Presstopp

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MATTIAS RABE FOTO: AU­DI

För ett par må­na­der se­dan pre­sen­te­ra­des nya Au­di A6 i se­da­nut­fö­ran­de, nu är det dags för svenskfa­vo­ri­ten Avant, det vill sä­ga kom­bin. Här är allt du be­hö­ver ve­ta om nya A6 som herr­gårds­vagn.

For­mer­na kän­ner vi igen och är in­te helt oli­ka de som finns hos sto­re­bror, nya A8, med en bred grill (dock in­te rik­tigt li­ka bred som på A8) som upp­tar stör­re de­len av front­par­ti­et. Strål­kas­tar­na har gjorts mer snit­si­ga på A6 och huv samt skär­mar har fått någ­ra ex­tra veck för att ad­de­ra li­te tuff at­ti­tyd till mo­del­len.

Jäm­fört med se­dan­mo­del­len är det ba­ken som skil­jer sig, av na­tur­li­ga skäl. Ned­re hal­van är i stort sett iden­tisk med se­da­nens rum­pa. Bak­lju­sen föl­jer sam­ma mall och så även den lin­je som sträc­ker sig över des­sa och som sve­per runt hör­nen fram på bak­skär­mar­na och bak­dör­rar­na.

Bi­be­hål­len last­för­må­ga

En kraf­tigt slut­tan­de bakru­ta stjäl så klart plats men fak­tum är att ba­ga­geut­rym­met in­te har bli­vit mind­re än i fö­re­gång­a­ren. In­te stör­re hel­ler, för den de­len. 565 li­ter ryms med bak­sä­tes­ryg­gen upp­fälld. Med ned­fälld bak­sä­tes­rygg ryms 1 680 li­ter. Bak­sä­tes­ryg­gen kan fäl­las en­ligt prin­ci­pen 40/20/40, pre­cis som i BMW 5-se­rie Tou­ring och Mer­ce­des E-klass Kom­bi. Det är ba­ra Vol­vo, i det här fal­let V90, som en­vi­sas med att fäl­la si­na sä­ten en­ligt den mind­re flex­ib­la 60/40-prin­ci­pen.

Nya A6 Avant är 494 cen­ti­me­ter lång vil­ket gör den li­ka lång som ut­gå­en­de mo­dell. Knappt ett par cen­ti­me­ter bre­da­re har den där­e­mot bli­vit, 189 cen­ti­me­ter från si­da till si­da ex­klu­si­ve yt­ter­back­speg­lar­na. På höj­den mä­ter mo­del­len 147 cen­ti­me­ter, en ök­ning med knappt en cen­ti­me­ter jäm­fört med ti­di­ga­re.

292,4 cen­ti­me­ter är av­stån­det mel­lan hju­lax­lar­na. Det be­ty­der en ut­sträck­ning med 1,2 cen­ti­me­ter jäm­fört med ut­gå­en­de ge­ne­ra­tion, och det be­ty­der ock­så att över­häng­en fram och bak har mins­kat, om än mer väl­digt li­te.

Myc­ket ny tek­nik och sä­ker­het

Au­di har tryckt in en mas­sa tek­nik och fi­nes­ser i nya A6 Avant. Au­di har länge sat­sat hårt på lju­set fram­åt och A6 Avant har fått ta del av det­ta. Led-strål­kas­ta­re är stan­dard, LED Matrix till­val och då finns även till­va­let med högupp­löst hel­ljus. La­ser­strål­kas­ta­re finns in­te.

Pul­se­ran­de coming/lea­ving ho­me-ljus finns, så även dy­na­mis­ka blin­kers samt ett färg­satt ljus­sche­ma för in­te­ri­ö­ren. Det sista är dock till­val.

Pre­cis som många and­ra av da­gens bilar har nya Au­di A6 Avant en ad­ap­tiv fart­hål­la­re som kan hål­la kon­stant av­stånd till fram­för­va­ran­de for­don samt även hål­la kor­rekt kurs in­om fi­len. Sy­s­te­met fun­ge­rar från stil­lastå­en­de och upp till 250 km/h. Den­na fi­ness in­går i det sä­ker­hets­pa­ket som he­ter Tour. Många and­ra sä­ker­hets­sy­stem, ex­em­pel­vis Cross Traf­fic As­sist som brom­sar vid kors­ning­ar om en kol­li­sions­risk up­pen­ba­ras, in­går i det pa­ket som kal­las Ci­ty.

Om fö­ra­ren av nå­gon an­led­ning no­te­ras som från­va­ran­de av bi­len (söm­nig, med­vets­lös el­ler lik­nan­de) för­sö­ker bi­len få fö­ra­rens upp­märk­sam­het via ljud­li­ga och vi­su­el­la var­ning­ar samt ge­nom hap­tis­ka sig­na­ler (jäm­för med for­ce feed­back i en spel­kon­sols hand­kon­troll). Om fö­ra­ren in­te re­a­ge­rar sät­ter bi­len au­to­ma­tiskt på var­nings­blin­ker­sen och stan­nar på ett sä­kert om­rå­de vid vägen.

Fy­ra oli­ka mo­to­rer är ak­tu­el­la till nya Au­di A6 Avant vid lan­se­ring­en. Tre av dem är V6:or med en vo­lym på 3,0 li­ter. Två av dem är die­sel­mo­to­rer (TDI) och bju­der på 231 häst­kraf­ter samt 286 häst­kraf­ter, och en av dem är en ben­sin­mo­tor (TSI) på 340 häst­kraf­ter. Den fjär­de ma­ski­nen är även den en Tdi-die­sel­mo­tor men med fy­ra cy­lind­rar och en vo­lym på 2,0 li­ter. 204 häst­kraf­ter le­ve­re­rar den.

Samt­li­ga mo­to­rer är sam­man­kopp­la­de med ett mild­hy­brid­sy­stem som elekt­riskt ar­be­tar för läg­re för­bruk­ning, upp till 0,7 de­ci­li­ter ka­pas per mil. V6-mo­to­rer­nas sy­stem ope­re­rar med en spän­ningsni­vå på 48 volt me­dan två­li­ters­die­sel drar nyt­ta av ex­tra kräm från ett 12-volts­sy­stem.

Hjär­tat i 48-volts­sy­ste­met är en kom­bi­ne­rad, rem­dri­ven start­mo­tor och ge­ne­ra­tor som har en ener­giå­ter­vin­nings­ef­fekt på upp till tolv ki­lo­watt. Ener­gin lag­ras i ett se­pa­rat li­ti­umjon­bat­te­ri.

Sy­s­te­met tillå­ter att för­brän­nings­mo­torn stängs av vid far­ter på mel­lan 55 och 160 km/h och start/stopp-sy­s­te­met tillåts ar­be­ta re­dan från 22 km/h.

V6-di­es­lar­na är kopp­la­de till Au­dis åt­taste­ga­de tip­tro­nic-au­to­mat­lå­da och V6-ben­si­na­ren samt två­li­ters­die­seln är kopp­la­de till en S tro­nic-dub­bel­kopp­lings­lå­da.

Al­la tre V6-mo­to­rer, allt­så bå­de di­es­lar­na och ben­si­na­ren, dri­ver samt­li­ga fy­ra hjul på quattro-vis (när så be­hövs).

Någ­ra svens­ka pri­ser finns än­nu in­te, men Au­di i Sve­ri­ge pla­ne­rar själ­va mark­nads­lan­se­ring­en med till­hö­ran­de pre­miär hos åter­för­säl­jar­na till sep­tem­ber 2018.

Färg­satt ljus­sche­ma finns för den få­fänga fö­ra­ren.

Li­te bre­da­re över höf­ter­na är en av ny­he­ter­na. Bak­sä­tesut­rym­met är av det ge­ne­rö­sa sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.