Bil­li­ga­re

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: MAR­TIN ÖBERG

Mo­der­na die­sel­bi­lar be­hö­ver Ad­blue för av­gasre­ning­en. Fyll på själv och spa­ra tu­sen­lap­pen vid näs­ta ser­vice.

För att få ner kvä­ve­ox­id­ut­släp­pen (NOX) har mo­der­na die­sel­mo­to­rer en så kal­lad Scr-ka­ta­ly­sa­tor. Det be­ty­der att Ad­blue spru­tas in i av­gas­ström­men och om­vand­las till am­mo­ni­ak av vär­men. I ka­ta­lys­torn om­vand­las se­dan kvä­ve­ox­id och am­mo­ni­ak till vat­ten och kvä­ve.

För att sy­ste­met ska ­fun­ge­ra går det allt­så åt en väts­ka som kal­las Ad­blue. In­te myc­ket, men nog för att en nor­malt­bi­list be­hö­ver fyl­la på det två-tre gång­er om året. En tank som rym­mer 15 li­ter bru­kar of­tast räc­ka 1 000 mil in­nan på­fyll­ning be­hövs.

När det är dags att fyl­la på Ad­blue kom­mer det upp ett var­nings­med­de­lan­de på dis­play­en. Det går in­te att slar­va med på­fyll­ning­en, vis­sa bi­lar går in­te ens att star­ta om in­te det finns väts­ka i Ad­blue-be­hål­la­ren.

En del bi­lä­ga­re som kör ­die­sel kän­ner för­mod­li­gen in­te ens till hur myc­ket Ad­blue de­ras bil drar. Många lå­ter näm­li­gen sin verk­stad fyl­la på Ad­blue-tan­ken vid ser­vice. Men det är ock­så det ab­so­lut dy­ras­te sät­tet att hål­la igång Nox-re­ning­en.

På Bi­lia i Se­gel­torp tar man 462 kro­nor för att över hu­vud ta­get gö­ra sig be­svä­ret att fyl­la Ad­blue-tan­ken på en BMW. Se­dan till­kom­mer kost­na­den för väts­ka. Bi­lia tar 106 kro­nor för en för­pack­ning som rym­mer knappt två li­ter.

– Det bru­kar kos­ta 700-800 kro­nor, sä­ger ser­vice­råd­gi­va­ren i te­le­fon till Af­ton­bla­det Bil.

Så myc­ket ska det in­te be­hö­va kos­ta. Det ska in­te kos­ta ett par tu­sen­lap­par per år för att ha en fun­ge­ran­de av­gasre­ning.

Att fyl­la på tan­ken är in­te myc­ket krång­li­ga­re än att fyl­la ben­sin­tan­ken. På­fyll­nings­rö­ret sit­ter an­ting­en un­der det nor­ma­la tankloc­ket el­ler un­der hu­ven.

Själ­va väts­kan är ing­en an­nat än en tred­je­del urea, ett uri­näm­ne, och två tred­je­de­lar vat­ten. Att det är en bil­lig pro­dukt vi­sar vår pri­sjäm­fö­rel­se. Bil­li­gast är det att tan­ka di­rekt från Ad­blue-pum­par som finns på ben­sin­sta­tio­ner, till ex­em­pel Shell, Cir­c­le K, Pre­em, OKQ8. Då är li­ter­pri­set 6,95 kro­nor.

Den dy­ra Ad­blue-fyll­ning­en hos Bi­lia för 780 kro­nor be­hö­ver allt­så in­te kos­ta mer än 40 kro­nor om du gör det själv på mac­ken.

Att fyl­la di­rekt från pump kan krä­va att man är kort­kund och kan i vis­sa fall be­hövs en ad­ap­ter. Enklast sät­tet att lö­sa det pro­ble­met är att klip­pa ­sön­der en li­ten flas­ka Ad­blue från mär­kes­verk­sta­den på mit­ten och an­vän­da den som tratt. Man kan ock­så ta med en dunk hem­i­från och fyl­la den med Ad­blue.

På nä­tet finns låg­pris-ad­blue att kö­pa. Grann­går­den.se säl­jer till ex­em­pel ti­o­li­ters­för­pack­ning­ar för 95 kro­nor. Om du är stor­kon­su­ment blir det till och med bil­li­ga­re än att tan­ka di­rekt på pump. Grann­går­den säl­jer kärl på 1 000 li­ter för 3 995 kro­nor!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.