VW FÅR HÅRD KRI­TIK AV EU

Bil - - FRAMVAGNEN -

Eu-kom­mis­sio­nen an­ser att VW in­te har levt upp till kra­ven som ställ­des i det av­tal som fö­re­ta­get ingick med EU. När kom­mis­sio­nens rap­port pub­li­ce­ra­des fram­går det tyd­ligt att de är kri­tis­ka mot det tys­ka stor­fö­re­ta­get då EU an­ser att de in­te har va­rit till­räck­ligt tyd­li­ga för att upp­fyl­la kra­ven i det av­tal som skrevs. De för­kla­rar att VW bland an­nat in­te har gett någ­ra ga­ran­ti­er för att upp­gra­de­ring­en av die­sel­mo­to­rer­na in­te ska på­ver­ka pre­stan­dan ne­ga­tivt. Dess­utom för­vän­ta­de sig EU att VW skul­le ha va­rit tyd­li­ga­re mot si­na kon­su­men­ter och er­kän­na att de­ras fusk stred mot Eu-la­gar­na – likt de gjor­de i USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.