kom­bi

Bil - - TEST -

Bog­por­ten öpp­nas och de tre kom­bi­bi­lar­na smy­ger ut på de rö­da vägar­nas land, som går som blodåd­ror kors och tvärs ge­nom det åländs­ka land­ska­pet. To­talt cir­ka 90 mil. An­led­ning­en till fär­gen är väg­be­lägg­ning i röd gra­nit som är den störs­ta de­len av Ålands ur­berg.

Vi bör­jar vår ut­lands­vis­tel­se med att byg­ga flytt­kar­tong­er (stan­dard­mått 58x35x41 cen­ti­me­ter) som ska las­tas i kom­bi­ut­rym­me­na. Ett nog så vik­tigt test­mo­ment för att ut­rö­na hur myc­ket vå­ra tre test­bi­lar kla­rar av att las­ta.

I Mer­ce­des går tre lå­dor in på bred­den och tre på läng­den med bak­sä­tet fällt. To­talt nio. BMW är li­ka bred (110 cen­ti­me­ter) men har skrym­man­de lå­sjärn för rygg­stöds­lås­ning­en som gör den sma­la­re just där. To­talt åt­ta lå­dor går in. V90 är nå­got sma­la­re och tre lå­dor går in­te in på bred­den men den las­tar än­då åt­ta to­talt. Allt un­der in­syns­skyd­det.

Vol­vo har fått pisk för att den har mind­re last­vo­lym ef­tersom bakru­tan slut­tar kraf­tigt. Ja, las­tar man upp till ta­ket är den träng­re, men un­der last­gar­di­nen är den in­te det. Ska man las­ta upp till ta­ket står Mer­ce­des obe­seg­rad.

Nya 5-se­ri­en har bli­vit li­te stör­re än fö­re­gång­a­ren i Vda-li­ter räk­nat. Lastut­rym­met med upp­fällt bak­sä­te är 560 li­ter, pre­cis som i V90, me­dan E-klass tar oslag­ba­ra 640 li­ter.

Gi­vet­vis las­tar vi läsk­bac­kar ock­så, som bruk­ligt, men vid ett se­na­re till­fäl­le. Hur skul­le tul­lar­na re­a­ge­ra om vi kör tom­bac­kar kors och tvärs över grän­sen? Just det, det finns inga tull­tjäns­te­män läng­re. Åt­minsto­ne inga vi ser.

E-klass tar 40 styc­ken me­dan V90 och 5-se­rie tar 34 var­de­ra.

Svårt att se skill­nad

Dags att ta ut vå­ra kom­bat­tan­ter på vägar­na. Jag sit­ter i BMW och för­und­ras. Var­för den lik­nar fö­re­gång­a­ren så myc­ket. Ing­en som in­te har Bmw-koll ser att det är nya 5-se­rie Tou­ring. Man ”tar” den på nya strål­kas­ta­re och att nju­rar­na (gril­len) bli­vit stör­re. Själv­klart är det med­ve­tet, ef­ter många ryn­ka­de pan­nor och dis­kus­sio­ner drag­na i lång­bänk.

Bot­ten­plat­tan är ny så till­vi­da att lät­ta­re och dy­ra­re ma­te­ri­al an­vänts me­dan måt­ten i det när­mas­te är iden­tis­ka men det skil­jer li­te grann. De en­da måt­ten som stic­ker ut är att nya fem­man är tre cen­ti- me­ter läng­re vil­ket till­skrivs över­häng­et bak, och att den är fy­ra cen­ti­me­ter hög­re. Mo­torn är sam­ma fyr­cy­lind­ri­ga två­li­ters­ma­skin på 190 häst­kraf­ter och väx­ellå­dan är den åt­taste­ga­de au­to­ma­ten. Kör­käns­lan är snar­lik. Det är näs­tan så jag mås­te dris­ta mig till att ut­bris­ta: Det­ta är ing­en ny 5-se­rie ut­an en upp­gra­de­rad. En fa­ce­lift! Nej, så en­kelt är det för­stås in­te. Vid en när­ma­re gransk­ning ser man att varen­da ka­ross­del är ny. För­u­tom det är luft­fjäd­ring bak stan­dard (till­val på ti­di­ga­re mo­del­ler), bak­luc­ka i alu­mi­ni­um och bi­len in­ne­hål­ler ult­ra­mo­dern tek­nik lik­som att in­stru­ment­brä­da och in­stru­men­te­ring är nya. Låt gå för att det är en ny generation, men man kun­de gjort mer. Vi­su­ellt.

Den bil som folk fak­tiskt tit­tar mest på är Vol­vo V90. Kanske är den in­te spe­ci­ellt van­lig på Åland, än­nu? En låg slank ka­ross-ska­pel­se, ett stort flin till grill och Tors ham­ma­re i ögo­nen (som in­te är stan­dard i den bil­li­gas­te ver­sio­nen). Nog ser den spe­ci­ell ut och den tar sin plats bå­de utrym­mes­mäs­sigt och ut­se­en­de­mäs­sigt. V90 är en cen­ti­me­ter läng­re än Mer­ce­des E-klass Kom­bi el­ler li­ka lång som nya BMW 5-se­rie Tou­ring – 494 cen­ti­me­ter.

Den­na gång kör vi V90 med sva­gas­te die­sel­mo­torn D3 med 150

häst­kraf­ter. I grundut­fö­ran­det Ki­ne­tic kos­tar den från 324 000 kro­nor men vår test­bil har pa­ke­tet Inscrip­tion som ger lyx­en ett an­sik­te, till pri­set av 391 000 kro­nor. Svart lä­der­kläd­sel och de­ko­rin­lägg Me­tal Mesh (typ vävd me­tall) ger en hög­tek­no­lo­gisk käns­la. Den sto­ra pek­skär­men är tyd­lig, lät­tan­vänd och snabb, till­ta­lar al­la gång­er ipa­dan­vän­da­re och and­ra ty­per av mo­der­na män­ni­skor. Li­te bö­kigt att be­hö­va pe­ka sig fram till rätt in­ne­tem­pe­ra­tur dock, el­ler vär­me/ky­la i sto­lar­na. Ha­de va­rit enkla­re med fy­sis­ka vred. Ste­re­o­vo­ly­men har i al­la fall ett väl till­ta­get vred, el­ler sköts via knap­par på ratten. Ja, allt det där har vi re­dan skri­vit om i ti­di­ga­re tes­ter av S- och V90.

Ny­he­ten i det­ta test är som sagt mo­torn. Det är sam­ma fyr­cy­lind­ri­ga, två­li­ters Vea-motor som sit­ter i al­la S/V/ Cc-mo­del­ler men den här har lägs­ta trim­nings­gra­den och ut­veck­lar så­le­des 150 häst­kraf­ter. Den räc­ker till för­vå­nans­värt bra vid all van­lig kör­ning. Den kan där­e­mot kän­nas klen när om­kör­nings­ti­den är knapp, men det är ba­ra nå­got man får an­pas­sa. Väl­jer man au­to­mat­lå­da till D3 får man in­te den se­nas­te åt­taste­ga­de ut­an den äld­re sex­ste­ga­de Ge­artro­niclå­dan. Ingen­ting test­la­get led av un­der re­sans gång, men no­te­ra­de att mo­torn var­var li­te mer på högs­ta väx­eln.

Vi når må­let för da­gen och tar in på Ba­stö Ho­tell&stug­by i Påls­bö­le där vi hyrt en fyr­man­nastu­ga. Ef­ter fru­kost drar vi mot norr och Ge­ta med sin fan­tas­tis­ka na­tur up­pe vid Havsvid­den. Rö­da höga klip­por och argt vat­ten som kas­tar sig i kas­ka­der i den hår­da vin­den.

Mer­ce­des dy­rast och lyx­i­gast

Kör E 220 d SE Edi­tion som på stå­en­de fot kon­sta­te­ras va­ra den mest ex­klu­si­va bi­len. Den är in­te ba­ra dy­rast ut­an den känns ock­så dy­rast. In­te

för att den går tys­ta­re el­ler mju­ka­re, men in­red­ning­en – her­re gud. Fint är ba­ra för­nam­net. Grund­pri­set är 425 900 kro­nor med 194 häst­kraf­ter. Den finns även med 150 häs­tar i E 200 d från 419 900 kro­nor men nå­gon så­dan fanns in­te till­gäng­lig och säl­jer hel­ler in­te så myc­ket. Al­la E-klass oav­sett motor har ni­oste­gad au­to­mat som stan­dard, men det som in­te in­går kos­tar ex­tra. Myc­ket ex­tra. Test­bi­len är ex­tra­ut­rus­tad för 177 500 kro­nor….

BMW 520d Tou­ring har två­li­ters­die­sel med 190 häst­kraf­ter och är den sva­gas­te die­seln som står till buds i nu­lä­get. Bas­pri­set är 417 900 kro­nor va­re sig du väl­jer ma­nu­ell väx­ellå­da el­ler den åt­taste­ga­de au­to­mat­lå­dan. Men för att få till­gång till de nya sy­ste­men med fö­rar- och par­ke­rings­as­si­stans samt na­vi­ga­tion mås­te du pric­ka för ett och an­nat pa­ket i till­vals­lis­tan och då åker pri­set i höj­den med bort­åt 100 000 kro­nor.

Bmw-fem­man trivs på de rö­da böl­jan­de lands­vä­gar­na som hål­ler hög stan­dard. Tjäl­skott ver­kar in­te fin­nas. Styr­ning­en är bå­de av­spänd och alert, och kurs­sta­bi­li­te­ten är myc­ket bra. Om styr­käns­lan är bätt­re än i Vol­vo och Mer­ce­des ska vi lå­ta va­ra osagt då al­la tre på nå­got vis är likar­ta­de. Li­te för­vå­nan­de att 5-se­rie Tou­ring in­te är än­nu ”vas­sa­re” då den ska va­ra fö­ra­rens val.

Fo­to­graf-pa­trik har job­bat på bra med bil­der­na och vi bo­kar om till en ti­di­ga­re fär­ja, nu från Ec­kerö till Griss­le­hamn. Ett tips: Ec­kerö­lin­jen har klart bätt­re buffé­bord än Vi­king Li­ne.

Vi är hemma på sen-ef­ter­mid­da­gen för att näs­ta dag kö­ra un­dan­ma­nö­ver­test på Brom­ma hal­köv­nings­ba­na. Först ut är max­las­tad BMW med rätt däck­tryck. Ru­ben den gam­le ratt­vi­ri­tu­o­sen med tu­sen­tals älg­test i ba­ga­get bör­jar i 65 km/h i verk­lig Gps-mätt fart, och det är inge stör­re problem att slin­ka ige-

nom kon­ba­nan. Fat­tas ba­ra. Vi ökar till 67 km/h och re­dan nu bör­jar det gå oro­väc­kan­de då­ligt för BMW. Den stud­sar li­te upp och ned med bak­vag­nen men kom­mer i al­la fall ige­nom. Det gör den ock­så i 70 km/h, men se­dan är det stopp. Den stud­sar och slad­dar ut bak­vag­nen och ri­ver ett an­tal ko­ner när vi ökar till 71 km/h. 70 som max allt­så. På grän­sen till ic­ke god­känd. En rik­tig ne­sa för BMW och den gam­la de­vi­sen ”när du äls­kar att kö­ra”. Vad som or­sa­kar pro­ble­met är bak­vag­nen el­ler sna­ra­re luft­fjäd­ring­en i kom­bi­na­tion med kräng­nings­häm­ma­ren, men vi för­står in­te hur då E-klass ock­så har luft­fjäd­ring bak och kla­rar 73 km/h. Ing­en vidare siff­ra det hel­ler men den stud­sar in­te.

V90 är den bil som går bäst av de tre med 75 km/h. Den kräng­er li­te mer än kon­kur­ren­ter­na vil­ket gör sitt till för att däc­ken in­te ska ha­sa så myc­ket som i de sty­va­re tys­kar­na och lot­sar ige­nom bi­len på ett bätt­re sätt, sam­ti­digt som an­tisladd­sy­ste­met gör all­ting rätt.

På grän­sen till ic­ke god­känd. En rik­tig ne­sa för BMW …

BMW 520D TOU­RING Vitt är snyggt, men in­te prak­tiskt. Nya 5-se­rie kom­bi har bli­vit 35 mil­li­me­ter läng­re och 36 mil­li­me­ter hög­re.

Volvos för­armil­jö är an­vän­dar­vän­lig när man väl lärt sig den. Den slut­tan­de bakru­tan snor en del av lastut­rym­met. VOL­VO V90 D3 KOM­BI

En­ligt Mer­ce­des ska en last­pall rym­mas i E-klass. E-klass tar sig ma­je­stä­tiskt fram på vägar­na. MER­CE­DES E 220D KOM­BI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.