Saab 900 40 år

En klas­sisk folk­hemsmo­dell ju­bi­le­rar.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: HANS HEDBERG FO­TO: GLENN LINDBERG

Me­del­ål­ders är den nya guld­ål­dern. Saab fyll­de ”ba­ra” 31 år som bil­till­ver­ka­re 1978 men lan­se­ring­en av Saab 900 var start­skot­tet på en helt ny epok. Nu fyl­ler den klas­sis­ka ­mo­del­len 40 år och vi hed­rar den ge­nom att prov­kö­ra en verk­lig ra­ri­tet, näm­li­gen värl­dens älds­ta. Chas­si­num­mer 17, 900 GLE i ”Aqua­ma­ri­ne”-blått, som ägs av Saabs le­van­de bil­mu­se­um i Troll­hät­tan.

Det sprit­ter till i krop­pen när mu­sei­in­ten­den­ten Pe­ter Bäck­ström till­sam­mans med tek­ni­ker­na Tu­re Stam och Has­se Eklund vi­sar in oss längst bort i No­habs fö­re det­ta lok­stal­lar som nu­me­ra in­rym­mer Saab­sam­ling­ar­na. En havs­blå Saab 900 GLE av ti­di­gas­te sort – i skick som ny. Världs­pre­miä­ren av mo­del­len stod den 12 maj 1978 men kun­de li­ka gär­na va­rit i dag. En­ligt Bäck­ström – det som den man­nen in­te vet om Saab är in­te värt att ve­ta – är det­ta för­mod- li­gen värl­dens älds­ta Saab 900. Chas­si­num­mer ”17” sä­ger allt och när käns­lor­na lug­nat sig nå­got bör­jar ögo­nen in­spek­te­ra lin­je­spe­let. För 900 hand­lar myc­ket om de­sign, jäm­te svensk krock­sä­ker­het och tur­bo­tek­nik.

Form­gi­va­ren Six­ten Sa­son var en pi­on­jär in­om svensk in­du­stri­de­sign. Han ska­pa­de Ur-saa­ben och samt­li­ga mo­del­ler fram till 99. Hans form­gi­va­ra­d­ept Björn En­vall bör­ja­de ar­be­ta för Sa­son re­dan som ung 18-åring och En­vall tog vid det som Sa­son lagt grun­den till. Förenk­lat sä­ger man att 900 är en vi­da­re­ut­veck- ling av 99, pre­cis som Vol­vo­fol­kets evo­lu­tions­te­o­ri­er om att 240-mo­del­len är sprung­en ur 140-se­ri­en, men 900 är mer än så. För att bland an­nat bätt­ra på sä­ker­he­ten för­läng­des ka­ros­sen, bå­de vad gäl­ler ax­elav­stånd och över­häng. Dörr- och föns­ter­par­ti­er från 99 (som de­bu­te­ra­de 1967) an­sågs till­räck­ligt mo­der­na för att föl­ja med in i 900-eran. Tid­lös­he­ten re­sul­te­ra­de i att mo­del­len över­lev­de än­da fram till ned­lägg­ning­en 26 mars 1993, se­dan tog Gm-ba­se­ra­de 900 ”New Ge­ne­ra­tion” över.

Det bör­jar bli trångt runt den blå bi­len. Gun­nar Jo­hans­son, Gun­nar Lars­son och Leif Karls­son var al­la in­blan­da­de i ut­veck­ling­en av Saab 900, nu­me­ra in­går de i ”Saab­ve­te­ra­ner­na”, en mer än ak­tiv pen­sio­närs­klubb för fö­re det­ta Saa­ban­ställ­da. Samt­li­ga tre ha­de oli­ka tek­nis­ka chefs­rol­ler och visst sprit­ter det till även hos des­sa Saablär­da her­rar när de spe­jar in da­gens blå ra­ri­tet. Gun­nar Jo­hans­son be­rät­tar ini­ti­e­rat om hur de nya for­mer­na ska­pa­des av En­valls lil­la de­signgrupp med Ralf Jons­son som le­dan­de de­sig­nin­gen­jör. Ven­ti­la­tions­in-

ta­get up­pe på hu­ven (de förs­ta års­mo­del­ler­na ha­de dubb­la in­tag för sym­me­trins skull, men det var en­bart det hög­ra som var i funk­tion) pla­ce­ra­des där det om­kring­gi­van­de över­tryc­ket var re­la­tivt kon­stant, sam­ti­digt som ut­släp­pen på bak­skär­mar­na öka­de ku­péns luf­te­va­ku­e­ring. Sam­ta­len mel­lan al­la in­blan­dan­de lö­per in i varand­ra, te­man för dis­kus­sio­ner­na kro­kar i varand­ra och tar ald­rig slut.

Rul­lar iväg bort från Saab­fol­ket, i den själ­vis­ka en­sam­he­ten bakom den två­ek­ra­de rat­ten med stor kroc­kab­sor­bent i mit­ten är det kom­fort som gäl­ler he­la vägen. Den välv­da vindru­tan gör att man hu­kar li­te vid röd­lju­sen, ta­kets ut­sträck­ta skärm­mös­sa döl­jer ef­fek­tivt sik­ten upp­åt. In­ter­vall­funk­tio­nen på vindru­te­tor­kar­na slår si­na slag som ett pen­del­don på en ex­akt mo­ra­kloc­ka – har per­son­li­gen all­tid för­und­rats över att det vänst­ra torkar­bla­det mås­te sli­tas ut bra myc­ket ti­di­ga­re ef­tersom det sve­per näs­tan 180 gra­der me­dan det hög­ra ba­ra får hänga med till drygt hälf­ten…

In­stru­ment­pa­ne­lens svep i stor ra­die gör al­la reg­lage lät­ta att nå och är fort­fa­ran­de 2018 en er­go­no­misk höj­da­re. Tyd­li­ga in­stru­ment med oran­ge­gu­la vi­sar­nå­lar i grönt ljus­sken som med ti­den blev li­ka iko­nis­ka som de fem in­stru­ment­rund­lar­na hos en Porsche 911.

900 GLE var en sär­ling i Sve­ri­ge, här var det mest GLI som gäll­de och trå­lar man på nä­tet ver­kar den mesta mo­del­leu­fo­rin hand­la om Tur­bo. Där­för känns det ex­tra skönt att värl­dens älds­ta kän­da 900 sak­nar tur­bofnur­ran un­der den långa böl­jan­de skål­hu­ven.

En verk­lig 900-ny­het var just in­stru­ment­pa­ne­len med sitt helt nya vär­me- och ven­ti­la­tions­sy­stem. Pro­duk­tions­ef­fek­ti­vi­te­ten och ar­bets­mil­jön för­bätt­ra­des av­se­värt ge­nom att bil­byg­gar­na i Stall­bac­ka nu kun­de hänga in he­la in­stru­ment­brä­dan via en lyft­balk, själ­va mon­ta­get gjor­des med sex fäst­punk­ter. Jäm­fört med sam­ma pro­ce­dur för 99-mo­del­len, där mon­tö­rer­na tving­a­des till kom­pli­ce­ra­de och sli­tan­de ar­bets­ställ­ning­ar, var det nya mon­ta­get ett him­mel­ri­ke.

Men kli­mat­sy­ste­met gav upp­hov till kri­tik. Trots topp­mo­dern tek­nik

med luft­fil­ter och va­ku­um­styr­ning rik­ta­des hår­da ord mot vre­dens pik­to­gram som var svår­tyd­da, att fläk­ten ald­rig gick att stänga av helt och att ”det var bätt­re i gam­la 99”. Med ti­den för­svann de vas­sa for­mu­le­ring­ar­na när 900-fö­rar­na upp­lev­de den snab­ba vär­men, de im­fria ru­tor­na och re­na ku­péluf­ten.

Att kö­ra runt i Saab­hät­tan är fort­fa­ran­de ex­tra livs­be­ja­kan­de, an­de­len Saa­bar är fler här än nå­gon an­nan­stans – även om det bör­jar bli tunt på gam­la 900 i tra­fik­bil­den. Spa­nar även ef­ter gam­mel-vol­vo, men ger upp ef­ter ett tag. Här ”på hem­ma­plan” är det Saab som gäl­ler. Just hat­kär­le­ken mel­lan Vol­vo och Saab var kanske som mest le­van­de med Saab 900 och Vol­vo 240, sam­ti­digt spor­ran­de för bå­da till­ver­kar­na. Ute bland bil­kö­par­na var det mer som att väl­ja livs­stil. Ha­de man valt ett av de två svens­ka bil­mär­ke­na gjor­des säl­lan någ­ra sned­steg, man blev helt en­kelt vid sin läst. Och i Troll­hät­tan kör(de) man Saab.

Tar en sväng bort mot Stall­bac­ka och spe­jar in på Nevs-om­rå­det. Får syn på en halv­ka­mou­fle­rad el­dri­ven 9-3 samt att den gam­la ut­le­ve­ranspar­ke­ring­en bakom fa­bri­ken hy­ser ny­pro­du­ce­ra­de Vol­vo­bi­lar(!) i vän­tan på vi­da­re trans­port. Tors­lan­da­fa­bri­ken går på hög­tryck och Vol­vo Cars hyr in sig på Nevs upp­ställ­nings­plat­ser. Vem sa att den enes död in­te be­tyd­de den an­dres bröd?

Glöm­mer gam­malt väst­kust­skt bil­groll och rat­tar vi­da­re ut till de vi­da slät­ter­na. Nog för att den 40 år gam­la 900:an är be­kväm så det för­slår, men tre­ste­gad au­to­mat­lå­da (sam­ma typ av Borg­war­ner satt i Vol­vo) tar li­te ud­den av kör­käns­lan. Driv­pa­ke­tet vi­ner och jag sak­nar ma­nu­ell lå­da. Just chas­si­num­mer ”17” gick som prov­vagn hos Saabs ut­veck­lings­av­del­ning un­der sitt förs­ta år, se­dan fick den rul­la i dva­la un­der vak­samt mu­sei­ö­ver­in­se­en­de. Ut­fö­ran­det för nor­da­me­ri­kansk mark­nad in­ne­bär and­ra fram­lyktsin­sat­ser, än­nu läng­re stöt­fång­a­re och en­bart två­punkts sä­ker­hets­bäl­te i bak­sä­tet. De väl­di­ga nack­skyd­den i mju­kas­te 70-tals­plysch i bak­sä­tet sträc­ker sig över he­la soffans bredd. Per­fek­ta att lu­ta hu­vu­det mot för en tupp­lur in­nan det är dags att rul­la till­ba­ka till ef­ter­mid­dags­fi­kat i Troll­hät­tans he­li­gas­te bil­ka­ta­kom­ber.

mått­full­hos enär­re­la­tivt De­talj­ri­ke­dom åter­håll­sam ge­nom­sy­ras­av Saab900,bi­len smått.de sti­listortsom och­fi­nes­s­fylld tsläp­pen­på ven­ti­la­tionsu snyggtskur­na aär­tyd­li­gaex­em­pel. bak­skär­marn Re­klam­snac­ke­tom­förarmil­jö so­men­cock­pit­hos ett­strids­flyg­plan­gick­hem istu­gor­na.iverk­lig­he­ten har900–äve­n­ef­ter40år –enut­märk­tochkor­rekt funk­tio­na­li­tet­s­amt­högst egen stil! Tre vi­se män­nen runt 900. Gun­nar Lars­son, Gun­nar Jo­hans­son och Leif Karls­son var al­la be­ty­dan­de för fram­tag­ning­en av ”den nya sto­ra Saa­ben”. Ku­péut­rym­met be­hölls i prin­cip in­takt från 99-mo­del­len, men ax­elav­stån­det samt över­häng­en fram och bak för­läng­des re­jält för ökad sä­ker­het och mo­der­na­re lin­je­spel.

Plysch­kläd­sel osar jän­ke­bil men var stryk­tå­lig även hos var­dag­li­ga fa­mil­je900:or. No­te­ra de jät­te­li­ka nack­skyd­den som fyl­ler upp he­la ku­pé­bred­den.

”Sö­der­täl­je­spi­sen” på två li­ter gick att över­lad­da, kon­cept­bi­len ”900 Su­per Tur­bo” ha­de he­la 170 häst­kraf­ter. Med en­bart in­sprut­ning än­då hygg­li­ga 118 hk.

Sto­lar­na med si­na höga ryg­gar och sto­ra ut­sikts­hål för bak­sä­tes­pas­sa­ge­rar­na. Ha­de man krys­sat för kom­fort­nack­skydd fyll­des hå­len med mju­ka kud­dar.

In­stru­ment­brä­dan var ett hu­vud­num­mer för Saab 900 när den pre­sen­te­ra­des den 12 maj 1978. Svensk in­gen­jörs­konst pa­rad med funk­tio­nell er­go­no­mi­de­sign.

Halv­kom­bi­bak­luc­kan öpp­nar upp till ett ba­ga­geut­rym­me som sväl­jer det mesta (350 li­ter). De förs­ta års­mo­del­ler­na ha­de stå­en­de re­serv­hjul till väns­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.