KI­NA SAT­SAR I TROLLHÄTTAN

Bil - - FRAMVAGNEN -

En av Ki­nas störs­ta for­dons­till­ver­ka­re, Dong­feng, sat­sar runt 70 mil­jo­ner kro­nor i sitt dot­ter­bo­lag T-engi­ne­e­ring i Trollhättan. T-engi­ne­e­ring är det en­da bo­la­get ut­an­för Ki­na som är helägt av den ki­ne­sis­ka stat­li­ga for­don­sjät­ten. T-engi­ne­e­ring ut­veck­lar bland an­nat elekt­ro­nik i bi­lar och det ar­be­tar un­ge­fär 100 per­so­ner på fö­re­ta­get. Må­let är att växa med yt­ter­li­ga­re runt 20 an­ställ­da un­der året.

– Al­la de här peng­ar­na kom­mer di­rekt från Ki­na. Dels be­ty­der det att vi får en fan­tas­tisk möj­lig­het att kun­na tes­ta en hel del sa­ker i vå­ra eg­na labb och dels blir det ett sätt för Dong­feng att sät­ta ner fo­ten. Att Dong­feng vi­sar att vi är här för att stan­na och fort­sät­ta att ar­be­ta i Trollhättan och växa i västsve­ri­ge, sä­ger T-engi­ne­e­rings vd Klas Lund­gren till Sve­ri­ges Ra­dio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.