Bilspi­o­nen

Bil - - INNEHÅLL - Jota är ett li­tet,

men vik­tigt, in­slag i Lam­borg­hi­nis histo­ria. 1970 till­ver­ka­de test­fö­ra­ren Bob Wal­la­ce en Mi­u­ra SV Jota på eget be­våg. Den var star­ka­re, lät­ta­re och i stort sett en idé om hur det skul­le se ut om Lam­borg­hi­ni sat­sa­de på ra­cing.

Men Fer­ruc­cio Lam­borg­hi­ni var in­te in­tres­se­rad och pro­to­ty­pen lär ha skro­tats.

Men djung­el­te­le­gra­fen gick för­stås, och fem äga­re av Mi­u­ra skic­ka­de till­ba­ka si­na bilar till Sant’aga­ta Bo­log­ne­se för att få dem mo­di­fi­e­ra­de till SV Jota.

Vil­ket le­der oss fram till de här ny­tag­na bil­der­na på en mo­di­fi­e­rad Aventador som kom­mer att få ef­ter­nam­net SV Jota. Det kom­mer att bli en be­grän­sad upp­la­ga, men för­mod­li­gen fler än fem. Al­la lär re­dan va­ra sål­da in­nan de ens till­ver­kats.

Om man de­talj­stu­de­rar pro­to­ty­pen så ser man att den mest up­pen­ba­ra för­änd­ring­en är den fix­e­ra­de bakving­en. Men SV Jota får även ny frontspoi­ler, si­do­kjo­lar och en upp­gra­de­rad dif­fu­ser bak.

Om det är så vet vi in­te i dags­lä­get, men luftin­ta­gen på si­dor­na ver­kar ock­så stör­re än på en van­lig Aventador. Slut­rö­ren på av­gas­sy­ste­met har ock­så flyt­tats upp­åt.

Ing­et skval­ler har hörts om mo­to­ref­fek­ten men vi kan räk­na med att det blir en V12. I Aventador LP 740 S läm­nar den just så många häst­kraf­ter och det blir för­stås mer i SV Jota. Ska vi tip­pa på 800 jämnt?

Vi be­hö­ver in­te vän­ta allt för länge på sva­ret. Bi­len kom­mer att vi­sas un­der som­ma­ren/hös­ten 2018 och se­na­re lär det kom­ma även en Ro­ads­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.