MÖT VÅ­REN I DEN GYLLENE STA­DEN PRAG

Följ med oss på en skräd­dar­sydd, ex­klu­siv re­sa till en av Eu­ro­pas vack­ras­te hu­vud­stä­der, Prag. Go­tiskt, ro­mansk, ba­rock, re­näs­sans, ju­gend och mo­dernt – al­la bygg­sti­lar finns re­pre­sen­te­ra­de här.

Bil - - PROVKÖRT -

I Prag mö­ter oss en otro­ligt duk­tig svensk­ta­lan­de gui­de som tar oss runt på sta­dens al­la se­värd­he­ter. Vi kom­mer att äta på fan­tas­tis­ka stäl­len. Den förs­ta mid­da­gen in­tar vi i den vack­ra re­stau­rang­en Fran­couz­s­ka (frans­ka mat­sa­len) i Med­bor­gar­hu­set och vi av­slu­tar re­san på den fi­na Ma­ri­na Risto­ran­te.

Bor gör vi på det fem­stjär­ni­ga ho­tell Jal­ta mitt i sta­den vid Václav­plat­sen, Prags hi­sto­ris­ka och po­li­tis­ka cent­rum, som är en bland­ning mel­lan bou­le­vard och torg.

Som­me­li­er Maya Samu­els­son (från Vinkäl­lan Dryc­kesut­bild­ning­ar) är med på re­san och kom­mer att be­rät­ta om skill­na­der­na mel­lan al­la öl­sor­ter­na samt hjäl­pa oss att kän­na ny­an­ser­na i sma­ker­na.

Maya Samu­els­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.