2. Vat­ten­pla­ning

Bil - - FRAMVAGNEN - Däck Km/h Po­äng

broms­tes­ter­na så pre­ste­rar Miche­lin-däc­ket bäst även vid vat­ten­pla­ning ge­nom att kla­ra 78,7 km/h vid vårt test vid kör­ning rakt fram. Ett bra re­sul­tat ut­an tve­kan, men pre­cis som vid broms­tes­ter­na så är grup­pen syn­ner­li­gen väl sam­lad. Fak­tiskt än­nu mer så vid vat­ten­pla­ning än vid broms. När vi för ett år se­dan pub­li­ce­ra­de re­sul­ta­ten för 2016 års som­mar­däck­test var sprid­ning­en klart stör­re – trots att ur­valskri­te­ri­er­na för däc­ken var i prin­cip lik­vär­di­ga. Bil­ligt mot dyrt. Då tes­ta­de vi i di­men­sion 205/55 R16 och sprid­ning­en var mel­lan 65 och 76 km/h. Nu lig­ger he­la start­fäl­tet sam­lat över 70 km/h vil­ket fak­tiskt ald­rig har hänt ti­di­ga­re.

Goody­e­ar Ef­fi­ci­ent­grip SUV fort­sät­ter att pre­ste­ra säm­re än för­vän­tat och upp­vi­sar säms­ta re­sul­ta­tet i del­testet med 72,4 km/h. Det är fort­fa­ran­de ett klart god­känt och bra re­sul­tat, men åte­ri­gen för­vå­nas vi över att Ef­fi­ci­ent­grip SUV in­te kan pre­ste­ra på sam­ma fi­na ni­vå som ti­di­ga­re testvin­na­ren Ef­fi­ci­ent­grip Per­for­man­ce.

Po­si­tivt re­sul­tat

Då vi har ett pre­mi­um­däck i top­pen och ett i bot­ten, så in­ne­bär det att al­la låg­pri­sal­ter­na­ti­ven lan­dar på mitt­fäl­tet. Kum­ho och Fal­ken skug­gar Miche­lin i topp, för­vis­so någ­ra km/h ef­ter det frans­ka däc­ket men fort­fa­ran­de en myc­ket bra pre­sta­tion. På det sto­ra he­la ta­get finns egent­li­gen ing­et att kla­ga över då ”säms­ta” däc­ket le­ve­re­rar en yt­terst god­tag­bar pre­stan­da. Upp­se­en­de­väc­kan­de och po­si­tivt. Miche­lin Kum­ho Fal­ken Me­te­or Pi­rel­li Toyo Star Per­for­mer Goody­e­ar 78,7 76,3 75,0 74,0 73,3 72,6 72,5 72,4 10 8 8 7 7 6 6 6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.