DI­NO ÅTERUPPSTÅR?

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vis­ser­li­gen är det en mo­di­fi­e­rad Fer­ra­ri 458 som syns på bil­der­na men de maske­ra­de sto­ra luftin­ta­gen på si­dor­na vi­sar på att det är nå­got på gång. Av­gas­myn­ning­ar­na är ock­så an­norlun­da än på 458. Det lät dock in­te som om det satt en V8 i bi­len upp­ger vår spi­onfo­to­graf. Sna­ra­re en mind­re V6 turbo av den typ som åter­finns i Al­fa Ro­meo Gi­u­lia QV.

Fer­ra­ri­che­fen Ser­gio Mar­chion­ne har ti­di­ga­re yp­pat att ”det är in­te frå­gan om ut­an när”, som en ny ge­ne­ra­tion Fer­ra­ri Di­no kom­mer på mark­na­den.

Och det är ord vi tar på störs­ta all­var, om in­te an­nat för att kas­ta li­te mer bräns­le på ryk­te­na om en ny Di­no

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.