Tjäns­te­bilsva­let

VOLKS­WA­GEN PAS­SAT GTE 2015-

Bil - - BEGAGNAT -

Volks­wa­gen var re­la­tivt sent ute med en ladd­hy­brid i det­ta for­mat och var smar­ta nog att elekt­ri­fi­e­ra po­pu­lä­ra Pas­sat, som finns bå­de som se­dan och kom­bi. Ben­sin­mo­torn är 1,4 TSI med 156 häst­kraf­ter och el­mo­torn har 115 di­ton. Sam­man­lagd kraf­tan­sam­ling ger 218 häst­kraf­ter och 400 Newton­me­ter. Bi­len väx­las av en sex­väx­lad trip­pel­kopp­lings­lå­da, där skill­na­den mot den van­li­ga dub­bel­kopp­lings­lå­dan är att ben­sin­mo­torn fri­kopp­las och stängs av när den in­te be­hövs.

Pas­sat GTE är en kvick bil som gör 0-100 km/h på 7,6 se­kun­der och top­par 225 km/h. Fy­ra oli­ka körlä­gen finns där ett av dem känns över­flö­digt, näm­li­gen Char­ge Bat­te­ry då ben­sin­mo­torn lad­dar bat­te­ri­et. Att bå­de dri­va bi­len och alst­ra ström drar myc­ket sop­pa. Bätt­re att lad­da med sladd el­ler att ge­ne­re­ra ström när man släp­per ga­sen el­ler brom­sar.

Ladd­ning från tomt till fullt bat­te­ri går på fy­ra tim­mar och en kvart med van­lig 10 am­pe­re hus­hålls­ström el­ler 2,5 tim­mar med 16 am­pe­re tre­fas via Volks­wa­gen E-box. En­ligt upp­gift ska GTE ha fem mils räck­vidd på el, en nå­got hy­po­te­tisk siff­ra. Kom­mer man fy­ra får man va­ra nöjd. To­tal te­o­re­tisk räck­vidd ben­sin/el upp­ges till 110 mil. GTE har någ­ra egen­he­ter för att sko­na hy­brid­sy­ste­met.

Vid mi­nus 10 gra­der går ben­sin­mo­torn he­la ti­den och vid mi­nus 30 star­tar den in­te alls, av sam­ma an­led­ning. Bor man i kal­la trak­ter bör man så­le­des ha ett varm­ga­rage, el­ler en an­nan bil. Nyp­ri­set hös­ten 2015 (mo­dellår 2016) för GTE SportsCom­bi var 419 900 kro­nor, mi­nus 40 000 i mil­jö­kom­pen­sa­tion från sta­ten och den blev en suc­cé, fram­för allt för tjäns­te­bils­fö­rar­na. Den är po­pu­lär och andra­hands­vär­det är högt. Från 365 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.