Volks­wa­gen Pas­sat GTE

VOL­VO XC60 T8 TWIN ENGI­NE, KIA NI­RO PLUG-IN-HY­BRID OCH VOLKS­WA­GEN PAS­SAT SPORTCOMBI GTE

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: PEO KJELLSTRÖM FOTO: GLENN LINDBERG

Vol­vo släp­per nu lös XC60 som ladd­hy­brid. Men sma­kar det så kos­tar det. Är den till­räck­ligt bra för att rå på stor­säl­ja­ren Volks­wa­gen Pas­sat GTE och pris­vär­da Kia Ni­ro.

Vol­vo XC60 T8 Twin Engi­ne är för­stås hu­vud­num­ret i det­ta ladd­hy­brid­test. För­ra ge­ne­ra­tio­nen XC60 är Volvos bäst­säl­ja­re ge­nom ti­der­na. Suv är po­pu­lä­ra­re än nå­gon­sin och bi­len är svensk. Klart in­tres­set är stort. Men är den bätt­re än ladd­hy­bri­den från Kia, Ni­ro Plug-in Hy­brid och bäst­säl­ja­ren VW Pas­sat Sportscom­bi GTE?

Vi har allt­så en stor suv, en i Golf­klas­sen och en kom­bi.

Dyr Vol­vo

Vad finns det då för skäl att väl­ja XC60 fö­re nå­gon av de and­ra i det­ta test? Du vill ha en stor suv. Du vill ha hög pre­mi­um-käns­la. Du bryr dig in­te om last­ka­pa­ci­tet. Du har mer peng­ar att gö­ra av med än de fles­ta.

Man ska ha klart för sig att XC60 T8 Twin Engi­ne kos­tar 569 000 kro­nor i sitt enk­las­te ut­fö­ran­de, Mo­men­tum. Då är den långt ifrån full­specad. Det gör T8 till den i sär­klass dy­ras­te ver­sio­nen av XC60.

Det är näs­tan 251 300 kro­nor mer än Kia Ni­ro Ladd­hy­brid och 170 000 kro­nor dy­ra­re än Sve­ri­ges mest sål­da ladd­hy­brid, Pas­sat GTE.

Då ska man än­då ha i be­akt­ning att Vol­vo sänkt pri­set med 22 000 kro­nor men sam­ti­digt sänkt ni­vån på stan­dard­ut­rust­ning­en. Det är 2019 års pri­ser som an­vänds re­dan nu men ge­nom att pri­ser­na in­te satts på samt­li­ga ver­sio­ner av XC60 vill Vol­vo in­te gå in i de­talj på vad som för­änd­rats.

Värl­dens bäs­ta bil

Vol­vo XC60 ut­sågs all­de­les ny­li­gen till World Car of the Ye­ar, allt­så värl­dens bäs­ta bil! Äro­fyllt så det räc­ker kan tyc­kas. 82 jour­na­lis­ter från 24 län­der rös­ta­de. Ing­en från Sve­ri­ge men sju från In­di­en.

XC60 är väl värd ti­teln, det är en myc­ket bra bil. Men märk väl att ti­teln gäl­ler bi­len som hel­het, in­te nå­gon spe­ci­fik mo­dell.

Det in­ne­bär en bil som på­min­ner väl­digt myc­ket om XC90, ba­ra i en di­men­sion mind­re. Det mesta är sig myc­ket likt, så även bild­skär­men Sen­sus som styr näs­tan al­la bi­lens funk­tio­ner. Den fun­ge­rar li­ka bra i XC60 när man väl vant sig vil­ket in­te sker över en kaf­fe­rast.

Myc­ket kom­for­ta­bel

Bi­len är ett un­der av kom­fort i det mesta. Sto­lar­na är su­per­ba, ljud­ni­vån rim­lig med tan­ke på att testex­em­pla­ret rul­lar på grov­hugg­na 20-tums hjul. Den har även luft­fjäd­ring vil­ket för­stås hö­jer be­kväm­lig­hets­ni­vån men kos­tar yt­ter­li­ga­re 26 900 kro­nor.

Styr­ning­en är lätt, fing­er­toppslätt till och med, och kom­for­t­o­ri­en­te­rad. Det in­ne­bär att kör­gläd­jen ald­rig rik­tigt dy­ker upp, in­te ens med Sport-lä­get in­knap­pat.

Bak­sä­tet blev in­te hyl­lat på fö­re­gå­en­de XC60 och blir det in­te här hel­ler. Det är egent­li­gen in­te

då­ligt, det är ba­ra det att kon­kur­ren­ter­na är li­ka bra el­ler bätt­re.

När det gäl­ler in­nerut­rym­men i ku­pén bril­je­rar Vol­vo där det gäl­ler, det vill sä­ga bred­den bå­de bak och fram.

Ba­ga­geut­rym­met är rent av då­ligt. I det­ta test får den re­jält med pisk vad gäl­ler last­läng­den av Pas­sat och det är ba­ra på bred­den mel­lan hjul­hu­sen som den ”vin­ner ” med en dryg de­ci­me­ter.

Snabb med hård­brom­sad

Driv­li­na och så då? Ja, det syns ju re­dan på papp­ret att det­ta är en snabb bil och vår te­st­ut­rust­ning be­vi­sar det. 0-100 km/h på 5,5 sek är snabbt för en bil som trots allt väger 2,2 ton. Au­to­mat­lå­dan fun­ge­rar bra men är li­te bö­kig att an­vän­da. Från Dri­ve till Re­ver­se läg­ger den sig gär­na och vi­lar i ne­u­tral.

Vi har in­te kun­nat tes­ta ef­fek­ti­vi­te­ten på brom­sar­na på det­ta ex­em­plar men ti­di­ga­re har bi­len vi­sat go­da re­sul­tat i bromsmo­men­tet från 100 km/h. Men i stads­tra­fik är de in­te ro­li­ga att ha att gö­ra med.

Broms­ver­kan känns för stark och man fin­ner sig of­ta i si­tu­a­tio­ner där det känns som om man nyss ta­git kör­kort. Tvär­stopp i stäl­let för mjuk­het.

El­mo­torn och dess bat­te­ri ver­kar sit­ta där mer för sa­kens skull. Bi­len kla­rar 40 kilo­me­ter på el i bäs­ta fall, vil­ket är bra med tan­ke på att Vol­vo själ­va upp­ger 45 kilo­me­ter. Men då­ligt med tan­ke på pris och att be­tyd­ligt bil­li­ga­re bilar, till ex­em­pel i det­ta test, är myc­ket bätt­re i det av­se­en­det.

Vil­ket helt sökt för oss in på vå­ra nord­ko­re­ans­ka vän­ner. De har pro­blem med en tjoc­kis med kons­tig fril­la på and­ra si­dan grän­sen men det ver­kar in­te be­kym­ra lan­dets bil­till­verk­ning. De blir ba­ra bätt­re och bätt­re.

Kia Ni­ro ser i min back­spe­gel ut li­te som Mi­ni Coo­per, men det gör den in­te i verk­li­ga li­vet. Där är den en helt an­nan mo­dell på gott och ont.

Bra på det mesta

Ni­ro är i Golfstor­lek med vis­sa suv-lin­jer, ut­an att gö­ra an­språk på att va­ra det. Finns ba­ra som hy­brid el­ler ladd­hy­brid.

Kia Ni­ro är ing­en kax­ig typ som vi­sar sig på sty­va li­nan un­der vårt test. Tvärtom är den hyf­sat bra på al­la om­rå­den, ut­om ett och det åter­kom­mer vi till.

Den är över­ras­kan­de bekväm att kö­ra och in­nerut­rym­me­na är rik­ligt till­tag­na. Den nå­got hög­re sitt­po­si­tio­nen upp­skat­tas av många, främst kor­ta­re män­ni­skor.

Men kom­for­ten störs av det höga väg­lju­det.

Ni­ro känns prak­tisk och lätt­körd vil­ket den bör va­ra ef­tersom det­ta är en bil för folk som in­te gil­lar att

kö­ra bil. De vill ba­ra kom­ma fram och se­dan hem.

När elen ta­git slut upp­levs Ni­ro som rik­tigt trött och om­kör­ning­ar är in­te ro­li­ga. Det blir till att stam­pa ga­sen i bot­ten och hop­pas det går. Så sit­ter där ock­så ba­ra en 105 häs­tar stark 1,6-li­ters mo­tor ut­an över­ladd­ning. Bot­ten­drag finns knappt.

Den elekt­ris­ka en­he­ten i driv­li­nan är av det enkla­re for­ma­tet. Ing­et lä­ge för att spa­ra på ström.

Ni­ro kla­rar 52 kilo­me­ter på en­bart el i vårt eget lil­la test­mo­ment och är där­för en av de bäs­ta ladd­hy­bri­der­na i det av­se­en­det som finns att kö­pa i Sve­ri­ge.

Folk­lig stor­säl­ja­re

Volks­wa­gen Pas­sat är Sve­ri­ges mest sål­da ladd­hy­brid och det finns en an­led­ning till det. Det är näm­li­gen en rik­tigt bra bil. Li­ka bra som vil­ken Pas­sat som helst vad det gäl­ler al­la nor­ma­la vär­de­ring­ar för en bil. Känns som en Golf, ba­ra stör­re och dug­li­ga­re. In­vän­digt kan du sit­ta i vil­ken som, det ser li­ka­dant ut. Har du för öv­rigt tryckt på ”fel” in­ställ­ning kan du se vil­ken fart du hål­ler på tre se­pa­ra­ta en­he­ter. Var­för det?

Pas­sat tar sig 39,1 km på vår test­slinga trots att den är stör­re och tyng­re än Golf. Det för­kla­ras av att bå­de bat­te­ri och el­mo­tor har hög­re ka­pa­ci­tet i Pas­sat. Själ­va ben­sin­mo­torn är ock­så sex häs­tar star­ka­re i Pas­sat.

Ra­bat­te­rat pris

I öv­rigt är driv­li­nor­na iden­tis­ka och den till­hör en av värl­dens bäs­ta just nu, rent känslo­mäs­sigt ska väl tilläg­gas. Den har likt Golf ett B-lä­ge med stark mo­tor­broms och i bå­da bi­lar­na går det att spa­ra el till ett bätt­re valt till­fäl­le.

Pas­sat säl­jer allt­så väl­digt bra men det har in­te und­gått Volks­wa­gen att det kom­mer fler och fler kon­kur­ren­ter som vill ha sin bit av ka­kan. Nå­gon an­nan rim­lig för­kla­ring finns in­te till var­för de has­tigt och plöts­ligt ra­bat­te­rat pri­set från 436 000 kro­nor till 399 900 kro­nor, mo­del­len är ju på in­tet sätt ny och be­hö­ver en spark i ba­ken för att åka upp­åt i för­sälj­nings­lis­tan.

Man kan in­te sä­ga an­nat än att de är duk­ti­ga stra­te­ger på Volks­wa­gen. Ing­et an­nat bil­mär­ke har på se­na­re år fått ta emot så myc­ket skit som VW och det med all rätt. Än­då står de där som värl­dens mest sål­da bil­mär­ke.

Nav­kap­sel av plast, bakom är det en svart lättme­tall­fälg. Väx­el­väl­ja­ren ger li­te truc­ker­fe­e­ling. Ba­ga­geut­rym­met kan räc­ka för två­barns­fa­mil­jen som pac­kar lätt.

Ba­ga­geut­rym­met rym­mer 505 li­ter. Bäst i testet. In­te­ri­ö­ren har nu bli­vit nå­got av ett sig­num för Vol­vo. Or­re­forsknop­pen är på plats.

Någ­ra knap­par är ut­byt­ta jäm­fört med van­li­ga Pas­sat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.