Jaguar I-pace

Bil - - INNEHÅLL -

Det kan av­slö­jas re­dan här och nu att I-pace be­ter sig som en Jaguar, trots att den är en elbil. Visst, skill­na­den mot en XJ-S V12 är av­grunds­djup, men på se­na­re år har Jaguar po­si­tio­ne­rat om sig som ett mär­ke med mo­dern de­sign och ny tek­nik sna­ra­re än kraft­ful­la mo­to­rer och för­armil­jö­er dränk­ta i knar­rig lä­der­kläd­sel med herr­klubb­sau­ra och doft av ci­garr och hår­vat­ten.

Det nya Jaguar är ett Jaguar som är först ut av de eta­ble­ra­de bil­till­ver­kar­na med en el­dri­ven mo­dell med lång räck­vidd och som tyc­ker att det är en bra idé att lå­ta mo­tor­jour­na­lis­ter kö­ra den på en ter­räng­ba­na. Just det, Jaguar mark­nads­för I-pace som en suv med fyr­hjuls­drift och hög mark­fri­gång och då tyc­ker de up­pen­bar­li­gen att det in­te är mer än rätt att ter­räng­e­gen­ska­per­na ska sät­tas på prov.

Go­da ter­räng­e­gen­ska­per

En bit in på prov­kör­ningsrut­ten stop­pas vi av en vinsch­för­sedd Land Ro­ver Disco­ve­ry med en be­stämd eng­els­man som ser ut att ha fått kic­ken från brit­tis­ka Sas-styr­kan för att han var för hård­nac­kad. Han sä­ger åt oss att svänga in på den sma­la grus­vä­gen som le­der ner i ett vat­ten­drag och se­dan upp för en oro­väc­kan­de brant slutt­ning. Det ser in­te ut som att det ska gå, men det går. I-pace plo­gar sig fram ge­nom vatt­net och krav­lar sig upp för den ste­ni­ga bac­ken. Att kö­ra en tyst elbil i ter­räng­en vi­sar sig va­ra en stor na­turupp­le­vel­se, ste­nar­nas kra­san­de un­der däc­ken och vatt­nets por­lan­de ge­nom fäl­gar­na hörs tyd­ligt om man his­sar ner ru­tor­na och al­la som gil­lar ter­räng­kör­ning bor­de pro­va att gö­ra det med en elbil.

Dubb­la mo­to­rer

Att Ja­gu­a­ren kla­rar den här öv­ning­en be­ror fram­för allt på att den har två el­mo­to­rer. Fram­hju­len drivs av en 200 hk och 348 Nm stark el­mo­tor, och bak­hju­len har en ex­akt li­ka­dan mo­tor. De två mo­to­rer­na styrs helt in­di­vi­du­ellt, den ena kan ge full kraft me­dan den and­ra ba­ra rul­lar med. Det här ger enor­ma möj­lig­he­ter för ut­veck­ling­en av ter­räng­e­gen­ska­per­na. Ja­gu­ars sys­ter­mär­ke Land Ro­ver har bi­stått med si­na ter­räng­ex­per­ter som har ut­veck­lat mjuk­va­ran som styr fyr­hjuls­drif­ten i I-pace och de har bland an­nat ta­git fram en funk­tion som styr bå­de gas och broms vid ter­räng­kör­ning. Den här ty­pen av sy­stem kal­las of­ta Hill De­scent Con­trol och har som främs­ta upp­gift att hjäl­pa till i bran­ta ned­förs­bac­kar. I I-PAce fun­ge­rar sy­ste­met i

stäl­let som en fart­hål­la­re som hjäl­per till även i upp­förs­bac­kar och på plat­ta par­ti­er. Som fö­ra­re be­hö­ver man ba­ra sty­ra, far­ten kon­trol­le­rar man med fart­hål­lar­knap­par­na på rat­ten. Det fun­ge­rar otro­ligt bra till skill­nad från and­ra lik­nan­de sy­stem i bi­lar med ben­sin- el­ler die­sel­mo­tor som in­te ing­er sam­ma för­tro­en­de. För­kla­ring­en till skill­na­den är att el­mo­to­rer­na lå­ter sig sty­ras myc­ket snab­ba­re än en för­brän­nings­mo­tor, och det gör ter­räng­kör­ning­en myc­ket smi­di­ga­re.

Räck­vidd och pre­stan­da

Visst, I-pace har kom­pe­tent fyr­hjuls­drift och max­i­malt vad­nings­djup på 50 cm, men det är för­stås in­te det vik­ti­gas­te. Det är ing­en idé att hym­la med att I-pace är en di­rekt kon­kur­rent till Tes­la Mo­del S och X. I-pace är den förs­ta el­bi­len som på papp­ret kan kon­kur­re­ra med Tes­lor­nas räck­vidd och pre­stan­da och det gör den till en av årets mest in­tres­san­ta bi­lar. Tes­la har otvi­vel­ak­tigt gjort myc­ket för att kick­star­ta el­bils­seg­men­tet och nu är det upp till de eta­ble­ra­de bil­till­ver­kar­na att föl­ja med på tå­get. Jaguar är först att hop­pa på.

I-pace kom­mer ba­ra att säl­jas i ett ut­fö­ran­de, med ett bat­te­ri­pa­ket på 90 kwh, och den ut­lo­va­de räck­vid­den på en ladd­ning är 48 mil. Den siff­ran ba­se­ras på kör­ning i Wltp-kör­cy­keln som är li­te tuf­fa­re och nå­got mer verk­lig­hetsnä­ra än NEDC-KÖR­cy­keln som är på väg att fa­sas ut. Jaguar re­do­vi­sar ock­så en Nedc-räck­vidd och den är 54 mil. Det kan jäm­fö­ras med Tes­la Mo­del S 75D som kla­rar 49 mil, el­ler Mo­del S 100D som kla­rar 63 mil, el­ler Mo­del X 75D som tar sig 41,7 mil på en ladd­ning. Ja­gu­a­ren ham­nar allt­så nå­gon­stans mitte­mel­lan al­la Tes­lor men i pris­mat­chen tar den hem vins­ten.

Väl­byggd och på­kostad

I-pace kos­tar 819 000 kro­nor i det enk­las­te ut­fö­ran­det som kal­las S. Det är drygt 82 000 kro­nor bil­li­ga­re än en Tes­la Mo­del S 75D. För det får man en Jaguar som känns väl­digt myc­ket mer väl­byggd och ex­klu­siv. Fak­tum är att I-pace upp­levs som den bäs­ta Ja­gu­a­ren just nu. Vi har kla­gat en del på de­talj­käns­lan i Jaguar-in­red­ning­ar­na på se­na­re år men I-pace är mer på­kostad än si­na sys­kon XF och F-PAce med fle­ra. Plasty­tor­na ger ett mer ex­klu­sivt in­tryck och mitt­kon­so­len med de två kli­matvre­den som flan­ke­rar den ned­re pek­skär­men ser dyr­ba­ra ut och känns lyx­i­ga. Kli­matvre­den kan gö­ra oli­ka sa­ker be­ro­en­de på om man tryc­ker på dem el­ler drar dem upp­åt och vri­der. Den lil­la skär­men som sit­ter mel­lan dem kan an­pas­sas så att den ger reg­lage för ste­re­on el­ler kli­matan­lägg­ning­en, men allt­för of­ta störs den ut helt av so­len. Man mås­te lu­ta sig fram­åt och ki­sa för att kun­na pe­ka rätt på skär­men. In­te bra alls.

Desto bätt­re är den nya ratt­de­sig­nen med det lil­la na­vet. På ek­rar­na finns svar­ta pa­ne­ler som först ser ut att va­ra dö­da ytor men som se­dan, när bi­len star­tas, tänds upp och vi­sar sig in­ne­hål­la en mängd ratt­knap­par med touch­funk­tion. Van­sin­nigt snyggt och dess­utom väl­fun­ge­ran­de!

I-pace är på i stort sett al­la vis en bätt­re bil an Tes­la …

Ja­gu­ars in­gen­jör­slag har gjort sitt jobb. Styr­käns­lan i I-pace är li­ka fin och me­ka­nisk som i de kon­ven­tio­nel­la mo­del­ler­na, ser­von ger pre­cis la­gom tyngd och fram­hju­len re­a­ge­rar väl­digt di­rekt på styrut­slag. I de rik­tigt taj­ta kur­vor­na märks det tyd­ligt hur lätt I-pace styr in med no­sen och ro­te­rar runt sin egen ax­el. Det be­ror in­te på att den är lätt och kort, för det är den in­te. Det be­ror i stäl­let på att de två el­mo­to­rer­na he­la ti­den styrs av hu­vud­da­torn som kan sä­ga åt den bak­re mo­torn att skic­ka mer kraft till väns­ter el­ler hö­ger hjul be­ro­en­de på vart bi­len sväng­er. Ef­fek­ten blir den­sam­ma som om man har en diff­broms på en bil med för­brän­nings­mo­tor.

Av­spänd och trygg

Fram­vag­nen med dubb­la tri­ang­el­län­kar är häm­tad näs­tan rakt av från F-ty­pe me­dan bak- vag­nen är en vi­da­re­ut­veck­ling av den som finns i F-pace. Det ger sam­man­ta­get ett myc­ket lyc­kat hop­kok, ute på van­lig väg rör sig I-pace av­spänt och tryggt. De bi­lar som finns till­gäng­li­ga för prov­kör­ning är ex­tra­ut­rus­ta­de med luft­fjäd­ring (+16 100 kr) som är pre­cis la­gom hårt satt, in­te gung­ig och in­te stum. Al­la ojämn­he­ter sväljs myc­ket ef­fek­tivt och den höga vik­ten trol­las (näs­tan) bort.

Att ga­sa på för fullt med en Tes­la är ett par­ty­trick ut­an dess li­ke. Jaguar I-pace har in­te sam­ma ex­plo­si­va spark-i-ryg­gen-och-håll-käf­ten-ac­ce­le­ra­tion, men är ab­so­lut in­te lång­sam. Den gör 0-100 km/h på 4,8 se­kun­der och det är mer än nog för att man ska su­gas fast i rygg­stö­det och kip­pa ef­ter an­dan. Det är dock stor skill­nad mot de värs­ta Tes­lor­na, man be­hö­ver in­te va­ra li­ka för­sik­tig med gaspe­da­len ut­an kan be­hand­la den näs­tan som i en kon­ven­tio­nell bil. Jaguar an­vän­der el­mo­to­rer av ty­pen syn­kron per­ma­nent­mag­net me­dan Tes­la kör med asyn­kron­mo­tor ut­an mag­ne­ter som ger rap­pa­re kö­re­gen­ska­per och tål hög­re till­fäl­lig över­be­last­ning, på papp­ret. I verk­lig­he­ten är in­tryc­ket det att Ja­gu­ars driv­li­na är myc­ket mer har­mo­nisk och kör­bar i van­lig tra­fik.

I-pace är pre­cis vad el­bils­mark­na­den be­hö­ver just nu när Tes­la Mo­del S och X in­te läng­re är pin­färs­ka och Mo­del 3 ver­kar drö­ja.

I-pace är på i stort sett al­la vis en bätt­re bil än Tes­lor­na och dess­utom en bil­li­ga­re bil. Drygt 400 svens­kar har re­dan be­ställt en I-pace och i el­bils­lan­det Nor­ge är be­ställ­ning­ar­na snart up­pe i 2 000. Jaguar I-pace är re­dan en suc­cé.

I-pace är Ja­gu­ars förs­ta helt el­driv­na mo­dell. På­kostad och ex­klu­siv in­te­ri­ör.

Jaguar anger en te­o­re­tisk räck­vidd på 48 mil, upp­mätt om man kör li­ka snålt som i Wltp-kör­cy­keln.

Säljs ute­slu­tan­de med en driv­li­na be­stå­en­de av bat­te­ri­pa­ket på 90 kwh och två el­mo­to­rer som ger to­talt 400 hk.

En el­mo­tor på var­je hju­lax­el ger fullt va­ri­a­bel fyr­hjuls­drift.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.