Nya Audi A6

Tek­nik­stinn nyc­kel­mo­dell.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: MI­KAEL STJERNA FO­TO: AUDI

Te­strut­ten tar mig in­åt lan­det längs flo­den Du­e­ro, för öv­rigt ett om­rå­de känt för si­na portvins­od­ling­ar. Vägen är kur­vig och det pas­sar den nya A6:an som har sty­vats upp or­dent­ligt. Prov­kör­nings­bi­len har stan­dardchas­sit med stål­fjäd­rar. Med Audi Dri­ve Se­lect kan jag väl­ja mel­lan fy­ra oli­ka chas­si­in­ställ­ning­ar, pre­cis - som för­ut. Kom­fort, sport, eko­no­mi, samt ett au­to-lä­ge. Nytt är att det har bli­vit stör­re skill­nad mel­lan in­ställ­ning­ar­na. Sport­lä­get – ”Dy­na­mic” – har bli­vit rik­tigt fast, och när jag väl­jer kom­fort­lä­get svä­var jag näs­tan fram. Jag har svårt att se be­ho­vet av luft­fjäd­ring­en som finns som till­val.

Ett nytt till­val är fyr­hjuls­styr­ning som dock in­te fanns vid prov­kör­nings­till­fäl­let. Det sta­bi­li­se­rar bi­len i hög fart och mins­kar vänd­ra­di­en i låg fart. Med vänd­ba­ra bak­hjul vän­der bi­len på 11,1 me­ter.

39 oli­ka kö­ras­si­sten­ter

Förr i ti­den an­sågs det in­te sär­skilt ut­ma­nan­de att kun­na hål­la bi­len på vägen, men det var in­nan in­du­strin upp­fann kö­ras­si­sten­ter. Nya A6 ex­cel­le­rar i äm­net, upp till 39 kö­ras­si­sten­ter står be­red­da att hjäl­pa till med bå­de kör­ning och par­ke­ring.

Den ad­ap­ti­va fart­hål­la­ren är stan­dard och den nya ge­ne­ra­tio­nen är av­se­värt bätt­re. I dag lä­ser bi­lens ka­me­ror av has­tig­hets­skyl­tar och lå­ter bi­len ac­ce­le­re­ra och brom­sa när det be­hövs. Det nya är att bi­len in­te sla­viskt föl­jer has­tig­hets­be­gräns­ning­ar­na. Sy­ste­met tar även in da­ta från kart­da­ta­ba­sen, och brom­sar in bi­len in­för kur­vor. Kort sagt: Bi­len kör som folk.

Kökör­nings­au­to­ma­tik upp till 60 km/h på fler­fi­lig väg har vi sett för­ut, men en ny fär­dig­het är fil­håll­nings­as­si­stan­sen vid av­smal­nan­de väg, till ex­em­pel vid väg­byg­gen. Nu hjäl­per ­ka­me­ror­na till att po­si­tio­ne­ra bi­len rätt i fi­len.

Yt­ter­måt­ten är näs­tan de­sam­ma som för­ut, sju mil­li­me­ter läng­re och tolv mil­li­me­ter bre­da­re. Det be­ty­der 4,94 me­ter i längd. Som van­ligt i Audi-sam­man­hang hand­lar det om sub­ti­la skill­na­der i de­sign, men fak­tum är att A6 i sin fem­te ge­ne­ra­tion är en ny­ska­pel­se in­i­från och ut. De­sign­språ­ket är det­sam­ma som präg­lar nya A8. Audi un­der­stry­ker A6:ans spor­ti­ga am­bi­tio­ner med bre­da skuld­ror över hjul­hu­sen, bå­de fram och bak.

Stor­le­ken tyc­ker jag är en nack­del. Men al­la kon­kur­ren­ter mä­ter i dag knappt fem me­ter –

det är det som gäl­ler i klas­sen. Par­ke­ring­en un­der­lät­tas av ett ut­märkt ka­me­ra­sy­stem.

En in­gen­jör skvall­rar om en ny fi­ness som kom­mer om någ­ra må­na­der – fälgskrap­var­ning­en. Om man är väl­digt nä­ra trot­to­ar­kan­ten med en fälg skic­kar bi­len ut en var­nings­sig­nal.

Kom­for­ten är ut­omor­dent­lig i fram­sto­lar­na, och bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na kan nju­ta av att benut­rym­met har för­bätt­rats nå­got.

Men mitt­pas­sa­ge­ra­ren kän­ner sig knap­past väl­kom­men. Kar­dan­tun­neln är hög och bred och sitt­dy­nan är knall­hård och hög i mit­ten.

Två­li­ters­die­seln är upp­da­te­rad

Mo­torn stäng­er of­ta av sig själv och lå­ter i stäl­let bi­len fri­rul­la.

och ger 204 häst­kraf­ter. Smi­dig som få, elas­tisk och med ett die­sel­ljud som är så däm­pat att man tar den för en ben­sin­mo­tor. Mo­torn stäng­er of­ta av sig själv och lå­ter i stäl­let bi­len fri­rul­la, i far­ter än­da upp till 160 km/h. Ba­ra li­te vind­ljud hörs. In­te ens när mo­torn grep­par in hörs den sär­skilt myc­ket. Två­li­ters­die­seln är en så kal­lad mild­hy­brid. Ett sär­skilt li­ti­um-jon bat­te­ri in­nan­för hö­ger bak­skärm lag­rar brom­se­ner­gi och hjäl­per bland an­nat start­mo­torn.

Någ­ra kör­cy­kelsiff­ror finns än­nu in­te för A6 2,0 TDI men jag snit­tar 0,6 li­ter per mil vid van­lig lands­vägskör­ning. Ett bra re­sul­tat med tan­ke på att bi­len har 204 häst­kraf­ter, au­to­mat­lå­da och fyr­hjuls­drift.

Som al­ter­na­tiv finns det tre­li­ters V6-mo­to­rer för bå­de ben­sin- och die­sel­bräns­le. Des­sa har 48-volt­sy­stem, en tek­nik som spa­rar upp till sju cen­ti­li­ter per mil ge­nom att lag­ra än­nu mer ener­gi. Tre­li­ters­die­seln har en åt­taste­gad au­to­mat­lå­da, me­dan öv­ri­ga har en sjuväx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da. Inga ma­nu­el­la väx­ellå­dor er­bjuds.

Di­gi­tal ny­hets­käns­la

Men även om kö­re­gen­ska­per­na im­po­ne­rar är det den nya gra­fi­ken och de di­gi­ta­la möj­lig­he­ter­na som ger ny­hets­käns­lan. Med fing­er­nyp kan jag snur­ra Goog­le Earth-kar­tan el­ler zoo­ma in och zoo­ma ut, pre­cis som på en smartp­ho­ne. Fle­ra funk­tio­ner är själv­lä­ran­de. Har jag sökt en adress ti­di­ga­re så kom­mer den hög­re upp bland al­ter­na­ti­ven. In­mat­ning­en av adres­ser kan själv­klart gö­ras på oli­ka sätt. Till ex­em­pel ge­nom att

skri­va adres­sen för hand på mitt­pa­ne­lens ned­re bild­skärm. Hand­skri­ven in­mat­ning bru­kar i bäs­ta fall fun­ge­ra ”så­där” men Audi har fått till det bra. Sy­ste­met kla­rar av att tol­ka även säms­ta tänk­ba­ra hand­stil – min egen. All­ra bäst med det nya na­vi­ga­tions­sy­ste­met är att det är stan­dard i al­la A6-ver­sio­ner.

Au­dis pek­skär­mar fick i nya A8 och A7 in­byggd tryck­möj­lig­het och nu lan­dar tek­ni­ken i A6. Med en tryck­ning på skär­men be­kräf­tar man sitt val och som be­kräf­tel­se får man ett ”klick” över hög­ta­la­ren. Men om man in­te gil­lar tryck­möj­lig­he­ter­na så kan man väl­ja att ta bort klick-möj­lig­he­ten och då fun­ge­rar skär­men som en van­lig pek­skärm.

I den öv­re skär­men kan app-sym­bo­ler flyt­tas runt fritt, un­ge­fär som på en smart te­le­fon. Den ned­re skär­men han­te­rar kli­ma­tin­ställ­ning­ar och fun­ge­rar även som en plat­ta för text­skriv­ning för hand.

Upp­kopp­lings­möj­lig­he­ter­na är sto­ra. Som till­val finns en sär­skild nyc­kel som kan kopp­las till en app vil­ket gör det möj­ligt att lå­sa upp och star­ta bi­len med en smart te­le­fon. Man be­hö­ver allt­så in­te läng­re lå­na ut bil­nyc­keln om nå­gon be­hö­ver lå­na bi­len.

Ef­ter prov­kör­ning­en läm­nar jag A6:an smått om­tum­lad av en överdos av gra­fik, val­möj­lig­he­ter och in­for­ma­tion.

A6 tar tvek­löst ett steg fram­åt i en di­gi­tal rikt­ning. Och ny­he­ter­na fa­sci­ne­rar, de ger en mag­ni­fik ”wow”-käns­la. Men sam­ti­digt är skill­na­den mel­lan en ny och gam­mal A6 in­te så stor i var­da­gen. Man hit­tar så att sä­ga själv till job­bet ef­ter ett tag. Och till hem­met.

Den bild­skärms­ba­se­ra­de kli­ma­tin­ställ­ning­en är hel­ler in­te en själv­klar för­del. Så länge man kör bi­len be­hö­ver man ha ögo­nen på vägen, och då är fy­sis­ka vred och knap­par enkla­re att han­te­ra. Visst, flex­i­bi­li­te­ten krä­ver bild­skär­mar. Men hur myc­ket nyt­ta ger det? När du kör en någ­ra år gam­mal Audi A6 – tän­ker du verk­li­gen ”den är skön att kö­ra, men jag skul­le vil­ja gö­ra 400 oli­ka in­ställ­ning­ar”?

Nya A6 säljs re­dan hos hand­lar­na, med le­ve­rans från och med sep­tem­ber.

Pri­ser­na lig­ger på en re­la­tivt hög ni­vå, där fram­hjuls­driv­na A6 2,0 TDI med au­to­mat­lå­da kos­tar 407 900 kro­nor. Men Audi ger kraf­ti­ga ra­bat­ter från start på den vik­ti­ga fö­re­tags­mark­na­den. Om­kring 80 pro­cent av al­la A6 i Sve­ri­ge säljs till fö­re­tag, och de kö­per sam­ma bil för 371 200 kro­nor – en ra­batt på he­la 36 700 kro­nor. För­mod­li­gen är det vad som krävs för att Audi ska ta till­ba­ka för­lo­ra­de mark­nads­an­de­lar på fö­re­tags­mark­na­den.

10 pro­cent av för­sälj­ning­en i Sve­ri­ge står se­dan­mo­del­len för.

Skär­mar­na i mitt­pa­ne­len är stan­dard.

Tfsi-mo­to­rer­na häng­er med i den nya ge­ne­ra­tio­nen.

Rygg­stö­det går att fäl­la i tre de­lar.

In­ställ­nings­möj­lig­he­ter­na är många. De ota­li­ga in­ställ­nings­möj­lig­he­ter­na för­vir­rar mer än de hjäl­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.