Hård kon­kur­rens i B-laget

Nya ge­ne­ra­tio­ner av stor­säl­jar­na Volks­wa­gen Po­lo och Ford Fi­es­ta gör att kon­kur­ren­sen blir sten­hård i småbilsklassen. Vi tes­tar ny­kom­ling­ar­na mot näs­tan li­ka nya Nis­san Mic­ra och Su­zu­ki Swift.

Bil - - TEST - TEXT: JO­NAS BORGLUND FOTO: GLENN LINDBERG

Al­la fy­ra är färs­ka på mark­na­den och Volks­wa­gen Po­lo dök upp i gre­vens tid. En in­tres­sant bil vi var­ken vil­le el­ler kun­de hop­pa över när de he­tas­te små­bi­lar­na drab­bar sam­man. Ford Fi­es­ta är i prin­cip li­ka färsk men Ford tycks ha bätt­re koll på när vi kun­de få ut bi­len. När Po­lo till slut dök upp stod öv­ri­ga i start­gro­par­na och test­la­get gav sig iväg. Mot Norr­täl­je med om­nejd. Den nor­ra ut­pos­ten i Stock­holms län och en li­ten pär­la nu när tu­ris­ter och som­mar­gäs­ter in­te över­sväm­mar byg­den.

Om­bo­nad in­te­ri­ör

Nis­san Mic­ra i sin se­nas­te tapp­ning känns över­ty­gan­de jäm­fört med fö­re­gång­a­ren. Snit­sig de­sign och mer om­bo­nat in­u­ti. Bi­len vi fått ut för test är en fullsme­tad Tek­na med 90 häst­kraf­ters mo­tor till en kost­nad av 171 900 kronor.

Den enk­las­te mo­del­len är Vi­sia för 139 800 kronor men då får man mo­torn ut­an tur­bo på 70 häst­kraf­ter och gans­ka skral ut­rust­ningsni­vå. Me­del­vä­gen, och för att få 90 häst­kraf­ter, he­ter N-con­nec­ta och kos­tar 161 900 kronor.

Näs­ta bil till rak­ning är Su­zu­ki Swift. Nu kör vi den med 1,0T-mo­torn med 112 häst­kraf­ter och Inklu­sive­pa­ke­tet som in­ne­hål­ler det mesta in­klu­si­ve mild­hy­brid­sy­ste­met. En kom­bi­ne­rad ge­ne­ra­tor/el­mo­tor hjäl­per till med upp till 50 newton­me­ter i vrid­mo­ment från lå­ga varv­tal vil­ket ger bätt­re skjuts när man ska iväg, el­ler vid om­kör­ning­ar och i upp­förs­bac­kar. El­mo­torn fun­ge­rar ock­så som start­mo­tor vil­ket ger smi­di­ga­re start, fram­för allt vid start/stopp.

In­clu­sive­pa­ke­tet finns ock­så till den bil­li­ga­re 1,2-li­tersmo­torn med 90 häst­kraf­ter som kos­tar 156 900 kronor. 1,0T är 10 000 kronor dy­ra­re. Bil­li­gast i Swiftupp­ställ­ning­en är 1,2 för 139 900 men som nu har kam­panjpris med 10 000 i re­duk­tion.

Ford Fi­es­ta har fått nya klä­der och ny in­red­ning. Tack sä­ger vi som ald­rig kom över­ens med den gam­la knappor­gi­en. Nu är det mer väl­stä­dat och rik­tigt snyggt ut­fört. Mo­torn är en 100-häs­tars tre­pip som vi kän­ner igen se­dan ti­di­ga­re, lik­som det mesta i hju­lupp­häng­ning­ar­na men som för­fi­nats och trim­mats för bätt­re väge­gen­ska­per.

Bil­li­gas­te ver­sio­nen är Trend som med 1,1-li­ters sug­mo­tor på 85 häst­kraf­ter kos­tar från 155 800 med kam­panjpris till sista de­cem­ber på 133 900 kronor. Bil­ligt, ja men kul? Ti­ta­ni­um är den ut­rust­ningsni­vå som gäl­ler, med mer ut­rust­ning och 1,0T-mo­tor på 100 häst­kraf­ter kos­tar den från 173 300 kronor men fram till och med de­cem­ber har Ford ett myc­ket för­del­ak­tigt kam­panjpris på 143 900 kronor.

Volks­wa­gen Po­lo ge­ne­ra­tion sex har sin va­na tro­gen vux­it. Den är näs­tan en de­ci­me­ter läng­re mel­lan hju­lax­lar­na för bätt­re plats för de åkan­de och ba­gage. Den är näs­tan li­ka stor som Golf IV och frå­gan är om den in­te är för stor för folk som väl­jer små­bil? Jäm­fört med VW:S minsting Up ter sig Po­lo gi­gan­tisk.

Där­e­mot är in­te pri­set stort. Or­di­na­rie pris med 1,0 TSI är redan det kon­kur­rens­kraf­ti­ga 158 000 kronor, me­dan in­tro­duk­tions­pri­set är svårslag­na 149 900 kronor. Ja­ja­men, så ser det ut och testet kan bör­ja.

Mic­ra med gum­mis­noddsef­fekt

Nis­san Mic­ra till­ver­kas i Re­naults Flins-fa­brik i Frank­ri­ke och har sam­ma bot­ten­plat­ta som Re­nault Clio. Tilli­ka är mo­torn och väx­ellå­dan fransk, på gott och ont. Det är en hel del ketchu­pef­fekt när tur­bon ger sig till­kän­na och kör­ning i stan blir ryc­kig om man är det mins­ta ovar­sam med hö­ger­fo­ten. I jäm­fö­rel­se med testets öv­ri­ga mo­to­rer känns Mic­ra-mo­torn täm­li­gen oci­vi­li­se­rad med sin gum­mis­noddsef­fekt. Vill man va­ra mer väl­vil­lig kan man sä­ga att mo­torn känns spor­tig. Där­till en väx­ellå­da av det ve­vi­ga sla­get. Bå­de lätt och

trög på sam­ma gång. An­nars är Mic­ra en trev­lig vagn med stark ka­rak­tär och eget ut­se­en­de. Kö­re­gen­ska­per­na är bra med ett chas­si som gör vad det ska och den rul­lar re­la­tivt tyst över as­fal­ten. Sto­lar­na fram har god­tag­bar kom­fort lik­som bra in­ställ­nings­möj­lig­he­ter. Två pas­sa­ge­ra­re bak fun­ge­rar om de in­te är över me­del­längd. Mic­ra har sämst bak­sä­tesut­rym­me. Utrust­nings­mäs­sigt har Mic­ra Tek­na det mesta, som na­vi­ga­tion, nyc­kel­löst sy­stem, kli­matan­lägg­ning, Led-ljus med me­ra men sak­nar ad­ap­tiv fart­hål­la­re som in­te kan er­bju­das, en fi­ness som finns att få till öv­ri­ga tre.

Stör­re ut­rym­men

Su­zu­ki Swift går från klar­het till klar­het och har gjort så se­dan 2005 då den ”mo­der­na” Swif­ten lan­se­ra­des. Se­dan dess har två ge­ne­ra­tio­ner kom­mit och gått och nu är det yt­ter­li­ga­re en ny Swift på ba­nan. Su­zu­ki går mot ström­men och har gjort nya Swift aning­en kor­ta­re och läg­re, men där­e­mot bre­da­re och ax­elav­stån­det har ökat med två cen­ti­me­ter. Det har gjort in­ner­måt­ten stör­re in­klu­si­ve ba­ga­geut­rym­met. Swift har ock­så bli­vit cir­ka 120 ki­lo lät­ta­re och väger nu in un­der 1 000 ki­lo. Den är kor­tas­te bi­len i gänget med 3,84 me­ter mel­lan stöt­fång­ar­na me­dan Mic­ra är fy­ra me­ter prick, Fi­es­ta 4,04 och Po­lo 4,05. Su­zu­ki­mo­torn är en en­li­ters tre­cy­lind­rig på 112 häst­kraf­ter och 170 Newton­me­ter där 50 av des­sa alst­ras av el­mo­torn/ge­ne­ra­torn i mild­hy­brid­sy­ste­met. Den bor­de ge mer ef­tersom 170 Nm pre­ste­ras ock­så av Fi­es­ta 1,0 med 100 häst­kraf­ter me­dan Po­lo 1,0 ger 175 och Mic­ra 1,0 140 Newton­me­ter.

En­ligt Su­zu­ki ska mild­hy­brid­va­ri­an­ten va­ra nå­got snå­la­re än den van­li­ga mo­del­len och i blan­dad kör­ning dra 0,43 mot 0,46 li­ter per mil. Än­nu stör­re skill­nad upp­ges vid stads­kör­ning där hy­bri­den ska dra 0,48 mot 0,57 li­ter per mil. Ett prak­tiskt men ove­ten­skap­ligt prov ut­för­des när skri­ben­ten kör­de hem från job­bet, cir­ka fy­ra mil. Färd­da­torn nol­la­des och bi­len ha­de en­ligt egen ut­sa­go dra­git 0,42 ef­ter des­sa fy­ra mil. Stads/kökör­ning, mo­tor­väg och lands­väg. In­te il­la.

Har allt ut­om kom­fort

Swift 1,0 In­clu­si­ve har ”allt” som stan­dard. Någ­ra ex­em­pel är ad­ap­tiv fart­hål­la­re, kli­matan­lägg­ning, na­vi­ga­tion, nyc­kel­fritt sy­stem, Led-be­lys­ning, au­tobroms, trött­hets­var­na­re, fil­by­tesvar­na­re, App­le Car­play/andro­id Au­to, hel­ljusas­si­stent och mild­hy­brid­sy­stem. Allt­sam­mans för 166 900 kronor.

Men den har någ­ra till­kor­ta­kom­man­den jäm­fört med fram­för allt Fi­es­ta och Po­lo. Det hand­lar om kom­fort.

Fjäd­ring­en är re­la­tivt hård och stö­tig och sto­lar­na läm­nar en del att öns­ka lik­som kör­ställ­ning­en. Swift är ing­en bil man gär­na åker långt i. Det gör man där­e­mot i Ford och Volks­wa­gen där fjäd­ring, ljud­ni­vå och sto­lar/kör­ställ­ning upp­levs så myc­ket bätt­re.

Po­lo har bli­vit stör­re

Po­lo har som sagt vux­it och upp­levs som en stör­re bil. Sto­lar och kör­ställ­ning samt fjäd­ring och ljud­ni­vå är ut­märkt. Dess­utom går mo­torn ex­tremt mjukt och tyst. Det of­ta råa och ett­ri­ga tre­pips­lju­det är väl maske­rat och mo­torn känns stark. Väx­el­fö­ring­en är lätt och ex­akt, lik­som styr­käns­lan.

Po­lo byg­ger på den byggsats som ut­görs av Mqb-platt­for­men som är grun­den i de fles­ta av Volks­wa­gens mo­der­na bi­lar, Au­dis små­bi­lar, samt Se­at och Sko­da. Nya Po­lo är näs­tan de­ci­me­tern läng­re mel­lan hju­lax­lar­na än fö­re­gå­en­de Po­lo och för förs­ta gång­en är Po­lo nu över fy­ra me­ter lång. Det in­ne­bär att in­nerut­rym­me­na vux­it, fram­för allt ben­plat­sen bak och ba­ga­geut­rym­met. Att åka fy­ra vux­na är inga som helst pro­blem. Frå­gan är ba­ra, hur of­ta gör man det?

Volks­wa­gen har gått för­sik­tigt fram med nya Po­lo och det är

halv­s­vårt att skil­ja den från fö­re­gång­a­ren. Det är med en viss und­ran vi frå­gar. Vad till­för den? Fron­ten är ny lik­som vec­ken upp­till på si­dan, det är un­ge­fär det som ögat läg­ger mär­ke till. In­red­ning­en är ock­så ny med över­lag fi­na ma­te­ri­al, med någ­ra un­dan­tag, och man kan få Volks­wa­gens Acti­ve In­fo Dis­play, det di­gi­ta­la mä­tar­hu­set. De van­li­ga mä­tar­na är er­sat­ta av en 26 cen­ti­me­ter lång dis­play där allt från fart, na­vi­ga­tion och allt an­nat kan vi­sas. Det in­går in­te som stan­dard och var när det­ta skrevs in­te pris­satt. Till Golf kos­tar det 6 300 kronor.

Bi­len kos­tar i stan­dardut­fö­ran­de från 158 000 kronor men in­tro­du­ce­ras för 149 900 kronor. I pri­set in­går au­tobroms för­u­tom det van­li­ga som ra­dio, ma­nu­ell luft­kon­di­tio­ne­ring, färd­da­tor et­ce­te­ra. Vill man ha det ”lil­la ex­tra” som ad­ap­tiv fart­hål­la­re, Led-ljus, au­to­ma­tisk kli­matan­lägg­ning, par­ke­rings­sen­so­rer, na­vi­ga­tion och li­te an­nat spring­er pri­set raskt iväg bort­åt 200 000 kronor. Det kanske nå­gon tyc­ker den är värd men då ska nå­gon ve­ta att vid en plöts­lig un­dan­ma­nö­ver svi­ker Po­lo.

Un­der­känt i un­dan­ma­nö­ver­test

Vi har en gräns, en fart­gräns som vi an­ser att mo­der­na bi­lar ska kla­ra av. Den grän­sen går vid 70 km/h för per­son­bi­lar. Redan vid 65 km/h har Po­lo pro­blem och slad­dar kraf­tigt med bak­vag­nen. Den ab­so­lu­ta grän­sen går vid 67 km/h och det du­ger in­te. Det är rent ut sagt rik­tigt då­ligt. Vis­ser­li­gen var as­fal­ten våt när pro­vet ut­för­des, men var­för kla­rar Ford Fi­es­ta 75 km/h un­der sam­ma för­hål­lan­den? Vi blev så paf­fa att vi be­slöt att kö­ra en gång till när ba­nan var snustorr men re­sul­ta­tet blev in­te bätt­re.

Den slad­dar yvigt med bak­vag­nen och det känns som an­tisladd­sy­ste­met knap­past är fär­dig­ut­veck­lat. På långa vägar. Ford har där­e­mot gjort al­la rätt med Fi­es­ta med ett sy­stem som brom­sar in bi­len kraf­tigt och ald­rig lå­ter den gå med så myc­ket sladd. På torr ba­na kla­ra­de Fi­es­ta 78 km/h och vi­sar var skå­pet ska stå, el­ler sna­ra­re hur ett an­tisladd­sy­stem ska va­ra ka­libre­rat. Su­zu­ki

Swift kla­ra­de 68 km/h på våt ba­na och 74 på torr i ett ti­di­ga­re test. Den slad­dar in­te alls li­ka myc­ket som Po­lo men har ett lik­nan­de be­te­en­de. Nis­san Mic­ra har ba­ra körts på våt ba­na med 70 km/h som re­sul­tat och slad­dar en del med bak­vag­nen, men är god­känd.

Fi­es­ta im­po­ne­rar

Ford Fi­es­ta im­po­ne­ra­de in­te ba­ra i un­dan­ma­nö­ver­testet. Kö­re­gen­ska­per­na över­lag är myc­ket lyc­ka­de och den är ro­lig att kö­ra. Styr­käns­lan är bäst i klas­sen och kom­mu­ni­ce­rar fint med fö­ra­ren, lik­som chas­sit.

Fi­es­ta är cen­ti­me­tern kor­ta­re än Volks­wa­gen Po­lo men in­nerut­rym­me­na räc­ker all­de­les ut­märkt även om test­bi­lens glas­takluc­kor in­kräk­tar på tak­höj­den bak.

Mo­torn på 100 häst­kraf­ter känns aning­en seg, kanske be­ror på att Fi­es­ta är sex­väx­lad och mås­te väx­las ner bå­de en och två väx­lar för att om­kör­ning­ar ska kla­ras smi­digt.

Öv­ri­ga har fem väx­lar. In­stru­ment­brä­da och lay­out har bli­vit bra myc­ket trev­li­ga­re

Den slad­dar yvigt med bak­vag­nen och det känns som an­tisladd­sy­ste­met knap­past är fär­dig­ut­veck­lat.

och med bätt­re ma­te­ri­al.

För­ra mo­del­len var mer som en sned­tänd­ning i upp­lägg av knap­par och reg­lage, me­dan det nu är be­tyd­ligt lug­na­re. Utrust­ning­en i Ti­ta­ni­um är full­god med ad­ap­tiv fart­hål­la­re ut­ö­ver au­tobroms, fart­hål­la­re, skyl­ti­gen­kän­ning och så vi­da­re. I ”vår” bil har vi lagt på na­vi­ga­tion med 8-tums­skärm och pri­set ökar från 173 300 till 180 050 kronor.

Tra­di­tio­nell hand­broms

In­led­nings­vis står att små­bi­lar nu­me­ra fått stor­bils­ut­rust­ning. Det är sant, ut­om vad gäl­ler den tvi­vel­ak­ti­ga ”fi­nes­sen” elekt­riskt ma­nö­vre­rad hand­broms. Al­la fy­ra test­bi­lar­na har klas­sisk

Väx­ellå­dan har en nå­got ve­vig käns­la. Hög­ta­la­re är in­bygg­da i nack­stö­den. NIS­SAN MIC­RA

Många är ny­he­ter­na i B-klas­seg­men­tet.

På van­ligt Volks­wagen­vis är in­te­ri­ö­ren lo­giskt de­sig­nad. VOLKS­WA­GEN PO­LO

Hår­da pa­ne­ler med spor­tig de­sign. Svårt att hit­ta en god kör­ställ­ning för långa per­so­ner. SU­ZU­KI SWIFT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.