Lynk & Co 02

Mo­del­lof­fen­si­ven från Lynk & Co fort­sät­ter. Nu kom­mer 02 från Volvos spän­nan­de sys­kon.

Bil - - INNEHÅLL - TEXT: HANS HEDBERG FO­TO: LYNK & CO

Ut­se­en­det hos nya 02 är brett och fett. Lynk & Co:s de­sign­team har fått till en sam­man­satt form med myc­ket bredd i ka­ross­lin­jer­na och kraf­ti­ga si­lu­et­ter med skar­pa del­nings­lin­jer mel­lan ka­ros­spar­ti­er­na. Bi­len upp­fat­tas som mo­dern och ut­trycks­full, sär­skilt fron­ten med sin bred­käf­ta­de grill tar plats. In­te­ri­ört är 02 ett par strå vas­sa­re än 01, det märks att ut­veck­ling­en av va­ru­mär­ket fort­går pro­gres­sivt. En­ligt ryk­ten kom­mer fram­ti­da in­te­ri­ör­de­sign hos Lynk & Co stra­mas upp yt­ter­li­ga­re.

Jag läm­nar det flå­di­ga fa­brik­shu­vud­kon­to­ret bakom mig och ger mig ut på i det när­mast öde lands­vä­gar i ut­kan­ter­na av Zhang­ji­ak­ou.

Sportcrosso­ver

Lynk & Co 02 är 30 mil­li­me­ter läg­re än 01, sam­ti­digt som ax­elav­stån­det är 30 mil­li­me­ter kor­ta­re. Med bi­be­hål­len re­jäl mark­fri­gång (200 mil­li­me­ter, känns igen från Vol­vo XC40) är väg­käns­lan en bland­ning av suv och crosso­ver. ”Sportcrosso­ver” vill Lynk & Co själ­va de­fi­ni­e­ra bil­ty­pen, san­ning­en är att väg­käns­lan är den rät­ta trots en nå­got lö­sa­re chas­si­sätt­ning an­pas­sad för ki­ne­siskt väg­nät. Per­son­li­gen gil­lar jag den sof­ta se­tu­pen, men kan för­stå att vis­sa (eu­ro­pe­is­ka) kun­der öns­kar sig mer fast hull. Bak­vag­nen är i prin­cip den­sam­ma som hos Vol­vo XC40 vil­ket ger en följ­sam gång. Styr­käns­lan är pre­cis som hos 01:an mest att lik­na vid Saab 9-5 NG, in­te rep­til­snabb ut­an smi­digt följ­sam ut­an att bli tröt­tan­de ”över­ak­tiv”.

Till Eu­ro­pa blir Lynk & Co 02 en­dast ak­tu­ell som hy­brid el­ler som ren elbil, vil­ket in­ne­bär att två­li­tersmo­torn går bort. I stäl­let blir det tre­cy­lind­rig 1,5-li­ters Dri­ve-e som blir ba­sen, i kom­bi­na­tion med el­mo­tor. Kon­fi­gu­ra­tio­nen har re­dan pre­sen­te­rats i Vol­vo XC40 T5 Twin Engi­ne med sy­ste­mef­fekt på 255 hk med el­mo­tor – som dri­ver på fram­

hju­len – på 55 kw (75 hk) samt ben­sin­tur­bo på 180 hk.

Lynk & Co 2 finns med tre­cy­lind­rig 1,5TD i två oli­ka ef­fektut­tag, 156 re­spek­ti­ve 180 hk och jag snor åt mig den se­na­re för prov­kör­ning till­ba­ka till Zhang­jikau. Med en­bart fram­hjuls­drift och sjuväx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da 7DCT av eget fab­ri­kat blir 02:an en ri­vi­ga­re upp­le­vel­se. Jag kan tän­ka mig att Twin Engi­ne-lös­ning­en med yt­ter­li­ga­re 75 elekt­ris­ka häst­kraf­ter un­der hu­ven kan ge li­te Gti-käns­la även om bat­te­ri­pac­ket på 9,7 kwh in­ne­bär över­vikt.

Un­der tre års tid har bo­la­get och pro­duk­ter­na for­mats, nu är det en­dast ett år kvar till lan­se­ring i Eu­ro­pa och ”hem­ma” i Sve­ri­ge – vän­tan har va­rit minst sagt lång och är så fort­satt. Fort­fa­ran­de sak­nas den sista in­for­ma­tio­nen om kost­na­der och hur idéer­na om hur man ska de­la sin bil med and­ra via smar­ta mo­bi­lap­par. Klart är i al­la fall att det kom­mer fin­nas ett få­tal fas­ta showrooms – det förs­ta kom­mer i Ams­ter­dam som kom­mer att kom­plet­te­ras med mo­bi­la skylt­föns­ter, så kal­la­de po­pup-sto­res.

I Ki­na är pris­bil­den låg med 150-180 000 Yu­an, men räk­na med att de förs­ta Bel­gi­en-bygg­da ”Engi­ne­reed by Swe­den” Lynk & Co 02 får start­pris cir­ka 250 000 kro­nor.

För­vän­tans­ful­la sät­ter vi oss i vänt­rum­met igen med kö­lapp num­mer ett i han­den. Och fort­sät­ter att vän­ta.

Lynk & Co är nå­got av ett mel­lan­ting mel­lan suv och halv­kom­bi.

Di­gi­ta­la skär­mar do­mi­ne­rar in­te­ri­ö­ren.

Myc­ket krut har lagts på de­talj­ar­be­tet.

Stols­ryg­gar­na är höga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.