Ma­gis­ka Mcla­ren Senna

Brit­ter­na når nya höj­der.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: HANS HEDBERG FO­TO: MCLA­REN AU­TO­MO­TI­VE

En av årets störs­ta snacki­sar är Mcla­ren 720S. Nu har vi dess­utom va­rit till Por­tu­gal för världs­pre­miär­skör­ning­en av Mcla­rens all­ra se­nas­te – Senna. Mo­dell­nam­net för­plik­ti­gar och är en hyll­ning till den bra­si­li­ans­ke F1-stjär­nan Ayr­ton Senna som tog sin förs­ta F1-vinst 1985 på Esto­ril­ba­nan i Ca­scais ut­an­för Lis­sa­bon. Anledningen till att jag står i de­pån på Au­to­dro­mo Fer­nan­da Pires da Sil­va, som är det ny­mo­der­na nam­net på Cir­cuit Esto­ril. Tac­kar för att so­len be­stämt sig att göm­ma sig bakom mol­nen, iklädd flam­sä­kert un­der­ställ och lå­nad ra­cingo­ve­rall. Det är näm­li­gen hett nog.

Att få prov­kö­ra nya Mcla­ren Senna runt Esto­ril är pre­cis li­ka kul, in­tres­sant, ga­let, ana­ly­tiskt och un­der­bart som det lå­ter. Tac­kar för att jag fått kän­na på de 13 kur­vor­na med en hel del höjd­skill­na­der ett fler­tal gång­er ti­di­ga­re – spår­val och ap­ex­punk­ter sit­ter hyf­sat i min­nes­bank och rygg­märg. Kan va­ra bra när man ska ut­sät­ta sig för 800 häst­kraf­ter som ing­et an­nat vill än att skic­ka iväg sig – mig – i ex­plo­siv kraftut­sönd­ring bort på näs­ta ra­ka.

Får vär­ma upp

För att verk­li­gen för­stå skill­na­der­na tillåts jag än­då att gö­ra mig fa­mil­jär med ba­na och för­hål­lan­de ge­nom att kö­ra fy­ra start­varv med 720S-mo­del­len. Som bi­sit­ta­re, in­struk­tör och co-dri­ver har jag för­må­nen att ha ru­ti­ne­ra­de André de Cru­ze. Ef­ter mång­å­rigt täv­lan­de i oli­ka for­mel­klas­ser i bå­de Eu­ro­pa och USA in­går han nu­me­ra som ex­pert i Mcla­ren Dri­ve Team som är ett fö­rar­ut­veck­lings­pro­gram. Mcla­ren Au­to­mo­ti­ve er­bju­der si­na kun­der möj­lig­he­ter till att pro­va si­na pro­duk­ter runt om på värl­dens ra­cing­ba­nor. Att vå­ga an­vän­da pro­duk­ter­na fullt är näm­li­gen högst vä­sent­ligt re­so­ne­rar Mcla­ren-gäng­et från Wo­king.

720S är ex­akt så där följ­sam, en­kel och kom­mu­ni­ka­tiv som kän­ne­teck­nar Mcla­rens pro­duk­ter. Styr­ning, broms och kraftut­sönd­ring är i så­dan har­mo­ni att man ibland und­rar var­för in­te fler su­persport­till­ver­ka­re ko­pi­e­rar sti­len. Esto­ril, ba­nan får he­ta så i des­sa spal­ter, är ock­så li­ka un­der­bart hår­re­san­de och ut­ma­nan­de, sam­ti­digt har­mo­niskt. När kur­vi­ga ban­par­ti­er knyts sam­man till en hel­het kän­ner man det i he­la bi­len, fly­tet och far­ten för­änd­ras till en sam­man­satt hel­hets­käns­la. Ef­ter start- och mål­ra­kan gör Esto­ril en tvär hö­ger, pre­cis där de­påut­far­ten går på, för att se­dan bä­ra lätt ut­för i en snabb hö­ger till­ba­ka. André in­stru­e­rar torr­coolt ana­ly­tiskt och jag för­sö­ker ly­da hans råd. Tred­je långa kur­van sväng­er hö­ger, är kne­pig ef­tersom det dels går upp­för sam­ti­digt som den häng­er sam­man med fjär­de kur­van som le­der ut på en rak­sträc­ka med en kur­va mitt på. ”Här går det att hål­la fullt” be­rät­tar André via in­ter­coman­lägg­ning­en i min Bell­hjälm. Pas­sar li­te, lyf­ter av lätt in­nan det är full at­tack igen bort mot sjät­te kur­van, en 180-gra­da­re som av­slu­tas över ett blint krön där man kan tjä­na myc­ket fart med rätt kör­lin­je. Hal­va Esto­ril­sträck­ning­en av­kla­rad, ”bak­si­dan” av ba­nan är än mer un­der­hål­lan­de, två kilo­me­ter åter­står och ef­ter kur­va sju är det en kort ra­ka bort till en lät­ta­re höjd­klätt­ring ge­nom en väns­ter-hö­ger-väns­ter-kom­bi­na­tion som bär upp­för. Det­ta är ba­nans lång­sam­mas­te del som tas på två­ans väx­el. Nu är det ba­ra två bö­jar kvar, num­mer tolv är en halv­böj som le­der in

i sista lång­sve­pan­de Pa­ra­bo­li­can (kur­va 13). André tip­sar om upp­väx­ling till fy­rans väx­el ti­digt in i Pa­ra­bo­li­can så att man kan öpp­na upp och tan­ge­ra ba­nans väns­ter­kant för max­at­tack ut på start- och mål igen. Ef­ter fy­ra av­kla­ra­de upp­värm­nings­varv med stän­digt sjun­kan­de varv­ti­der dy­ker vi in i de­pån för skif­te till Senna. Bäl­tar på mig bi­len och An­dy in­stru­e­rar mig att knap­pa in Ra­ce Mo­de för att jag verk­li­gen ska få sma­ka på Senna ut­an fil­ter. Upp­le­vel­sen är di­a­metralt olik den i 720S. Som om tit­ta på barn­för­bju­den film ef­ter att sett Bo­li­bom­pa. Sam­ma te­veru­ta, men än­då helt an­norlun­da. Esto­ril blir till en gla­di­to­ra­re­na i stäl­let för sand­lå­da. Lik­som mer på all­var. An­dy het­sar på vil­ket ger ökat själv­för­tro­en­de. Far­t­ex­plo­sio­nen är av an­nan art men det som mest märks är grep­pet och mark­tryc­ket. All­ra mest märks BROMSARNA! Även in på mitt tred­je Sen­na­varv runt Esto­ril kom­mer jag på mig att brom­sa all­de­les för ti­digt, får lik­som släp­pa upp och gå på´t igen. Ud­da upp­le­vel­se vid ban­kör­ning där just brom­s­kraft är nå­got som mås­te hus­hål­las med, även i and­ra su­persport­vag­nar. Men in­te i Senna. Här är det att hål­la ner gas­fo­ten li­te, li­te till för att med lju­sets has­tig­het klap­pa till med full kraft på bromspe­da­len. Senna stop­par, jag lo­var.

För­kla­rar i de­talj

Även Hedberg stop­par och stan­nar till. In i de­pån där det rå­der om in­te feb­ril så hal­vin­ten­siv ak­ti­vi­tet, an­sva­ri­ga från Mcla­ren Au­to­mo­ti­ves lil­la ut­veck­lings­team vi­sar och för­kla­rar i de­talj hur Senna kon­stru­e­rats. I en av de­på­box­ar­na har man hängt upp mo­nocouqe, dör­rar, skär­mar, broms­ut­rust­ning och kom­plet­ta hjul i li­nor från ta­ket för att il­lu­stre­ra lätt­vikts­ar­be­tet. Kän­ner på skal­sto­len av sam­ma typ som just sut­tit och svet­tats i.

– Sä­tet väger en­dast 3,35 kg och just un­der tre ki­lo ut­an stopp­ning, sä­ger Ian Hows­hall, som är ut­veck­lings­an­sva­rig för Senna.

– Vi har om­vär­de­rat var­je de­talj hos Senna i syf­te för lätt vikt. Ut­an kom­pro­mis­ser, fort­sät­ter Hows­hall.

Vid snabb sy­ning kan den oin­vig­de ta Senna för att va­ra en vi­da­re­ut­veck­ling av 720S, men san­ning­en är att få de­tal­jer förts vi­da­re från ur­sprung­et. ”Su­per Se­ri­es” är Mcla­rens egen be­näm­ning­en av 720S, Senna är där­e­mot en så kal­lad ”Ul­ti­ma­te Se­ri­es”. 540C re­spek­ti­ve de tre oli­ka 570-mo­del­ler­na ran­ge­rar un­der ”Sports Se­ri­es”. För att va­ra en låg­vo­lym­till­ver­ka­re häp­nas man över an­ta­let kon­struk­tio­ner och de­tal­jer som in­te de­las.

– Hos Mcla­ren tillåts in­gen­jö­rer, tek­ni­ker och de­sig­ners ut­for­ma vå­ra oli­ka mo­dell­se­ri­er in­di­vi­du­ellt ut­an att tving­as till att an­vän­da li­ka­da­na styck­de­tal­jer, som är bruk­ligt in­om stör­re kon­cer­ner, för­kla­rar Alex Long som an­sva­rar för den kom­mer­si­el­la drif­ten.

När svett­pär­lor­na bör­jar tor­ka in tar jag en lov runt ”min” Senna som står ny­tan­kad och re­do för nya Esto­ril-äventyr. Sär­skilt i vitt blir de kol­fi­ber­svar­ta ac­cen­ter­na i luftin­tag, på ving­ar och fäl­gar till mör­ka ur­gröp­ning­ar i en an­nars luft­flö­des­an­pas­sa­de hel­hets­form. Che­f­de­sig­ner Rob Mel­vil­le har med sitt kom­pak­ta team lyc­kats åstad­kom­ma en späns­tig form som ba­lan­se­rar mel­lan kax­ig, ut­trycks­full och kom­pro­misslös. Sär­skilt det främ­re över­häng­et som är ett re­sul­tat av max­i­mal down­for­ce samt kyl­ning re­tar ögat. De svull­na

bak­skär­mar­na är en ef­ter­gift åt jät­te­li­ka ky­lar­pa­ket och lik­som fly­ger bak­åt för av­slu­tas un­der bi­lens ab­so­lu­ta eyecat­cher – den full­bre­da bakving­en. En yt­terst kom­pli­ce­rad och in­veck­lad rör­lig kon­struk­tion som tryc­ker ner, brom­sar upp el­ler läg­ger sig plan – i far­ter över 220 km/h, för att in­te hej­da topp­far­ten. Kol­fi­berspoi­ler­pa­ke­tet där bak väger in­te ens fem ki­lo, men kan öka Sen­nas mark­tryck, down­for­ce, med upp till 800 ki­lo! Över 220 km/h lät­tar ving­en au­to­ma­tiskt på sänk­kraf­ter­na ef­tersom stöt­däm­par, fjäd­ring och däck ut­sätts för ett allt­för kraft­fullt tryck.

Den fy­ra li­ter sto­ra V8-mo­torn med dub­bel­tur­bo har nya – gi­vet­vis lät­ta­de – me­ka­nis­ka de­lar och sak­nar den elekt­ris­ka mo­tor­stött­ning­en su­per­mo­del­len P1 har. Vrid­mo­men­tet är pun­schi­ga 800 newton­me­ter och så där bot­tenstarkt som ut­mär­ker en vo­lu­mi­nös tur­bo­mo­tor, allt finns och tryc­ker på från ti­di­ga lå­ga bot­ten­varv. Sjuväx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da där sju­an får gå i när topp­far­ten 335 km/h ska nås. Men nu hand­lar in­te Senna om att gå snab­bast rakt fram ut­an ge­nom knix­i­ga kurv­par­ti­er, där är bi­len ing­et an­nat än ma­giskt snabb.

Når 280 km/h

Hin­ner med ett and­ra kör­pass och även här häng­er André med. Hur törs karl´n? Fort­fa­ran­de med till­för­sikt tar jag mig an Senna och Esto­ril. Nu går det än­nu snab­ba­re, med små me­del ut­fors­kas Senna om in­te till brist­nings­grän­sen så åt­minsto­ne till max­i­mal has­tig­het. Når pre­cis 280 km/h ef­ter start- och mål­ra­kan, men än­nu här­li­ga­re är det att klip­pa kur­va num­mer fem ”fullt ut” för att vå­ga brom­sa i ab­so­lut rätt stund in­för kur­va sex.

Svet­ten lac­kar un­der ra­ce­ro­ve­ral­len men ba­ra mås­te, mås­te kläm­ma, kän­na li­te till på Senna. Nu i var­dags­fart bakom fo­to­gra­fens bil. Fa­sen, körd i au­to­lä­ge är fjäd­ring­en in­te alls stumt stel och V8-mo­torns an­nars bru­ta­la kraftut­sönd­ring har för­bytts till sam­mets­len och lin­jär ut­por­tio­ne­ring som är en­kel att le­va med. Att kun­na täm­ja en ”hy­per-best” som Mcla­ren Senna i van­lig tra­fik är snudd på ma­gi, en tvät­täk­ta täv­lings­bil som går att cru­i­sa fram och till­ba­ka till täv­lings­ba­nan ska in­te kun­na gå att till­ver­ka. Men Mcla­ren har gjort det. Igen. Lä­ge att bo­ka in nytt grupp­snack med det emi­nen­ta test­la­get så­le­des. Jag kom­mer att va­ra coo­last…

Funk­tion fö­re form – ae­ro­dy­na­mi­ken har fått sty­ra de­sig­nen. Ayr­ton Senna kör­de för Mcla­ren-stal­let 1988-1993 och tog tre världs­mäs­tar­tit­lar.

Ett mons­ter till ut­se­en­de och egen­ska­per.

Många av funk­tions­knap­par­na har pla­ce­rats i ta­ket.

Sex­kan­ti­ga av­gas­rör är en snygg lös­ning.

Senna trivs bå­de på ba­na och på lands­väg.

Bakom rat­ten bjuds det på en stund av ab­so­lut ma­gi.

Mcla­ren har gjort det igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.