VOL­VO S40:s KU­SIN

Bil - - FRAMVAGNEN -

Vår spi­onfo­to­graf har i söd­ra Eu­ro­pa ta­git de förs­ta bil­der­na på nya Volvos S40:s ki­ne­sis­ka ku­sin Lynk & Co S47, el­ler 02 som den för­mod­li­gen kom­mer att he­ta när den lan­se­ras.

Den­na Lynk & Co-mo­dell är ba­se­rad på Volvos och Ge­elys nya Cma-platt­form som ut­veck­lats till­sam­mans hos CEVT i Gö­te­borg. Med li­te fan­ta­si kan vi sä­ga att det­ta är förs­ta bil­der­na på nya Vol­vo S40 ef­tersom tek­ni­ken till sto­ra de­lar är den­sam­ma.

Slår vi upp re­gi­stre­rings­num­ret fin­ner vi att den­na test­pro­to­typ är 462 cen­ti­me­ter lång, 184 cm bred och har ett ax­elav­stånd på 273 cm. Nå­got mind­re än da­gens Vol­vo S60 som är 463,7 cm lång, 189,9 cm bred och har ett ax­elav­stånd på 277,4 cm.

Stäm­mer längd­upp­gif­ten är den­na ”ki­ne­sis­ka S40” 15 cen­ti­me­ter läng­re än gam­la S40.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.