Ateca får Fr-em­blem

Bil - - FRAMVAGNEN -

Att Ateca är en vik­tig mo­dell för Se­at har väl knap­past gått nå­gon för­bi. In­te hel­ler att de­ras pre­stan­da­mo­del­ler är en vik­tig pre­stige­hö­ja­re. Där­för är det fö­ga för­vå­nan­de att den nya su­ven nu kom­mer med Fr-em­blem.

Se­at Ateca FR kom­mer att vi­sas upp un­der bil­sa­long­en i Bar­ce­lo­na som hål­ler öp­pet mel­lan den 10 och 21 maj. Bi­len ska ha Fr-em­blem bå­da fram- och bak­till, takrails och föns­ter­kar­mar­na ska va­ra svar­ta. Ateca FR stå på hjul i di­men­sio­nen 245/40 R19. Gril­len är unik för ver­sio­nen och bi­lens ne­ders­ta de­lar är lac­ka­de i ka­ros­sens ku­lör lik­som hjul­hus­kan­ter­na.

Som bruk­ligt finns även Fr-em­ble­met på rat­ten och på trösk­lar­na. Sport­sto­lar i Al­can­ta­ra kom­mer som stan­dard men lä­der finns att till­gå för den som så öns­ka det. Alu­mi­ni­um på pe­da­ler­na är själv­skri­vet lik­som ratt och väx­el­knopp i lä­der.

Fr-em­ble­met och Ateca ska kun­na kom­bi­ne­ras med så­väl ben­sin- som die­sel­mo­to­rer på mel­lan 150 och 190 häst­kraf­ter.

Se­at själ­va häv­dar att den in­te kom­mer gå nå­gon obe­märkt för­bi på sa­long­en. På bil­der­na här kan du själv göra din be­döm­ning.

Det dröj­de till 2016 in­nan Se­at pre­sen­te­ra­de sin förs­ta suv-mo­dell, trots att ett kon­cept vi­sats upp re­dan nio år ti­di­ga­re.

Nu är Ateca, till­sam­mans med den kom­man­de mind­re su­ven Aro­na, den vik­ti­gas­te pus­sel­bi­ten i mär­kets störs­ta sats­ning nå­gon­sin. Och det ver­kar gå bra då 2016 blev ett re­kor­dår för Se­at och till dags da­to har över 40 000 Ateca sålts värl­den över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.