Test: Hög­tryckstvätt

Bil - - INNEHÅLL -

Att kö­ra ladd­hy­brid är jät­te­bra och en­kelt om du har ett liv som är ut­for­mat för det. Det vill sä­ga tre till fem mil till job­bet och möj­lig­het att lad­da där för att ta dig hem igen.

I allt öv­rigt kan li­vet som ladd­bils­fö­ra­re va­ra re­na hel­ve­tet.

Un­der det­ta test åk­te vi till Sköv­de, vi tänk­te att i den­na in­du­stristad med stark kopp­ling till bil­in­du­strin mås­te det ju fin­nas laddstol­par li­te varstans i cent­rum. Det fanns två. Ho­tel­len har in­te hängt med i sväng­ar­na hel­ler.

Så det blev li­te bry­de­ri, men helt klart är att ladd­hy­bri­der­na (sna­ra­re in­fra­struk­tu­ren) än­nu så länge in­te är re­do för att kö­ras läng­re sträc­kor på el. Det blir många mil på ben­sin med tung bil. In­te bra för mil­jön.

Nå­väl, hu­vud­per­so­nen i det­ta test, Vol­vo XC60 T8 Twin Engi­ne, är up­pen­bar­li­gen in­te hel­ler re­do att bli ladd­hy­brid ut­an är ba­ra en bric­ka i spe­let om att Vol­vo år 2025 ba­ra ska ha elekt­ri­fi­e­ra­de bilar.

Kort räck­vidd, men fram­för allt högt pris, pla­ce­rar den sist i testet. Oops!

Pas­sat ploc­kar po­äng på sin pris­sänk­ning. Smart tänkt där Fritz. Gav, för­stås, be­tyd­ligt läg­re mil­kost­nad ock­så.

Ta­da! Och vin­na­re är Kia Ni­ro. Ab­so­lut in­te bäs­ta bil men det är Sve­ri­ges bil­li­gas­te ladd­hy­brid och den kom­mer till ett bra pris.

Det räc­ker till se­ger!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.