Privatleasing Så lyc­kas du bäst

Privatleasing har bli­vit ett po­pu­lärt sätt att skaf­fa bil på. Men vad be­hö­ver du egent­li­gen tän­ka på för att in­te ris­ke­ra att drab­bas av dy­ra krav vid åter­läm­nan­det ef­ter tre år?

Bil - - KONSUMENT - TEXT: MIKAEL STJERNA

Att be­ta­la 1 695 kronor per må­nad för en ny en bil, med ser­vice och vär­de­minsk­ning in­räk­nat, är helt en­kelt ka­non­bil­ligt. Men tänk ef­ter or­dent­ligt. Skri­ver du på för 36 må­na­der bör du va­ra sä­ker på att du har sam­ma bil­be­hov un­der tre år. Det kos­tar myc­ket att bry­ta ett kon­trakt i för­tid.

Dess­utom är rest­skul­den in­te skri­ven i sten. I re­kla­men är det ba­ra att läm­na till­ba­ka bi­len när av­ta­let lö­per ut. Men li­ta på att bi­len kom­mer att in­spek­te­ras grund­ligt när den läm­nas åter. Om sli­ta­get be­döms som mer än nor­malt kom­mer det att kos­ta.

Al­la ska­dor vär­de­ras för sig

Re­por, skrap­mär­ken på fäl­gar­na, in­tryck­ning­ar på stöt­fång­ar­na vär­de­ras och det är du som får be­ta­la in­nan af­fä­ren är ur värl­den. För myc­ket hund­hår be­ty­der att du får be­kos­ta en ex­tra ren­gö­ring. Har det bör­jat ros­ta i lack­släpp in­ne­bär det en kost­nad för om­lac­ke­ring.

Pro­ble­met är att var­je ska­da vär­de­ras för sig. En re­pa på stöt­fång­a­ren, en fälg­kants­ska­da, en bränn­mär­ke på stolsty­get – allt ad­de­ras och sam­man­ta­get kan av­dra­gen bli be­tyd­ligt stör­re än ska­dor­nas be­ty­del­se för bil­vär­det på be­gag­nat­mark­na­den. I verk­lig­he­ten säljs kanske bi­len ut­an re­pa­ra­tions­åt­gär­der, med en mind­re ra­batt.

Det finns allt­så en an­led­ning att var­na för kon­di­tions­be­döm­ning­en. Den kan va­ra sträng, och det gör pri­vat­le­a­singav­ta­let mind­re lämp­ligt för den som vet med sig att han el­ler hon ten­de­rar att dra på sig små­ska­dor. Men sam­ti­digt ver­kar det in­te ha bli­vit ett stör­re pro­blem.

Ett av­gö­ran­de år

Men 2018 kan bli en ögo­n­öpp­na­re, i år kom­mer över 20 000 pri­vat­le­a­sing­bi­lar att läm­nas till­ba­ka. Det gäl­ler för bil­hand­lar­na att skö­ta kor­ten väl, om in­te köp­for­men ska få då­ligt ryk­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.