Ro­bert Col­lin

Bil - - INNEHÅLL - RO­BERT COL­LIN ro­bert.col­[email protected]­ton­bla­det.se

Säl­lan har jag fått så många mejl, som ef­ter mi­na tex­ter om för­bud mot die­sel­bi­lar i stä­der­na och Volvos själv­kö­ran­de Uber-taxi. Tex­ten om die­sel­för­bu­det de­lar upp lä­sar­na un­ge­fär en­ligt Mil­jö­par­ti­ets sym­pa­ti­er bland väl­jar­na. Fy­ra pr­ocent tyc­ker att jag har fel. Nit­tio­sex att jag har rätt.

När det gäl­ler den själv­kö­ran­de Vol­vo XC90 som glöm­de bort att hål­la koll på vägen (miss­tänkt likt de där slar­vi­ga fö­rar­na av kött och blod som in­te hel­ler hål­ler kol­len) är det me­ra jämnt mel­lan bloc­ken. Fem­tio pro­cent tyc­ker att jag är en bak­åt­strä­van­de, lögn­ak­tig och tek­nik­fi­ent­lig sur­gub­be me­dan de and­ra fem­tio pro­cen­ten hål­ler med och tviv­lar lik­som jag på att själv­kör­ning är den tok­säk­ra fram­ti­den i ro­sa ut­an olyc­kor.

Var­för häng­er jag ut Vol­vo när det in­te var fel på bi­len, ut­an på Ubers själv­kö­ran­de sy­stem? För att Vol­vo ald­rig skul­le ha lå­nat ut sig till det här hö­g­risk­pro­jek­tet som ris­ke­rar att för­stö­ra Volvos ryk­te som en sä­ker bil. Hur många hund­ra­tu­sen ame­ri­ka­ner har bör­jat tviv­la på Volvos om­ta­la­de sä­ker­het? En risk som vd Hå­kan Samu­els­son tog med öpp­na ögon. För att själv­kör­ning är så hett. För att själv­kör­ning är ett hög­pre­stige­pro­jekt. Där al­la vill va­ra först.

OCH DIE­SEL­FÖR­BU­DET, "Bryr jag mig in­te ens om de stac­kars bar­nen som mås­te växa upp i smo­gen?" Klart att jag gör. Jag bor­de kans­ke pra­ta med de­ras för­äld­rar som till var­je pris vill lå­ta si­na tel­ning­ar växa upp på Sö­der­malm. De fles­ta bor ju in­te i nå­gon lä­gen­het som va­rit i släk­ten sen 1700-ta­let, ut­an har flyt­tat in till stan från nå­got sam­häl­le med be­tyd­ligt re­na­re luft. Ta Norr­täl­je där mi­na eg­na barn vux­it upp. Var­ken par­tik­lar­na el­ler kvä­ve­ox­i­der­na har nå­gon­sin över­sti­git EU:S gräns­vär­den. (Fast det hind­ra­de ju in­te Mil­jö­par­ti­ets grupp­le­da­re i Norr­täl­je Wil­li­am Ols­son att twitt­ra om ”bil­fria mil­jö­zo­ner året om. Vi har in­te råd att för­gif­ta de som bor i vå­ra stä­der.”) (Vil­ket i sin tur fick Mil­jö­par­ti­ets kom­mu­nal­råd i Norr­täl­je Ingrid Lan­din att för­ne­ka sin par­ti­kol­le­gas twit­ter och be­skyl­la mig för lögn.)

Här är någ­ra av de fle­ra hund­ra ömsom upp­rör­da, ömsom upp­munt­ran­de mej­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.