NYTT GRIN FÖR CAMARO

Bil - - FRAMVAGNEN | NYETHER - Chev­ro­let Camaro

föd­des som mo­dell 1966 och kom i sin se­nas­te skep­nad 2015 – nu är det dags för ett lyft. Som bruk­ligt vid lyft så märks det ut­vän­digt främst i fron­ten och här har Chev­ro­let gjort ett re­la­tivt stort in­grepp. Gril­len har öpp­nats upp och fått ett nytt möns­ter sam­ti­digt som strål­kas­tar­na av Led-typ har en helt ny de­sign med run­da­re for­mer och som sträc­ker sig in mot gril­lens mitt. In­vän­digt märks in­te någ­ra skill­na­der men som fö­ra­re har du nu back­ka­me­ra och kroc­k­var­na­re att till­gå lik­som ett upp­da­te­rat in­fo­tain­ment­sy­stem. Tek­niskt sett rör det sig om sam­ma mo­to­rer och väx­ellå­dor även om en del nya kom­bi­na­tio­ner är möj­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.