HURACÁN SPYDER

Bil - - FRAMVAGNEN -

Huracán Per­for­man­te vi­sa­des på bil­sa­long­en i Genè­ve i bör­jan av mars men myc­ket av snac­ket hand­la­de om huruvi­da de på nå­got sätt ”fub­bat” med den på­ståd­da re­kord­ti­den för pro­duk­tions­bi­lar, 6,52,01 mi­nu­ter, runt Nür­bur­gring.

Det är väl in­te helt ut­a­ge­rat än­nu om jag för­står det rätt men ic­ke desto mind­re tes­tas nu den nya Spy­dern på just Nür­bur­gring. Oav­sett vad varv­ti­den egent­li­gen är kom­mer in­te den tak­lö­sa ver­sio­nen att va­ra myc­ket lång­sam­ma­re då den har sam­ma spe­ci­fi­ka­tion som den täck­ta va­ri­an­ten. Den­na kla­rar av 0-100 km/h på mind­re än tre se­kun­der och har en topp­fart på runt 350 km/h. Spy­dern kom­mer att va­ra nå­got tyng­re på grund av för­stärk­ning­ar för att kom­pen­se­ra ta­kets från­fäl­le. Dess­utom får en cab­ri­o­let per au­to­ma­tik li­te säm­re ae­ro­dy­na­mik.

Men om den nu är någ­ra se­kun­der lång­sam­ma­re så kla­rar Spyder av att öpp­na el­ler stänga ta­ket på 17 se­kun­der och kan göra det i far­ter upp till 50 km/h. Det fix­ar in­te van­li­ga Huracán. Ga­ran­te­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.