

Au­tobroms, fil­var­nings­sy­stem och ad­ap­tiv fart­hål­la­re med stopp­funk­tion hör till de fö­ra­ras­si­ste­ran­de sy­ste­men som mo­del­len er­bju­der och i bi­len finns även en 12,3 tum stor skärm samt en 8 tums pek­skärm som kan speg­la din mo­bil­te­le­fon.

In­led­nings­vis kom­mer C5 Aircross fin­nas med ben­sin­mo­to­rer på mel­lan 165 och 200 häst- kraf­ter kopp­la­de till en au­to­mat­lå­da av ty­pen EAT6. Mer in­tres­sant är att den fram­ö­ver kom­mer att, som förs­ta Ci­troën, fin­nas som ladd­hy­brid med E-AWD, det vill sä­ga fyr­hjuls­drift. Det to­ta­la ef­fektut­ta­get på 300 häst­kraf­ter gör den till den star­kas­te Citt­ran hit­tills. Jag ska be­spa­ra dig tid: lyx­å­ket SM från det ti­di­ga 1970-ta­let kläm­de ur sig 180 häst­kraf­ter som mest ur sin V6:a. C5 Aircross kom­mer även att fin­nas som en­bart el­dri­ven och då med en te­o­re­tisk räck­vidd på 60 kilo­me­ter samt som ”van­lig” hy­brid. Allt det­ta i ett se­na­re ske­de som sagt.

Kom­fort är C5 Aircross led­ord, fram­sto­lar­na har mas­sage­funk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.