Toyo­tarav4 bif­far till sig

Bil - - FRAMVAGNEN | NYETHER -

Nya RAV4 mä­ter ex­akt 4 600 mil­li­me­ter från för till ak­ter. Den är där­med fem mil­li­me­ter kor­ta­re än fö­re­gång­a­ren. Men ax­elav­stån­det har vux­it med 30 mil­li­me­ter till 2 690 mil­li­me­ter vil­ket be­ty­der att över­häng­en fram och bak har kor­tats ned. Toyo­ta lo­var ett rym­li­ga­re och be­kvä­ma­re ku­péut­rym­me tack va­re de ex­tra mil­li­met­rar­na mel­lan hju­lax­lar­na.

Tio mil­li­me­ter bre­da­re har mo­del­len bli­vit, och fem mil­li­me­ter läg­re.

Ba­ga­geut­rym­met har vux­it, dock okänt med hur myc­ket.

Ut­se­en­de­mäs­sigt kan man in­te be­skyl­la nya RAV4 för att va­ra lik sin fö­re­gång­a­re. I stäl­let är den väl­digt lik FT-AC Con­cept som vi­sa­des på bil­sa­long­en i Los Ang­e­les för­ra hös­ten. Det in­ne­bär en Toyo­ta Tacoma-in­spi­re­rad grill som do­mi­ne­rar den plat­ta och upp­rät­ta fron­ten. Även bakän­den, in­klu­si­ve bak­lju­sen, ser ut mer el­ler mind­re som på kon­cept­bi­len. Till och med plast­sjo­ken längs skärm­kan­ter­na finns där, om än i li­te nät­ta­re ut­fö­ran­de.

Ra­ka lin­jer

In­te­ri­ört hand­lar det, pre­cis som på ut­si­dan, om en helt ny bil. Bor­ta är al­la märk­li­ga de­tal­jer och lin­jer som sve­per kors och tvärs. Det ud­da mä­tar­hu­set är ock­så histo­ria. I stäl­let har Toyo­ta sat­sat på ra­ka, mo­der­na lin­jer som än­då an­das ro­bust­het – se ba­ra på dörr­hand­ta­gen som är kraf­ti­ga do­ning­ar. Ett stort plus är att myc­ket av den sil­ver­fär­gad plast som do­mi­ne­ra­de fö­re­gång­a­rens in­si­da är bor­ta. Den klassiska, ja­pans­ka di­gi­ta­la kloc­kan ver­kar ock­så va­ra bor­ta. ”Di­gi­ta­la kloc­kor” finns fort­fa­ran­de, men de är in­te­gre­ra­de i in­fo­tain­mentskär­men (sju tum som stan­dard, åt­ta som till­val) samt i den dis­play som upp­tar stör­re de­len av mä­tar­hu­sets in­stru­men­te­ring.

Mot slu­tet av 2018 är det dags för mark­nads­lan­se­ring i USA och Ka­na­da. I bör­jan av näs­ta år rul­lar hy­brid­va­ri­an­ten ut på vägar­na. När nya RAV4 kan tän­kas dy­ka upp på vår si­da At­lan­ten åter­står att se.

Toyo­tas po­pu­lä­ra suv RAV4 krym­per och får skar­pa­re for­mer, bå­de ex­te­ri­ört och in­te­ri­ört.

Stra­ma­re in­red­ning. Ut­se­en­det känns an­pas­sat för den ame­ri­kans­ka mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.