VOLKS­WA­GEN FÖR­LÄNG­ER GARANTITIDEN

Bil - - FRAMVAGNEN -

För att för­sö­ka vin­na till­ba­ka kon­su­men­ter­nas för­tro­en­de dubb­lar nu Volks­wa­gen garantitiden på si­na nya suv-mo­del­ler. Men ba­ra i USA. Volks­wa­gen med­de­lar att man för­läng­er garantitiden för si­na två nya suv-mo­del­ler At­las och Ti­gu­an från tre år/36 000 mi­les till sex år/72 000 mi­les. Över­satt till svens­ka blir det en för­läng­ning från tre år/5 800 mil till sex år/11 600 mil. Det är en så kal­la­de stöt­fång­a­re-till-stöt­fång­a­re-ga­ran­tin som för­längs, det vill sä­ga ny­bils­ga­ran­tin som täc­ker näst in­till allt på bi­len.

– Vi är säk­ra på kva­li­te­ten och ut­fö­ran­det hos des­sa su­var, och vi vill att vå­ra kun­der ska kun­na li­ta på si­na bil­köp. Vi tror att den­na ga­ran­ti kom­mer att le­da till läg­re ägan­de­kost­na­der, sä­ger Volks­wa­gens nor­da­me­ri­kans­ka vd Hin­rich Woe­bc­ken. Ga­ran­ti­för­läng­ning­en är så klart en flirt med kon­su­men­ter­na ef­ter att die­sel­ga­te-skan­da­len har gått hårt åt Volks­wa­gen i USA. Me­dan för­sälj­ning­en öka­de i öv­ri­ga värl­den såg Volks­wa­gen en mins­kad för­sälj­ning i USA un­der ett års tid ef­ter det att skan­da­len blev känd. Dock har Volks­wa­gen ökat på den ame­ri­kans­ka mark­na­den un­der de fem se­nas­te må­na­der­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.